• Česká internistická… || ZPRÁVY || Antidotum dabigatra…
 • Do praxe se dostává první antidotum nových perorálních antikoagulancií (NOAC). Antidotum dabigatranu, idarucizumab (Praxbind®), byl ke konci roku 2015 schválen regulačními úřady k použití v Evropské unii i v USA a od ledna 2016 je dostupný také v České republice.

  Idarucizumab je humanizovaný fragment protilátky, který se váže specificky k molekulám dabigatranu. Vazebná afinita idarucizumabu k dabigatranu je zhruba 300násobně vyšší, než afinita dabigatranu k trombinu. Jeho podání neutralizuje antikoagulační účinek dabigatranu, aniž by ovlivňovalo jakékoliv jiné části koagulační kaskády.

  Ve studiích dokázal idarucizumab zvrátit účinek dabigatranu okamžitě, během několika minut od podání dávky 5 g. Reverze účinku byla úplná a trvalá u téměř všech pacientů. Žádné závažné nežádoucí účinky související s idarucizumabem nebyly zjištěny, navíc po podání idarucizumabu nebyl pozorován ani žádný prokoagulační efekt.

  Idarucizumab je v současnosti k dispozici v 74 nemocnicích v České republice (viz Tabulku 1 a obrázek 1). Jeho podání je indikováno u dospělých pacientů léčených přípravkem Pradaxa (dabigatran-etexilát) v situacích, kdy je třeba urychleně zvrátit jeho antikoagulační účinky, a to při naléhavých chirurgických/urgentních výkonech nebo při život ohrožujícím nebo nekontrolovaném krvácení. Doporučená dávka je 5 g (2 x 2,5 g/50 ml). Podává se intravenózně jako dvě po sobě následující infuze, každá v délce 5 až 10 min., nebo jako dvě intravenózní bolusové injekce. Neexistují žádné kontraindikace podání, dávku není třeba upravovat ani u starších pacientů, ani pacientů s poruchami funkce ledvin nebo jater.

  Plazmatický poločas idarucizumabu je krátký – kolem 10 hodin. Po jeho podání lze kdykoli zahájit jinou antitrombotickou terapii (např. nízkomolekulární heparin), pokud je pacient klinicky stabilní a bylo dosaženo odpovídající hemostázy. Podávání dabigatranu (Pradaxa) lze znovu zahájit nejdříve za 24 hodin po podání idarucizumabu.

  Obrázek 1: Dostupnost idarucizubamu v České republice (únor 2016)

  Obrázek 1_Dostupnost idarucizubamu v České Republice

  Obrázek 2: Postup při krvácení u nemocných léčených novými perorálními anticoagulancii (NOACs) dle doporučení ČSTH (upraveno dle ref. 1)

  Obrázek 2_Postup při krvácení u nemocných léčených novými perorálními anticoagulancii (NOACs) dle doporučení ČSTH

   

  Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

   

  Komentáře nejsou povoleny.