Obsah čísla 5/2015

obsah | content

Obsah
   373

90. narozeniny prof. MUDr. Jiřího Widimského, DrSc., FESC, FAHA
Vliv spironolaktonu u pacientů se srdečním selháním a zachovalou funkcí levé komory – studie TOPCAT | Effect of spironolactone in patients with heart failure and preserved left ventricular function – TOPCAT study | J. Widimský sr   376

laudationes | laudations

Významné životní jubileum prof. MUDr. Jiřího Widimského, DrSc., FESC, FAHA | Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA Celebrates Milestone Birthday | V. Monhart   381

Brňáci přejí profesoru Jiřímu Widimskému k životnímu jubileu a vzpomínají na společné chvíle | A Very Happy Birthday to Professor Jiří Widimský from his Brno colleagues with warm memories of the time we worked and spent together | M. Souček, L. Špinarová, J. Špinar, J. Vítovec   382

Několik vzpomínek až příliš osobních | Some very personal memories |
M. Štejfa   386

původní práce | original contributions

Vplyv pridania fytosterolu ku hypolipidemickej liečbe statínom na veľkosť lipoproteínových partikúl u pacientov s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom | The effect of adding phytosterol to hypolipidemic therapy with statins on the size of lipoprotein particles in patients with very high cardiovascular risk | A. Dukát, J. Gajdošík, P. Sabaka, D. Baláž, L. Mistríková, S. Oravec, P. Gavorník, Ľ. Gašpar   398

Personalizovaná farmakoterapie digoxinem | Personalized pharmacotherapy of digoxin | M. Grundmann, I. Kacířová   406

Nakolik jsme schopni dosáhnout současně platných cílových hodnot LDL-cholesterolu v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční | In what extend we can reach the current LDL-cholesterol treatment goals in secondary prevention? | O. Mayer jr, J. Bruthans   439

přehledné referáty | reviews

Nová verze klasifikace plicní hypertenze | New version of classification of pulmonary hypertension | M. Aschermann   387

Hypertenze u žen | Hypertension in females | R. Cífková   392

Hypertenze bílého pláště a maskovaná hypertenze | White-coat hypertension and masked hypertension | J. Filipovský   401

Kontroverze kolem betablokátorů | Controversies accumulated around betablockers | J. Hradec   410

Je potřeba léčit agresivně fibrilaci síní? | Is there a need to treat atrial fibrillation aggressively? | J. Kautzner   417

Význam kyseliny močové a terapie alopurinolem v ovlivnění kardiovaskulárních onemocnění | The role of uric acid and allopurinol therapy in cardiovascular disease | A. Linhart , D. Rob   421

Ambulantní léčba žilní plicní embolie | Outpatient treatment of venous thromboembolic disease | R. Malý, J. Malý   431

Hyperosmolární hyperglykemický stav | Hyperosmolar hyperglycemic state | J. Rybka, J. Mistrík   451

Kombinační léčba hypertenze 2015 | Combination treatment of hypertension in 2015 | J. Špinar, J. Vítovec, L. Špinarová, M. Bendová   458

Současný stav a budoucnost péče o nemocné s vrozeným srdečními vadami | The current state and future of care of patients with congenital heart diseases | M. Táborský, J. Popelová, A.Nečasová, J. Janoušek, Š. Černý, P. Němec, J. Pirk, M. Šamánek   466

Inhibice systému renin-angiotenzin-aldosteron u srdečního selhání aneb
od obecného souhlasu (CONSENSUS) po vzorec myšlení (PARADIGM-HF) |
Inhibition of renin-angiotensin-aldosterone system in heart failure, or from CONSENSUS to PARADIGM-HF | J. Vítovec, J. Špinar, L. Špinarová   470

Hemokoagulace – nové pohledy na starou kaskádu | Hemocoagulation – New views on the old cascade | J. F. Vojáček   475

Primární hyperaldosteronizmus: problémy diagnostických přístupů |
Primary hyperaldosteronism: problems of diagnostic approaches |
J. Widimský jr   480

Neurokardiologie nebo kardioneurologie – nová specializace budoucnosti? | Neuro-cardiology or cardio-neurology: a new specialization of the future? | P. Widimský, I. Štětkářová   484

Feochromocytom – proč je jeho časná diagnóza pro pacienta důležitá? |
Pheochromocytoma – why is its early diagnosis so important for patient? |
T. Zelinka, J. Widimský jr   487

kazuistiky | case reports

Čo môže zapríčiniť diabetes | What may cause diabetes | M. Pernický, J. Papinčák, A. Reptová, S. Kiňová, J. Murín   447

aktuality | news

Kardiologii v nemocnici na Královských Vinohradech je 80 let, Kardiocentru FN Královské Vinohrady a 3. LF UK je 20 let | Department of Cardiology, University Hospital Královské Vinohrady, Praha, (FN KV) celebrates its 80-year anniversary, Cardiac Centre FN KV and Third Faculty of Medicine of Charles University reached 20-year anniversaries | P. Gregor   492

Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.