OBSAH ČÍSLA 11/2014

Obsah čísla 11

úvodník | leader

Interna a ateroskleróza: Více rozdílů, nebo pojítek? | Internal medicine and atherosclerosis: More differences or connections? | R. Češka 917

obsah | content

Obsah 918

rozhovor | interview

K preventivní medicíně musí lékař dozrát. Rozhovor s profesorkou Hanou Rosolovou | Physician must grow for preventive medicine. Interview with Prof. Hana Rosolova | K. Čilikova 920

editorialy | editorials

Empagliflozin: další z tichých revolucionářů – editorial | Empagliflozin: another of silent

revolutioners – editorial | M. Kvapil 924

přehledné referáty | reviews

Nový SGLT2 inhibitor empagliflozin: moderní a bezpečná léčba diabetu | New SGLT2 inhibitor empagliflozin: modern and safe treatment of diabetes | Z. Rušavy 926

Prevence kardiovaskulárních onemocnění v běžné klinické praxi: lze dosáhnout zlepšení? | Prevention of cardiovascular diseases in clinical practice: is it possible to achieve improvement? | Štulc, M. Šnejdrlova, R. Češka 931

Markery reziduálního kardiovaskulárního rizika | Residual cardiovascular risk markers | Rosolova, B. Nussbaumerova 937

Nové pohledy na hormonální substituční terapii: kardiovaskulární prevence | New aspects of hormone replacement therapy: cardiovascular prevention | T. Fait 942

Novinky v oblasti hypolipidemické léčby | News in lipid lowering treatment | Vrablik, R. Češka 949

Nefarmakologická léčba – výsledky z Poděbrad | Non-pharmacological treatment – results from Poděbrady | L. Zlatohlavek, M. Vrablik, Z. Urbanova, H. Pejšova, J. Hubaček, R. Češka 958

Familiární hypercholesterolemie včera a dnes. Vlastní zkušenosti a nálezy u našeho souboru nemocných s familiární hypercholesterolemií | Familial hypercholesterolemia – past and present. Our experiences and findings in our group of patients with familial hypercholesterolemia | R. Češka, M. Vrablik, T. Altschmiedova, M. Prusikova, Z. Urbanova, J. Šobra 963

LDL-aferéza v léčbě familiárních hyperlipoproteinemií | LDL-apheresis in the treatment familial hypercholesterolemia | V. Blaha, M. Blaha, M. Lanska, E. Havel, P. Vyroubal, Z. Zadak, P. Žak, Sobotka 970

Rozšiřující se možnosti antikoagulační léčby tromboembolické nemoci | Extended options of anticoagulant treatment in thromboembolism | D. Karetova, J. Bultas 977

Co mají společného žilní a tepenná onemocnění? | What do have arterial and venous disease in common? | J. Piťha, O. Auzky, K. Roztočil 985

Kardiovaskulární rizikový profil u 40letých mužů a 50letých žen v České republice: výsledky průřezové studie | Cardiovascular risk profile in 40-year old men and 50-year old women in the Czech Republic: results of a cross-sectional survey | M. Vrablik 991

aktuality | news

Adherence pacientů s diabetem 2. typu k aplikaci inzulinových analog: vynechávání, časový posun a snižování dávek. Výsledky průzkumu GAPP2™ (Global Attitudes of Patient and Physicians) v České republice | Adherence of type 2 diabetes patients on insulin analogues application: missed dose, time imprecision and dose reduction. The results of GAPP2™ (Global Attitudes of Physicians and Patient) survey in the Czech Republic | M. Prazny 999

Účinnost a bezpečnost inzulinu lispro u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu: retrospektivní metaanlýza sedmi randomizovaných kontrolovaných studií | Efficacy and safety of insulin lispro in obese patients with type 2 diabetes mellitus: a retrospective metaanalysis of 7 randomized controlled tials | E. Horova 1007

zprávy z odborných akcí | professional events reports

Pražské evropské dny interní medicíny 2014 | Prague European Days of Internal Medicine | Altschmiedova 1010

z odborné literatury | from scholarly literature

Vrbíková, M. Fanta, D. Koryntová. Syndrom polycystických ovarií.

Průvodce ošetřujícího lékaře | J. Živny 1011

osobní zprávy | personals

Za profesorem Zdeňkem Plachetou | P. Dobšak, L. Špinarova, P. Homolka, T. Kara, J. Siegelova, Vitovec 1012

 

Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.