OBSAH ČÍSLA 7-8/2016

osobní zprávy | personal news
Milan Kvapil slaví 60! | R. Češka
Pozdrav jubilantovi prof. MUDr. Milanovi Kvapilovi, CSc., MBA | V. Uličiansky

původní práce | original contributions
Určení prevalence potenciálních lékových interakcí u pacientů léčených pěti a více léčivými přípravky v České republice a Slovenské republice | Estimating the prevalence of potential drug interactions in patients treated with 5 and more drugs in the Czech Republic and Slovakia | R. Češka, I. Tkáč
Autoimunitná inzulitída u pacientov pôvodne klasifikovaných a vedených ako diabetes mellitus 2. typu. Randomizovaný klinický prieskum u hospitalizovaných pacientov s cieľom identifikovať najčastejšie združené klinické a laboratórne charakteristiky | Autoimmune insulitis in patients originally classified and kept as type 2 diabetes mellitus. A randomized clinical trial in hospitalized patients with the aim of identifying the most frequent associated clinical and laboratory characteristics | E. Martinka, M. Rončáková, M. Mišániková, A. Davani

přehledné referáty | reviews
Klinický přínos nových bazálních analog inzulinu | Clinical contribution of new basal analogue insulin | A. Adamíková
Posuny v nutričních doporučeních pro zdravé obyvatelstvo a jejich dopad pro diabetickou dietu | Changes in nutritional recommendations for a healthy population and their influence on a diabetic diet | M. Anděl, L. Brunerová , P. Dlouhý, J. Polák, J. Gojda, P. Kraml
Syndrom porušeného vnímání hypoglykemie u diabetes mellitus | Impaired hypoglycemia awareness in diabetes mellitus | J. Brož, P. Piťhová, D. Janíčková Žďárská
Aktuální možnosti léčby jaterní cirhózy v ambulanci internisty | Treatment of liver cirrhosis – actually possibility of ambulant internist | J. Ehrmann, K. Aiglová, M. Konečný, V. Procházka, D. Vrzalová
Hypoglykemie jako symptom maligního onemocnění v dospělém věku | Hypoglycemia as a symptom of cancer in adults | Z. Fryšák, D. Karásek
Sepse – jak ji poznat, na co se zaměřit aneb zpět k základům ve světle nové definice | Sepsis – how to recognize and what to focus on – back to basics in the light of the new definition | J. Horák, M. Harazim, T. Karvunidis, J. Raděj, I. Novák, M. Matějovič
Kůže – zrcadlo vnitřních nemocí | The skin – a mirror of internal diseases | K. Jůzlová, J. Hercogová
Vliv antidiabetické léčby na skelet nemocných s diabetes mellitus 2. typu | The effect of antidiabetic treatment on the bone of patients with type 2 diabetes | D. Karásek
Přínos urgentně provedené endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie pro terapii akutní pankreatitidy | The benefit of urgent endoscopic retrograde cholangiopancreatography for the therapy of acute pancreatitis | R.Keil
Diabetes mellitus 2. typu a srdeční selhání | Type 2 diabetes mellitus and heart failure | A. Linhart, J. Bělohlávek
Diferenciální diagnostika pleurálních výpotků | The differential diagnosis of pleural effusions | M. Marel, L. Fila, M. Červená
Nežádoucí účinky biologické léčby v revmatologii | Undesirable effects of biological therapies in rheumatology | M. Olejárová
Možnosti ovlivnění kardiovaskulárního rizika u diabetes mellitus 2. typu antidiabetickou léčbou. Snížení kardiovaskulárního rizika při léčbě liraglutidem – výsledky studie LEADER | Possibilities of influencing cardiovascular risk in type 2 diabetes mellitus by antidiabetic treatment. Lowering of cardiovascular risk in treatment with liraglutide – results of the LEADER | J. Olšovský
Metanol: hrozba intoxikace je stále aktuální | Methanol: the threat of intoxication is still there | D. Pelclová, S. Zakharov
Diabetická retinopatie: patogeneze a terapeutické implikace | Diabetic retinopathy: pathogenesis and therapeutic implications | T. Pelikánová
Diference a poměr sérových koncentrací natria a chloridů u pacientů s hyponatremií | The difference and proportion between serum concentrations of natrium and chlorides in patients with hyponatremia | O. Schück, M. Horáčková
Cílové hodnoty systolického krevního tlaku | Systolic blood pressure targets | M. Souček
Klinický význam natriuretických peptidů v diferenciální diagnostice dušnosti | Clinical significance of natriuretic peptides in the differential diagnosis of dyspnea | J. Špác
Srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí | Heart failure with preserved ejection fraction | J. Špinar, J. Vítovec, L. Špinarová
Breviár edukácie diabetika pre internistu | Breviary of diabetes education for internist | V. Uličiansky
Antagonisté glukagonu otevírají novou cestu v léčbě diabetu 2. typu | Glucagon antagonism opens a new way in treatment of type 2 diabetes mellitus | K. Vondra
Blízká budoucnost léčby dyslipidemie u diabetiků 2. typu | A near future of treatment of dyslipidemia in type 2 diabetics | M. Vrablík
Prevence a terapie sarkopenie ve stáří | Prevention and therapy of sarcopenia in the ageing | Z. Zadák

kazuistiky | case reports
Granulomatóza s polyangiitidou manifestující se jako diabetes insipidus | Granulomatosis with polyangiitis manifested as diabetes insipidus | O. Pátek, M. Horáčková, L. Vítová, R. Horváth, J. Háček, O. Schück

z odborné literatury | from scholarly literature
Kateřina Štěchová et al. Technologie v diabetologii. Maxdorf: Praha 2016 | Z. Rušavý
Jozef Kollár. Aterotrombóza – patofyziológia a epidemiológia. Equilibria: Košice 2016 | A. Dukát
Sedlák V, Vaník P et al. Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi. Praha, Maxdorf 2016 | R. Šimek