• Česká internistická… || ZPRÁVY || Antibiotika podávám…
 • Zažitá praxe protrahovaného podávání antibiotik u nekomplikované komunitní pneumonie by  měla být opuštěna.

  Tradičně jsme zvyklí podávat antibiotika komunitní pneumonie 7 až 10 dní. Tato doba byla zvolena spíše empiricky a nikdy nebylo složeno dostatek důkazů, že je to optimální strategie.

  Citovaná práce je multicentrická randomizovaná studie provedená ve 4 univerzitních nemocnicích ve Španělsku v letech 2012 a 2013. Bylo zařazeno 312 hospitalizovaných pacientů s diagnózou komunitní pneumonie. Nemocní  byli 5. den léčby  rozděleni do intervenční nebo  kontrolní skupiny. Intervenční  skupina byla léčena antibiotiky minimálně 5 dní a antibiotická léčba byla ukončena, jestliže v tento den byla jejich teplota 37,8 °C nebo méně po dobu 48 hodin a tito pacienti neměli žádné známky klinické nestability, zejména  tachykardii, tachypnoi,  hypotenzi a  hyposaturaci.  Ukončení 5. den bylo  možno provést  u 70%  nemocných v této skupině. Trvání antibiotické léčby v kontrolní skupině bylo určeno ošetřujícím lékařem, většinou 7-14 dní.  Jen 2,9 %   nemocných skončilo svoji léčbu také 5. den podávání antibiotik.

  Sledovaným ukazatelem byl klinicky úspěch léčby hodnocený 10. a 30. den od přijetí a symptomy provázející komunitní pneumonii 5. den a 10. den. Symptomatologie  byla  hodnocena pomocí dotazníku o 18 bodech s možným skórem 0 až 90, kdy vyšší skóre indikovalo větší obtíže.

  Z 312 zařazených pacientů 150 bylo ve skupině kontrolní a 162 ve skupině intervenční.. V analýze provedené podle léčebného záměru byl klinický  úspěch léčby  u 48,6  % v kontrolní skupině  (71 ze 150) a 56,3  % (90 ze 162) v  intervenční skupině, hodnoceno 10. den hospitalizace. Při hodnocení 30. den byl klinický  úspěch 88,6 % (132 ze 150) v kontrolní skupině a 91,9  % (147 ze 162) v intervenční skupině. Při hodnocení symptomatologie  nebyl zjištěn také žádný rozdíl jak 5. den, kdy se  skóre  v obou skupinách pohybovalo kolem 25  bodů a tak 10. den léčby se  skórem kolem 18  bodů. Mortalita  a rychlost    normalizace   RTG  nálezu  i   doba  návratu k obvyklým aktivitám  byla  v obou skupinách také stejná.

  Kratší doba  léčby  byla  provázena  menším nebezpečím vzniku rezistence, nižšími náklady,  menším počtem nežádoucích reakcí a  lepší adherencí k léčbě.

  V doprovodné editorialu je konstatováno, že dobrý efekt  krátkodobé antibiotické léčby  je  znám  prakticky  od  objevení  antibiotik.  Nicméně  se  zakořenil nepodložený  názor, že  při časnějším  vysazení antibiotik může dojít k relapsu onemocnění.  Také je  mylný  názor, že  prodlouženým podáváním se  dá zabránit  vzniku ATB rezistence. Studie  prokázaly, že   přesný  opak  je  pravdou. Protrahované podávání antibiotik vytváří  v populaci selekční tlak   a vzniká častěji rezistence.  Pacienti by  měli být  informováni že  mohou  po poradě  s lékařem časně  ukončit   ATB léčbu, pokud  dojde  k rychlé úlevě.

  Klinický význam Léčba antibiotiky u komunitní pneumonie může být klidně zkrácena na dobu 5 dnů jestliže u pacienta  alespoň 2 dny před vysazením antibiotické léčby nepřesahuje teplota 37,8 desetin °C a  nejsou projevy  klinické nestability. Je  však třeba  dodat, že  ve  studii nebyli  zařazeni nemocní, kteří  pro těžký stav  vyžadovali   pobyt  na JIP.  Určení   délky   antibiotické léčby  dle  klinického stavu pacienta je vhodnější strategie než  používat  standardně zavedenou dobu   podávání  terapie.  Ačkoliv   tyto zásady  jsou  zakotveny   například  i v kanadských  doporučených postupech, lékaři mají falešný  pocit   větší bezpečnosti při delším podávání antibiotik a tak se  tyto zásady špatně prosazují do klinické praxe. Obvyklé dogma o dobrání předepsaných antibiotik by  mělo být  nahrazeno jasnou,   na důkazech  založenou strategii „ kratší  je lepší „.

  MUDr. Luboš Kotík

  (Zdroj: Duration of Antibiotic Treatment in Community-Acquired Pneumonia: A Multicenter Randomized Clinical Trial (ONLINE FIRST), Ane Uranga,  Pedro P. España et al. JAMA Intern Med. Published online July 25, 2016. doi:10.1001/jamainternmed.2016.3633)

  Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

   

  Komentáře nejsou povoleny.