OBSAH ČÍSLA 4/2014

laudatio | laudation

Profesor MUDr. PetrWidimský, DrSc., FESC, FACC šedesátiletý |

Professor PetrWidimský, MD, DSc, FESC, FACC, sixty-year old | P. Gregor                                   267

 

obsah | content

Obsah                                                                                                                               269

 

Vývoj klinického zájmu o plicní hypertenzi v České republice|

Development of interest of pulmonary hypertension in the Czech Republic |P. Jansa                  271

30 let programu transplantace srdce v Institutu klinické a experimentální medicíny

v Praze| 30 years heart transplantation program in Institute for Clinical and Experimental

Medicine in Prague | L. Hošková, I. Málek,V. Melenovský, M. Podzimková, M. Hegarová, Z. Dorazilová,

J. Kautzner, I. Netuka, J. Pirk                                                                                                                                    275

Medikamentózní léčba plicní arteriální hypertenze roce 2014|

Drug therapy of pulmonary arterial hypertension in 2014 | M. Aschermann, P. Jansa                        282

Neobvyklá intervence na nativní tepně u pacienta po aortokoronárním bypassu| Unusual intervention of native vessel in patient with coronary artery bypass |

Z. Coufal, M. Gřiva, R. Náplava                                                                                                                               289

Optická koherentní tomografie,oddálená implantace stentu a přímá perkutánní koronární intervence u nemocných s infarktem myokardu a elevací ST segmentu| Optical coherence tomography, delayed stent implantation and primary percutaneous coronary intervention in patients with myocardial infarction and ST-segment elevation |

P. Červinka                                                                                                                                                                   293

Pečeň pri srdcovom zlyhávaní| Liver in heart failure | E. Goncalvesová                                            298

Mitrální stenóza| Mitral stenosis | P. Gregor, H. Línková                                                                             304

Léčba srdečního selhání u diabetiků|Treatment of heart failure in diabetic patients | J. Hradec              310

Vliv zkušenosti na výsledky katetrové implantace aortální chlopně v léčbě významné aortální stenózy|The role of learning curve on the results of aortic valve implantation for severe aortic stenosis |P. Kala, P. Němec, P. Malík, J. Ondrášek, M.Třetina, P. Pokorný,

J. Jarkovský, M. Bláha                                                                                                                                               316

Plně vstřebatelný lékový koronární stent: kde jsme v roce 2014?| Fully absorbable

drug-eluting stent: where do we stand in 2014? |V. Kočka, P.Toušek, L. Lisa,T. Buděšínský            322

Význam stanovení galektinu 3 jako ukazatele myokardiální fibrózyv klinické kardiologii|

Impact of galectin 3 as myofibrosismarker in clinical cardiology | F. Málek                                      327

Místo chirurgické revaskularizace v léčbě akutního infarktu myokardu|

Surgical therapy of myocardial infarctions | P. Němec, J. Ondrášek, P. Fila, H. Bedáňová, P. Pavlík 331

Operace Ebsteinovy anomálie v dospělém věku – naše zkušenosti| Operation of Ebstein anomaly in adulthood – our experience |

J. Popelová, R. Gebauer, P. Pavel, Š. Černý, P. Jehlička, P. Plášil, I. Skalský                                                 335

Predklinické kardiovaskulárne ochorenia a tuhosť aorty| Preclinical cardiovascular

diseases and aortic stiffness| M. Potočárová, J. Bulas, M. Filková, J. Murín, I. Janiga                          341

Akutní srdeční selhání a kardiogenní šok – trendy na počátku 21. století|

Acute heart failure and cardiogenic shock – trends at the beginning of 21st century | R. Rokyta  348

 

270      obsah

 

Může léčba hypertenze ovlivnit výskyt demence?|

Treatment of hypertension may affectthe incidence of dementia? | M. Souček                                354

Pravá komora pri ťažkej pľúcnej hypertenzii pri vrodených chybách srdca –

odlišná a špecifická| Right ventricle in severe pulmonary hypertension in congenital

heart disease – differentand specific| I. Šimková, M. Kaldarárová                                                          359

Srovnání amerických a evropských (českých) doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání | Comparision of American and European (Czech) guidelines

for the diagnosis and treatment of chronic heart failure | J. Špinar, L. Špinarová, J.Vítovec, O. Ludka  366

Význam vulnerabilních aterosklerotických plátů a možnosti jejich detekce pomocí intravaskulární spektroskopie | Detection of vulnerable atherosclerotic plaque with

near-infrared spectroscopy: a systematic review | C. Štěchovský, M. Horváth, P. Hájek, J. Veselka 375

Katetrizační renální denervace v léčbě rezistentní hypertenze: realita nebo fikce?|

Catheter renal denervation in the resistant hypertension treatment: reality or fiction?| M.Táborský    380

Praktické otázky léčby novými antitrombotiky| Practical questions on therapy

with new antithrombotic agents |J. Vojáček                                                                                                    389

Kombinační léčba hypertenze| Combination therapy of hypertension | J.Widimský, jr                396

 

 

 

 

Kvýznamnémuživotnímujubileuprof.MUDr.PetraWidimského,DrSc.,FESC,FACC,kardiologa,přednosty III.interníkardiologickékliniky3.lékařskéfakultyUKaFNKrálovskéVinohrady,dlouholetéhopředsedyČeskékar- diologické společnosti, bývalého místopředsedy Evropské kardiologické společnosti, člena mnoha dalších mezi- národníchodbornýchspolečností,vysokoškolskéhoučiteleetc.,etc.vtomtočíslečasopisuVnitřnílékařstvísvými články přispěli a oslavenci vše nejlepší přejí:

M. Aschermann(Praha),H. Bedáňová(Brno),M. Bláha(Brno),T. Buděšínský(Praha),J. Bulas(Bratislava,Sloven- skárepublika),Z. Coufal(Zlín),S. Černý(Praha),P. Červinka(Hradec Králové),Z. Dorazilová(Praha),P. Fila(Brno), M. Filková(Bratislava, Slovenská republika), R. Gebauer(Praha), E. Goncalvesová(Bratislava, Slovenská republika), P.Gregor(Praha),M.Gřiva(Zlín),P.Hájek(Praha),M.Hegarová(Praha),M.Horváth(Praha),J.Hošková(Praha), J.Hradec(Praha),I.Janiga(Bratislava, Slovenská republika),P.Jansa(Praha),J.Jarkovský(Brno),P.Jehlička(Praha), P.Kala(Brno),M.Kaldarárová(Bratislava,Slovenskárepublika),J.Kautzner(Praha),V.Kočka(Praha),L.Lisa(Praha), H.Línková(Praha),O.Ludka(Brno),F.Málek(Praha),I.Málek(Praha),P.Malík(Brno),V.Melenovský(Praha), J. Murín(Bratislava,Slovenskárepublika),R.Náplava(Zlín),P.Němec(Brno),I.Netuka(Praha),J. Ondrášek(Brno), P. Pavel(Praha), P. Pavlík(Brno), J. Pirk(Praha), P. Plášil(Praha), M. Podzimková(Praha), P. Pokorný(Brno), J. Pope- lová(Praha),M.Potočárová(Bratislava,Slovenskárepublika),R.Rokyta(Plzeň),I.Skalský(Praha),M.Souček(Brno), I.Šimková(Bratislava,Slovenskárepublika),J.Špinar(Brno),L.Špinarová(Brno), C.Štěchovský(Praha),M.Tábor- ský(Olomouc), P. Toušek(Praha), J. Třetina(Brno), J. Veselka(Praha), J. Vítovec(Brno),J. Vojáček(Hradec Králové), J.Widimskýjr.(Praha)

Obsah tohoto čísla ke stažení zde v PDF.