• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || VYBRANÉ ČLÁNKY Z VL
 •  

  Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice Souhrn V nejširším slova smyslu se termínem imunokompromitovaný jedinec myslí osoba s jakýmkoliv postižením protiinfekční odolnosti, ať se jedná o nedostatečnost či poruchu odolnosti vrozené (neboli o postižení nespecifické rezistence), nebo o poruchu odolnosti získané (čili o postižení specifické imunity). Pneumonie […]


  Petr Jakubec, Aneta Křenková, Vítězslav Kolek Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc Souhrn Nozokomiální infekce jsou častou komplikací nemocniční péče. Nozokomiální pneumonie patří k nejčastějším nozokomiálním infekcím a jsou z nich z hlediska mortality nejnebezpečnější. Problémem jsou hlavně selektované nemocniční bakteriální kmeny, pro které je charakteristická vzrůstající rezistence k antibiotikům. Diagnostika […]


  Vítězslav Kolek, Petr Jakubec, Stanislav Losse Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc Souhrn Pneumonie je nejčastější infekční onemocnění, které vyžaduje neustálou pozornost. Je definována jako akutní zánětlivé onemocnění postihující plicní alveoly, respirační bronchioly a plicní intersticium. V posledních letech je patrná snaha zracionalizovat přístup k pneumoniím a využít současné způsoby podávání […]


  Milan Teřl Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni Souhrn Článek se snaží podat moderní pohled na etiopatogenezi astmatu, jeho diagnostiku a léčbu. Akcentovány jsou nové diagnostické a terapeutické možnosti, styčné plochy s ostatními interními obory a pragmatická doporučení pro každodenní praxi. Klíčová slova: alergie – asthma bronchiale – diagnostika – eozinofilie […]


  Vladimír Koblížek1, Karel Hejduk2,3 1Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové, 2Institut biostatistiky a analýz, s. r. o., Brno, 3Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha Souhrn Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) patří mezi nejdůležitější příčiny mortality a morbidity ve světě. Epidemiologická data se navíc stále zhoršují. Poddiagnostikovanost a podléčenost CHOPN je patrná ve […]