• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || VYBRANÉ ČLÁNKY Z VL
 •  

  Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice Souhrn Nozokomiální pneumonie (hospital-acquired pneumonia – HAP) je pneumonie, jejíž příznaky vznikly za dobu delší než 2 dny (> 48 hod) od přijetí do nemocnice nebo až 14 dnů od propuštění z nemocnice. Nozokomiální pneumonie představují 13–18 % všech nozokomiálních infekcí. […]


  Vítězslav Kolek Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc Souhrn Pneumonie je nejzávažnější respirační onemocnění, kterému v ČR ročně podlehne více než 3 000 pacientů. Komunitní pneumonie jsou získány v běžném životním prostředí mimo nemocniční zařízení, jsou vyvolány známými infekčními původci většinou dobře citlivými na antibiotika. Je popsána diagnostika, prevence a léčba […]


  Svatava Snopková Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice Souhrn Moderní antiretrovirová terapie patří mezi největší úspěchy současné medicíny. Infekce HIV je nyní díky léčbě považována za typicky chronické onemocnění vyvíjející se několik desítek let, a je možné při něm udržet vysokou kvalitu života s očekávanou délkou, která se podstatně neliší od […]


  Renata Tejkalová Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno Souhrn Nozokomiální infekce jsou v současnosti považovány za významný indikátor kvality péče ve všech zdravotnických zařízeních. Jedná se o nežádoucí komplikaci poskytované zdravotnické péče s řadou negativních následků, jako jsou nárůst morbidity a mortality, prodloužení doby […]


  Petr Husa sr Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice Souhrn Infekce virem hepatitidy B (HBV) a hepatitidy C (HCV) jsou celosvětově významnými příčinami chronického onemocnění  jater. Péče o pacienty infikované HBV nebo HCV se za posledních 20 let významně zlepšila díky lepšímu  porozumění patofyziologii onemocnění, zdokonalení  diagnostiky, terapeutických a preventivních možností. […]