OBSAH ČÍSLA 1/2015

úvodník | leader

Úvodní slovo | R.Češka   3

obsah | content

Obsah   5

editorialy | editorials

POET2 – editorial | POET2 – editorial | Eva Račická   8

ekvapivě starý kostlivec ve skříni – editorial |Surprisingly old skeleton in the cupboard – editorial | P. Sucharda   10

HevyLite™ – nová metoda detekce monoklonálních imunoglobulinů – editorial | HevyLite™ – A new method for detection of monoclonal immunoglobulins – editorial | J. Radocha   13

původní práce | original contributions

Význam Pneumonia Severity Index u pacientů s pneumonií hospitalizovaných na jednotce intenzivní pneumologické péče | Utility of Pneumonia Severity Index in hospitalized patients with pneumonia in intensive respiratory care units | B. Hutyrová, P. Jakubec, Z. Šindelářová, J. Šubová, K. Langová, V. Kolek   15

Registr POET2: srovnání přímých ročních zdravotnických nákladů na léčbu diabetu 2. typu po zahájení léčby inzulinem NPH nebo inzulinem glargin v kombinaci s perorálními antidiabetiky v České republice | POET2 registry: Comparison of annual direct medical costs of treating type 2 diabetes after addition of insulin NPH or insulin glargine to oral antidiabetic therapy in the Czech Republic | M. Kvapil, D. Janíčková Žďárská, J. Suchopár, M. Prokeš, J. Brož   24

přehledné referáty | reviews

Terapeutické monitorování amikacinu a gentamicinu v rutinní klinické praxi | Therapeutic monitoring of amikacin and gentamicin in routine clinical practice | Kacířová, M. Grundmann   33

Asymptomatická hyperurikémia a metabolický syndróm u mladistvých | Association between asymptomatic hyperuricaemia and metabolic syndrome in the adolescents | I. Koborová, R. Gurecká, A. Hlavatá, K. Šebeková   42

Studium souvislostí poruch spánku, obstrukční spánkové apnoe a vzniku a léčby arteriální hypertenze – módní vlna nebo dlouhodobý trend? | Research of relations among sleep disorders, obstructive sleep apnoea, hypertension onset and hypertensive treatment – current or long-term trend? | M. Sova, E. Sovová, M. Hobzová, M. Kamasová, V. Kolek   50

Tachykardií indukovaná kardiomyopatie | Tachycardia-induced cardiomyopathy | J. Povolný   56

Význam vyšetření párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu u monoklonálních gamapatií | The role of the assessment of heavy/light chain pairs of immunoglobulin in monoclonal gammopathies | V. Ščudla, T. Pika, J. Minařík   60

doporučené postupy | guidelines

Akútne a chronické aortové choroby hrudníkovej a brušnej aorty u dospelých | Acute and chronic aortic diseases of the thoracic and abdominal aorta of the adult – 2014 AS SMC Guidelines on the classification and diagnosis of aortic diseases | P. Gavorník, A. Dukát, Ľ. Gašpar   72

dopisy redakci | letters to the editor

Distribuce hodnot glykovaného hemoglobinu v populaci diabetiků 2. typu: projekt Valetudo | Distribution of values of glycated haemoglobin in a population with type 2 diabetes: a project Valetudo | M. Kvapil   81

z odborné literatury | from scholarly literature

V. Hytych, A. Tašková, M. Vašáková et al. Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách.Praha: Maxdorf 2014 | I. Čapov   84

D. Schwarz, L. Dušek (eds) et al. Computer applications, systems and networks for medical educa Facta Medica: Brno 2014 | J. Žaloudík   85

errata et corrigenda

Štulc T, Šnejdrlová M, Češka R. Prevence kardiovaskulárních onemocnění v běžné klinické praxi: lze dosáhnout zlepšení? Vnitř Lék 2014; 60(11) – oprava znění tab. 2, s. 934   14

Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.