• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || VYBRANÉ ČLÁNKY Z VL
 •  

  Filip Souček1, Jan Novák2 1I. interní kardio-angiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 2II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Souhrn Srdeční selhání (SS) je komplexní klinický syndrom, který se manifestuje typickými příznaky a objektivními známkami srdeční nedostatečnosti. Výskyt SS, zejména v chronické podobě, je odhadován […]


  Vladimír Rogalewicz1, Miroslav Barták2 1CzechHTA, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, Kladno 2Fakulta sociálně ekonomická UJ EP v Ústí nad Labem Souhrn Článek shrnuje sílící kritiku využívání konceptu QALY ve zdravotně-ekonomických hodnoceních. Tento přístup je i přes některá svá omezení hojně využíván v řadě zemí včetně České republiky. Některé státy však QALY jako optimalizační kritérium […]


  Martin Polák JIP interních oborů Interního oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Fibrilace síní (FS) je nejčastější setrvalou poruchou rytmu, jejíž prevalence se pohybuje kolem 3 % ve věku > 20 let, s přibývající prevalencí ve starší populaci. Odhaduje se, že v EU má FS přibližně 20,9 milionů mužů a 12,6 milionů žen. Předpokládá se, že […]


  Jan Piťha1,2 1Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 2Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha Souhrn Dodržování léčebného režimu pacienty je zásadním problémem zejména v případě prevence kardiovaskulárních onemocnění aterosklerotického původu. Ačkoliv léky snižující krevní tlak a aterogenní cholesterol patří mezi jedny z nejúspěšnějších, právě tyto léky jsou často pacienty zbytečně vysazovány. Zvýšit spolupráci […]


  Když jsem studoval na 1. lékařské fakultě, často jsem kolem půl osmé ráno vídával osobu spěchající svou typickou chůzí ulicí U nemocnice směrem k III. interní klinice. Věděl jsem tehdy pouze, že se jedná o nějakého významného lékaře z III. interní kliniky a vůbec jsem netušil, že se jedná o člověka, který zcela zásadně ovlivní […]