OBSAH ČÍSLA 4/2016

editorialy | editorials
Epikardiální tuk jako další kamínek v mozaice upřesnění kardiovaskulárního rizika? – editorial | Epicardial fat as another stone in the mosaic of cardiovascular risk specification? – editorial | E. Sovová
Metformin u nemocných s 2. typem diabetes mellitus a laktátová acidóza – editorial | Metformin in patients with type 2 diabetes mellitus and lactic acidosis – editorial | J. Charvát
Populace pacientů s diabetem se změnila, pacienti žijí déle a vykazují vyšší riziko srdečního selhání – editorial | The population of patients with diabetes has changed, the patients live longer and are at greater risk of heart failure – editorial | M. Kvapil
DRESS syndrom – editorial | DRESS syndrome – editorial | V. Vašků

původní práce | original contributions
Efektivní příprava střeva před koloskopií – nízkoobjemový PEG v děleném režimu | Effective bowel preparation before coloscopy – low-volume PEG in the divided dose regimen | V. Kojecký, M. Dastych, Z. Zádorová, M. Varga, J. Hajer, M. Kment, R. Kroupa, M. Kunovská, J. Matouš, M. Mišurec, A. Hep, B. Kianička, J. Latta
Význam epikardiálneho tuku a obezitných parametrov pri predikcii koronárnej choroby srdca | The role of epicardial fat and obesity parameters in the prediction of coronary heart disease | D. Prídavková, D. Kantárová, R. Lišková, P. Červeň, F. Kovář, M. Mokáň
Diuretická liečba u pacientov s akútnym pľúcnym edémom nevyvolala závažnú hyponatriémiu ani hypokaliémiu | Diuretic treatment in patients with acute pulmonary edema did not produces severe hyponatremia or hypokalemia | J. Kalužay, V. Pokorná, S. Bodíková, N. Vahančíková, P. Ponťuch
Analýza vztahu volných lehkých řetězců κ/λ a páru těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu ke stratifikaci mnohočetného myelomu podle Mayo Stratification of Myeloma and Revised International Staging System | Analysis of serum free light chains κ/λ ratio and heavy/light chain pairs of immunoglobulin to the stratification of multiple myeloma according to Mayo Stratification of Myeloma and Revised International Staging System | V. Ščudla, J. Balcárková, P. Lochman, M. Vincová, T. Pika, J. Minařík, J. Zapletalová, M. Jarošová
Prothrombin gene 20210A mutation in Slovak population | Mutácia protrombínového génu 20210A v slovenskej populácii | J. Chudej, I. Plameňová

přehledné referáty | reviews
Léčba 14 případů Castlemanovy nemoci: zkušenosti jednoho centra a přehled literatury | Treatment of 14 cases of Castleman’s disease: the experience of one centre and an overview of literature | Z. Adam, P. Szturz, M. Krejčí, R. Koukalová, E. Michalková, Z. Řehák, E. Pourová, L. Pour, P. Volfová, V. Sandecká, Z. Čermáková, L. Křen, F. Sokol, I. Hanke, I. Penka, H. Petrášová, S. Ševčíková, Z. Král, J. Mayer
Chronická obličková choroba, metformín a laktátová acidóza | Chronic kidney diseases, metformin and lactic acidosis | Z. Borbély
Betablokátory a chronická obstrukční plicní nemoc | Beta-blockers and chronic obstructive pulmonary disease | M. Sova, M. Kamasová, J. Václavík, E. Sovová, L. Hajdová
Přehled současných metod screeningu kolorektálního karcinomu | Overview of current modalities of colorectal cancer screening | I. Mikoviny Kajzrlíková, P. Vítek
Účinek antihypertenzní léčby u diabetu závisí na hodnotách krevního tlaku: systematický přehled a metaanalýzy | The effect of antihypertensive treatment on patients with diabetes depends on the values of blood pressure: a systematic survey and meta-analyses | J. Widimský
Co přináší fixní kombinace kandesartanu a amlodipinu? | What are the effects of fixed-dose combination of candesartan and amlodipine? | J. Vítovec, J. Špinar
Sú niektoré antidiabetiká aj liekmi na srdcové zlyhávanie? | Are some antidiabetic drugs also drugs useful for heart failure treatment? | J. Murín

doporučené postupy | guidelines
PCSK9 inhibitory – nové možnosti v léčbě hypercholesterolemie: U koho budou indikovány? Stanovisko České společnosti pro aterosklerózu | PCSK9 inhibitors – new possibilities in the treatment of hypercholesterolemia: For which patients will be indicated? Czech atherosclerosis society statement | V. Soška, M. Vrablík, V. Bláha, R. Cífková, R. Češka, T. Freiberger, P. Kraml, J. Piťha, H. Rosolová, T. Štulc, H. Vaverková, Z. Urbanová

kazuistiky | case reports
DRESS syndróm | DRESS syndrome | M. Adamcová, I. Šturdík, T. Koller, J. Payer

osobní zprávy | personals
MUDr. Karel Roztočil, CSc., předseda České angiologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně slaví 75 let | J. Spáčil

zprávy | reports
41. Angiologické dny | J. Spáčil

z odborné literatury | from scholarly literature
Eva Sedláčková, Viera Bajčiová a kol. Neuroendokrinní nádory. Maxdorf: Praha 2016 | B. Melichar