OBSAH ČÍSLA 9/2014

Obsah

laudatio | laudation

Profesor Jan Škrha šedesátiletý| Professor Jan Škrha sixty-year old | Š. Svačina                                        675

obsah | content

Obsah                                                                                                                                                                          677

Dlouhodobě působící inzulinová analoga a riziko hypoglykemických příhod | Long-term

acting insulin analogues and the risks of hypoglycemic incidence | A. Adamíková, J. Rybka                          680

Faktory vedoucí k poškození a destrukci B-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu | Factors damaging or destroying pancreatic beta-cells of Langerhans islets |Anděl, V. Němcová, N. Pavlíková, J. Urbanová, M. Čecháková, A. Havlová, R. Straková, L. Večeřová,V. Mandys, J. Kovář, P. Heneberg, J. Trnka, J. Polák 684

Kalcium, vitamin D a zdraví | Calcium, vitamin D and health | J. Blahoš, V. Vyskočil                                  691

Studie SOLOSTAR prokázala vysoký stupeň spokojenosti pacientů s používáním inzulinového pera SoloStar® v České republice | SOLOSTAR study demonstrated high levels of patient satisfaction with the use of the insulin pen SoloStar® in the Czech Republic | T. Edelsberger, M. Policar, D. Pospíšilová, J. Psottova, J. Houdová, D. Janíčková Žďárská 697

Novinky a perspektivy v léčbě inzulinem | News and perspectives in insulin treatment |Haluzík 705

Terapie inzulinem glargin v režimu bazál/bolus v klinické praxi: observační neintervenční multicentrický projekt LINDA (Lantus in daily practice – safety and efficacy in basal bolus regimen) | Basal insulin glargine using a basal-bolus regimen in a common clinical practice – observational, non-interventional, multicenter, national project LINDA (Lantus in daily practice –

safety and efficacy in basal bolus regimen) | D. Janíčkova Žďárská, J. Brož, B. Křivská, Z. Rušavý, M. Kvapil   712

AGEs a RAGE – konečné produkty pokročilé glykace a jejich receptor v otázkách

a odpovědích | AGEs and RAGE – advanced glycation end-products and their receptor

in questions and answers | M. Kalousová, T. Zima                                                                                                  720

Játra, ledviny a diabetes: tři tváře deficitu genu HNF1B | Liver, kidneys and diabetes:

three faces of HNF1B gene deficit | J. Lebl, S. Koloušková, P. Dušatková, O. Cínek, L. Dušatková, T. Dědič, Kotalová, Z. Šumník, T. Seeman, Š. Průhová 725

Problematika diferenciálnej diagnostiky paraneoplastickej hypoglykémie |

Problems of differential diagnosis of paraneoplastic hypoglycaemia | M. Mokáň, P. Galajda                         730

Hypoglykemie jako limitace léčby diabetes mellitus | Hypoglycemia as a limitation

to the treatment of diabetes mellitus | J. Olšovský                                                                                                737

Změny kostního metabolizmu u diabetiků | Changes of bone metabolism in diabetics |
V. Palička, J. Lesná, L. Pavlíková 742

Inzulinová rezistence – příčiny a možnosti ovlivnění | Insulin resistance – its causes

and therapy possibilities | T. Pelikánová                                                                                                                   746

Glykemická variabilita a kontinuální monitorace glykemie | Glycemic variability

and continuous monitoring of glycemia | M. Prázný, J. Šoupal                                                                            757

Životní prognóza osob s diabetem 1. typu dříve a dnes |

Life expectancy of people with type 1 diabetes in the past and today | Z. Rušavý, S. Lacigová                     765

Gliptiny: bezpečná a účinná léčba diabetu | Gliptins: a safe and effective treatment

of diabetes mellitus | Jiří Slíva, Martin Prázný                                                                                                          772

Jak dnes indikujeme perorální antidiabetika (od metforminu ke gliptinům a gliflozinům) |

How we indicate oral antidiabetics today (from metformin to gliptins, and gliflozins) | Š. Svačina              777

Receptor pro konečné produkty pokročilé glykace (RAGE) – klíčový hráč diabetické angiopatie? | Receptor for advanced glycation end-products (RAGE) – key player in the diabetic angiopathy? | J. Škrha jr, M. Kalousová, T. Zima  782

Diabetes mellitus a karcinom pankreatu – příčina nebo následek? |

Diabetes mellitus and pancreatic cancer – cause or result? | P. Škrha                                                                787

Inkretinová mimetika v léčbě diabetu 2. typu | Incretin mimetics on the treatment of type 2 diabetes |
A. Šmahelová                                                                                                                             791

Retrospektívy a perspektívy personalizovanej liečby cukrovky |

Personalized therapy for diabetes in retrospect and prospect | I. Tkáč                                                              797

První fixní trojkombinace perindopril arginin-indapamid-amlodipin: nový přístup v kombinační léčbě hypertenze | First fixed dose combination perindopril arginine-indapamide-amlodipine: new approache in combination therapy in hypertension | J. Widimský jr 801

Tisíce nalietaných hodín okolo celého sveta nemusia byť len vizitkou biznismena,

ale aj úspešného lekára, výskumníka, pedagóga, manažéra a vysokého univerzitného

hodnostára v jednej osobe | Thousands of hours flown around the world may not only be a characteristic of a top executive, but also of a successful physician, researcher, teacher, manager and a university senior officer in one person | I. Klimeš                                                                                        808

z odborné literatury | from scholarly literature
J. Perušičová. Perorální léčba diabetu 2013. Maxdorf: Praha 2013 | J. Pecová 811
J. Chlumský. Plicní funkce pro klinickou pr Maxdorf: Praha 2014 | T. Tyll 811
J. Knor, J. Málek. Farmakoterapie urgentních stavů. Maxdorf: Praha 2014 | J. Slíva 812

Obsah tohoto čísla najdete zde ve formátu PDF.