• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || VYBRANÉ ČLÁNKY Z VL
 •  

  Štěpán Svačina III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Souhrn Diabetes mellitus 2. typu léčíme dnes postupným přidáváním antidiabetik od monoterapie k dvojkombinacím, trojkombinacím i vícekombinacím léků. Metformin zůstává zatím lékem první volby, pokud je snášen a pokud není kontraindikován. V dalším kroku máme širokou možnost […]


  Ivana Žofková1, Radoslav Omelka2 1 Endokrinologický ústav Praha, ředitelka doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. 2 Katedra botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa Nitra, Slovenská republika, vedúci katedry doc. RNDr. Roman Kuna, PhD. Souhrn Osteoporóza je závažné onemocnění charakterizované vysokou morbiditou a mortalitou v důsledku atraumatických fraktur. Kromě vlivu vnějšího prostředí se v […]


  Renata Kratochvílová, Milan Kvapil Interní klinika 2. LF UK a FN Motol Praha, přednosta prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Souhrn V roce 2004 došlo v České republice k zásadním legislativním změnám v oblasti postgraduálního vzdělávání lékařů (zákon č. 95/2004 Sb.). Nahrazení dvojstupňového systému specializačního vzdělávání jednostupňovým s sebou přineslo problémy a podle našeho názoru […]


  Jaromír Hradec III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Komentář k | Editorial on Gregorová Z et al. Co je nového v srdečním selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory za posledních 5 let. Vnitř Lék 2014; 60(7–8): 586–594. Toto číslo časopisu Vnitřní lékařství přináší článek […]


  V listopadu 2013 a v únoru 2014 proběhly dvoukolově volby nového výboru ČIS ČLS JEP a následně pak i volby funkcionářů České internistické společnosti. Nový výbor bude pracovat ve složení, které máte k dispozici na konci tohoto úvodníku. Za sebe, ale i za další kolegy chci především poděkovat všem za důvěru, kterou nám dali a kterou se pokusíme […]