• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ…
  • Vnitřní lékařství je oficiálním časopisem České internistické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Slovenskej internistickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je vydáván nepřetržitě od roku 1955.

    Tematicky je časopis zaměřen široce na oblast interní medicíny se zvláštní pozorností ke kardiologii, diabetologii, poruchám metabolizmu i hematoonkologii. Jsou v něm uveřejňovány jak původní práce a přehledové referáty či kazuistiky, tak i doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu odborných společností z oblasti interní medicíny nebo abstrakta příspěvků z nejvýznamnějších odborných akcí.

    Časopis je nepostradatelným zdrojem postgraduálního vzdělávání internistů všech dílčích oborů i řady všeobecných lékařů.

    Časopis je uveřejněn na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR, a je excerpován v databázích EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, MEDLINE/Index Medicus, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Index Copernicus, Chemical Abstracts, INIS Atomindex.