OBSAH ČÍSLA 6/2016

editorialy | editorials
Roční sledování vedlejších účinků podávání sitagliptinu u pacientů s diabetem 2. typu – editorial | Annual monitoring of side effects of administering sitagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus – editorial | A. Adamíková
Kardiomyopatie v MR obraze – editorial | Cardiomyopathy in MR image – editorial | M. Pleva
Neinfekční a nenádorové lymfadenopatie – editorial | Noninfectious and benign lymphadenopathy – editorial | K. Veselý

původní práce | original contributions
Perkutánní endoskopická gastrostomie: analýza praxe v endoskopickém centru terciární lékařské péče | Percutaneous endoscopic gastrostomy: analysis of practice at the endoscopic centre of tertiary medical care | K. Balihar, E. Janská, L. Zdrhová, J. Kotyza, V. Hejda, J. Koželuhová
Diabetické ochorenie obličiek 3. štádia – laboratórne markery minerálovej a kostnej poruchy | Diabetic Kidney Disease 3rd stage – laboratory markers of mineral bone disorder | A. Klimentová, I. Ságová, D. Prídavková, D. Kantárová, P. Makovický, J. Sadloňová, M. Mokáň
Dlouhodobá léčba tromboembolické nemoci u pacientů se zhoubným nádorem | Long-term treatment of venous thromboembolism in patients with cancer | J. Šmrha, P. Kessler, H. Poul, M. Harudova

přehledné referáty | reviews
Roční sledování vedlejších účinků podávání sitagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu | Annual monitoring of side effects of administering sitagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus | M. Anděl, P. Škrha, P. Kraml, J. Potočková, I. Hoffmanová, E. Šilhová, J. Fontana, A. Richterová, M. Gadiredi, P. Bušek, L. Šromová, A. Šedo
Akútne príčiny náhlych úmrtí u pacientov so závažnou hypoglykémiou | Acute causes of sudden deaths in patients with severe hypoglycaemia | T. Bolek, M. Samoš, M. Mokáň, P. Galajda, M. Mokáň
Kardiomyopatie v MR obraze | Cardiomyopathy in MR image | L. Křivková, V. Feitová, J. Vaníček
Studie HOPE-3: statiny snižují kardiovaskulární příhody u pacientů s intermediárním rizikem ICHS | HOPE-3 study: statins reduce cardiovascular events in patients with an intermediate risk of ISHD | J. Widimský
mikroRNA a vnitřní lékařství: od patofyziologie k novým diagnostickým a terapeutickým postupům | microRNA and internal medicine: from pathophysiology to the new diagnostic and therapeutic procedures | J. Novák, M. Souček
Aplikační technika inzulinu u dospělých pacientů s diabetem | Insulin application techniques in adult patients with diabetes | T. Pelcl, M. Prázný

kazuistiky | case reports
Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií: FDG-PET/CT dokumentovaná parciální remise po léčbě 2-chlorodeoxyadenozinem | Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy: FDG-PET/CT documented partial remission after treatment with 2-chlorodeoxyadenosine | Z. Adam, J. Mašlaň, L. Křen, R. Kodet, R. Koukalová, Z. Řehák, L. Červinek, L. Pour, M. Krejčí, V. Sandecká, Z. Král, J. Mayer

osobní zprávy | personals
Odešel prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. | J. Vítovec, J. Špinar

zprávy | reports
Bolest v diabetologické ambulanci. Zpráva z IX. mezioborového setkání diabetologických týmů, tentokrát s algeziology, psychiatry, psychology a psychoterapeuty | S. Lacigová, D. Čechurová
Symposium of the International Atherosclerosis Society – Anitschkow Days | J. Novák

z odborné literatury | from scholarly literature
Debora Karetová, Jan Bultas. Farmakoterapie tromboembolických stavů. Maxdorf: Praha 2015 | M. Chochola

oznámení | announcements
XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP
XXXIII. konference České společnosti pro hypertenzi a XXV. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS
Biologická léčba IBD 2016
Tělovýchovné lékařství 2016: Konference České společnosti tělovýchovného lékařství ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP
Pražské evropské dny interní medicíny
43. pracovní den České nefrologické společnosti k 90. narozeninám prof. MUDr. Otto Schücka, DrSc.

materiály dostupné on-line | materials available on line (www.vnitrnilekarstvi.eu)
XXXV. Dni mladých internistov s medzinárodnou účasťou, 2.–3. júna 2016, Martin, Slovenská republika, Zborník abstrakt | XXXV days of young internists with international participation, Martin, Slovakia, June 4–5. 2015. Abstracts | Vnitř Lék 2016; 62(5, Suppl 1) http://www.prolekare.cz/dokumenty/abstrakta_Martin.pdf