• Česká internistická… || ZPRÁVY || Úhrada přípravku…
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv se rozhodl  s platností od 1. 10. 2017 přiznat léčivému přípravku ENTRESTO™ (sakubitril/valsartan) výši úhrady

  a zároveň stanovil podmínky úhrady z veřejného zdravotního pojištění:

  Přípravek Entresto je hrazen jako náhrada inhibitoru angiotensin konvertujícího enzymu – ACEI nebo inhibitoru AT1 receptoru u pacientů se stabilním chronickým srdečním selháním s EF menší nebo rovnou 35 % a eGFR větší než 30 ml/min/1,73 m2, u kterých i přes optimální léčbu přetrvává symptomatologie třídy NYHA II–III.

  Optimální léčbou se rozumí léčba alespoň jedním ACEI nebo inhibitorem AT1 receptoru a zároveň beta-blokátorem a antagonistou mineralokortikoidního receptoru. Optimální léčba je podána v cílové dávce dle doporučení nebo v maximální tolerované dávce. Stabilní srdeční selhání je definováno jako srdeční selhání, jehož známky a příznaky zůstávají u léčeného pacienta nezměněny po dobu nejméně 1 měsíce.

  Léčivý přípravek ENTRESTO™ je preskripčně omezen na odbornosti „INT“ a „KAR“ bez možnosti přenositelnosti preskripce na lékaře jiných odborností.

  Kompletní zpráva se zkrácenou příbalovou informací je ke shlédnutí ZDE.

   

  Komentáře nejsou povoleny.