OBSAH ČÍSLA 5-6/2014

editorialy | editorials

Erdheimova-Chesterova choroba – poddiagnostikovaná zriedkavá choroba? – editorial|

Erdheim-Chester disease – the rare and under-diagnosed disease – editorial | M. Mistrík              410

Necílená biopsie pleury v diagnostice maligního pleurálního výpotku – editorial |

Closed pleural biopsy in the diagnostics of malignant pleural involvement – editorial | J. Skřičková          412

Přínos natriuretických peptidů v současné klinické praxi – editorial|

Impact of natriuretic peptides in current clinical practice – editorial | F. Málek                                    414

Sentinelová biopsie, stručný nástin problematiky –  editorial|

Sentinel biopsy, a short outline – editorial | V. Fait                                                                                        415

 

původní práce | original contributions

Časování chirurgické a endoskopické terapie akutní biliární pankreatitidy v podmínkách

tercrní nemocnice v České republice | Adherence to the guidelines for treatment of mild

biliary acute pancreatitis in the setting of tertiary center in the Czech Republic |

O. Stibůrek, J. Trna, M. Šenkyřík, V. Procházka, Z. Kala, A. Hep                                                                        417

Necílená biopsie pleury v diagnostice maligního pleurálního výpotku – naše zkušenosti za posledních 15 let | Closed pleural biopsy in the diagnostics of malignant pleural

involvement | P. Jakubec, V. Kolek, A. Václavík, J. Zatloukal, S. Losse, L. Kučerová, T. Tichý, K. Musilová             423

Význam EKG u pacientov s resynchronizačnou liečbou | Importance of EKG in patients

with resynchronization therapy | P. Murín, P. Mitro, G. Valočik, P. Spurný, B. Stančák                              431

 

přehledné referáty | reviews

Srdcové zlyhávanie – dá sa liečiť ovplyvnením kardiálneho metabolizmu? |

Heart failure – can be treated by affectingcardiac metabolism? | J. Murín, M. Pernický, S. Kiňová 437

Difuzní idiopatická skeletární hyperostóza| Diffuseidiopathic skeletal hyperostosis |

M. Scheinost, K. Němejcová, A. Pudlač, T. Budková, D. Janíčková Žďárská                                                  442

Proč a jak působí inzulinové přípravky na hmotnost| Why and how do insulin agents

act on weight | Š. Svačina                                                                                                                                      448

Význam chuti v udržení homeostázy organizmu a patologický dopad vyrušení orocefalických reflexůve vazbě na sladkou chuť v následku konzumace nekalorických sladidel| Importance of taste in maintaining homeostasis and pathological impact

of orosensory reflexesdistraction in relation to sweet taste after noncaloric sweeteners

consumption| J. Neuwirthová, B. Gál, P. Smilek, R. Kostřica                                                                         454

Životní styl a riziko civilizačních nemocí| Live style and risk of lifestyle diseases  | J. Kábrt 458

Management chronických onemocnění v mezinárodním srovnání|

The management of chronic diseases in international comparison  | M. Barták                                 462

Rizikové faktory a prediktory progrese Barrettova jícnu do adenokarcinomu| Risk factors and progression predictors of Barrett´s oesophagus to adenocarcinoma  | P. Svoboda, P. Dítě,

P. Klvaňa, T. Kupka, M. Bojková, J. Žmolíková, I. Urbanovská, M. Uvírová, P. Buzrla, J. Dvořáčková       467

Přínos natriuretických peptidů v současné klinické praxi| Impact of natriuretic peptides

in current clinical practice | E. Ganovská, J. Špinar, J. Pařenica                                                                   474

Sentinelová uzlina pri malígnom melanóme| Sentinel lymph node in malignant

melanoma | E. Rovenská                                                                                                                                         484

 

408       obsah

 

doporučené postupy | guidelines

Manažment angioedému. Odporúčania Angiologickej sekcie Slovenskej lekárskej

komory (2013)| Management of angioedema. Guidelines of the Angiology Section of Slovak

Medical Chamber (2013) | P. Gavorník, Ľ. Gašpar, A. Dukát                                                                            490

 

kazuistiky | case reports

PET-CT dokumentovaná kompletní 4letá remise Erdheimovy-Chesterovy nemoci

po léčbě kladribinem| PET-CT documented complete remission of Erdheim-Chester disease,

lasting more than 4 years from treatment initiation with cladribine. | Z. Adam, Z. Řehák, R. Koukalová,

Z. Bortlíček, M. Krejčí, L. Pour, P. Szturz, J. Prášek,T. Nebeský, Z. Adamová, Z. Král, J. Mayer                  499

Purple urine bag syndrome – raritní, ale nepřehlédnutelný příznak močové infekce| Catheter Related Purple urine bag syndrome – rare but substantial symptom of urinary infection |

O. Hloch, D. Gladišová, M. Horáčková                                                                                                                    512

Extraadrenálny paraganglióm| Extraadrenal paraganglioma |

  1. Teliarová1, J. Kollerová, P. Jackuliak, J. Breza, J. Payer                                                                                 514

Stillova nemoc dospělých – obtížná cesta k diagnóze přes horečku a výpotky nejasné etiologie| Adult-onset Still’s disease – a difficultpath to diagnosis through fever and effusions

of unknown origin | J. Malegová, L. Koten, P. Horák                                                                                         520

Ruptura jater s hemoperitoneem jako vzácná komplikace kardiopulmonální resuscitace u mladé pacientky s akutním infarktem myokardu| Liver rupture with hemoperitoneum

as rare complication of cardiopulmonary resuscitation in young patient with acute myocardial

infarction | L. Vetešková, P. Kysela, Š. Bohatá, J. Pařenica                                                                              527

Near-infrared spectroscopy (NIRS), nová technika intrakoronárního zobrazení nestabilního koronárního plátu| Near-infrared spectroscopy (NIRS), new intracoronary imaging technique

of unstable coronary plaque |T. Ondrúš, J. Kaňovský, M. Poloczek, R. Miklík, O. Boček, P. Jeřábek, P. Kala             531

 

krátké sdělení | short information

Význam stanovení natriuretických peptidů a prokalcitoninu u akutního srdečního selhání |

Importance of determination of natriuretic peptide and procalcitonine in acute heart failure|

A. Jabor, J. Franeková                                                                                                                                                535

 

zprávy z odborných akcí | professional events reports

XVII International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease|

M. Mydlík, K. Derzsiová                                                                                                                                              539

 

osobní zprávy | personals

Rozlúčka s profesorom Ďurišom, nestorom Slovenskej internej medicíny |

Farewell to professor Ďuriš, the nestor of Slovak internal medicine| S. Kiňová                                541

 

z odborné literatury | from scholary literature

P. Horažďovský, M. Černovská. Neuroendokrinní nádory plic a mediastina.

Maxdorf: Praha 2014|T. Büchler                                                                                                                        542

V. Kolek,V. Kašák, M.Vašáková a kol. Pneumologie. Maxdorf: Praha 2014| F. Salajka           542

 

materiály dostupné on-line | materials available on-line (www.vnitrnilekarstvi.eu)

XXXIII. Dni mladých internistov s medzinárodnou účasťou Martin, Slovenská republika,

29.–30. 5. 2014. Zborník abstrakt. |Vnitř Lék 2014; 60(5–6, Suppl 1): S3–S31

 

Obsah tohoto čísla najdete zde v PDF.