OBSAH ČÍSLA 12/2014

Obsah

laudatio | laudation

Orientační běh od intervence k prevenci. Prof. MUDr. Michael Aschermann slaví významné životní jubileum | Orienteering from intervention to prevention. Prof. Michael Aschermann celebrates life jubilee | A. Linhart   1017

Životní jubileum prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., FESC, FACC | Prof. Michael Aschermann, MD, DSc, FESC, FACC, life jubilee | P. Widimský   1019

obsah | content

Obsah   1020

  1. narozeniny prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., FESC, FACC | The 70th birthday of
    Prof. Michael Aschermann, MD, DSc, FESC, FACC

Antikoagulační léčba v sekundární prevenci koronárních příhod | Anticoagulant therapy in secondary prevention of coronary events | J. Bultas   1023

Anémie a nedostatek železa v interní praxi. Od gastroenterologie ke kardiologii a ještě dál | Anaemia and iron deficiency in clinical practice: from cardiology to gastroenterology and beyond | R. Češka   1033

Embolizační ischemické cévní mozkové příhody | Embolic ischemic strokes | M. Hutyra, D. Šaňák   1040

Minulost a současnost problematiky plicní cirkulace ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze | Past and present issues of the pulmonary circulation in the General University Hospital in Praguen | P. Jansa, D. Ambrož, J. Lindner   1051

Katetrizační ablace fokálně spouštěné fibrilace komor u pacientů se strukturálním postižením srdce | Catheter ablation of focus triggering ventricular fibrillation in patients with structural heart disease | J. Kautzner, P. Peichl   1055

Současné postavení intravaskulární ultrasonografie v intervenční kardiologii | Current status of intravascular ultrasound in interventional cardiology | T. Kovárník   1062

Obezita a srdce | Obesity and heart | Š. Svačina   1068

Karotický stenting – vývoj, trendy a inovace | Carotid artery stenting – history, trends and innovations | M. Špaček, J. Veselka   1072

Mají natriuretické peptidy novou šanci v léčbě srdečního selhání? | Do natriuretic peptides have a new chance in treatment of heart failure? | L. Špinarová, J. Špinar, J. Vítovec   1076

Renální denervace u pacientů s rezistentní hypertenzí: je možné ji ještě resuscitovat? | Renal denervation in patients with resistant hypertension: is it still possible to resuscitate? | Táborský, M. Schejbalová   1081

Moderní léčba akutních iktů: příklad multidisciplinární spolupráce | Modern treatment of acute ischemic stroke | P. Widimský, B. Kožnar, I. Štětkářová   1086

Katetrizační metoda léčby chronické mitrální regurgitace pomocí mitrální svorky (MitraClip) | Percutaneous approach for treating mitral regurgitation with mitral clip (MitraClip) | M. Želízko, V. Pořízka, R. Kočková   1090

přehledné referáty

IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial (studie IMPROVE-IT) | EIMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial (studie IMPROVE­IT ) | J. Špinar, L. Špinarová, J. Vítovec   1095

Pomůže nám nový SGLT2 inhibitor empagliflozin snížit riziko hypoglykemie? | Will the new SGLT2 inhibitor empagliflozin help us reduce the risk of hypoglycemia?t | T. Pelikánová   1102

Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.