OBSAH ČÍSLA 5/2017

laudationes | laudations
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM, předseda České internistické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, šedesátiletý | Š. Svačina
K šedesátinám Richarda Češky | J. Škrha

editorialy | editorials
Poznámky ke střevní tuberkulóze – editorial | Notes to intestinal tuberculosis – editorial | S. Losse

přehledné referáty | reviews
Současný pohled na ivabradin v léčbě kardiovaskulárních onemocnění | A present view on ivabradine in the therapy of cardiovascular diseases | J. Slíva
Osteoprotektivní léčba bisfosfonáty nebo denosumabem u nemocných s mnohočetným myelomem: přínos a rizika | Osteoprotective therapy with bisphosphonates or denosumab in patients with multiple myeloma: benefit and risks | Z. Adam, J. Straub, M. Krejčí, L. Pour, D. Brančíková, L. Ostřížková, V. Sandecká, M. Štork
Zamyšlení nad chlopenními vadami včera a dnes | Thoughts about valvular abnormalities yesterday and today | P. Gregor, H. Línková
Čo nám hovorí klinická štúdia GLAGOV? | What has the GLAGOV clinical study shown? | J. Murín
Novinky v léčbě hypertenze a dyslipidemie | News in the treatment of hypertension and dyslipidemia | J. Václavík

kazuistiky | case reports
Gastric antral vascular ectasia and solitary rectal ulcer syndrome – two rare diagnoses as the cause of anemia in a single patient: case report | Cévní ektázie žaludečního antra a syndrom solitárního rektálního vředu – dvě vzácné diagnózy jako příčina anémie u téhož pacienta: kazuistika | L. Kunovsky, M. Dastych, R. Kroupa, B. Hemmelova, K. Muckova, M. Chovancova, L. Kucerova, J. Dolina
Záchrana diabetické nohy komplexní individualizovanou léčbou diabetika 2. typu: kazuistika | Salvation of the diabetic foot through a comprehensive individualized treatment of the patient with type 2 diabetes: case study | I. Flanderová
Akutní lymfoblastická leukemie dospělých – případ dlouhého došetřování bolestí kyčlí s překvapivým závěrem: kazuistika | Acute lymphoblastic leukemia of adults – a case of prolonged hip pain diagnostics with a surprising conclusion: case report | Š. Hrabovský, F. Folber, B. Jurová, Z. Řehák, M. Doubek
Is it intestinal tuberculosis again? Case report | Je to znovu střevní tuberkulóza? Kazuistika | K. Brat, Z. Merta, I. Čundrle

novinky | news
Stanovisko panelu expertů odborných společností k použití tikagreloru v léčbě akutních koronárních syndromů u nemocných se sníženou renální funkcí | A statement of the panel of professional societies experts on the use of ticagrelol during ACS therapy in patients with reduced renal function | panel expertů odborných společností

aktuality | hot news
Mezioborové panelové diskuse společnosti Boehringer Ingelheim v rámci XXV. výročního sjezdu ČKS | Interdisciplinary panel discussion of Boehringer Ingelheim Company within the XXVth Annual Congress of the Czech Society of Cardiology 8. – 9. 5. 2017, Brno | J. Veselý

osobní zprávy | personal reports
Doc. MUDr. Jozef Kollár, DrSc., osemdesiatpäťročný | P. Gavorník

dopisy redakci | letters to the editorial board
Korespondence k článku Gavorník P. Antitrombocytová tromboprofylaxia artériových vaskulárnych chorôb a orgánovaskulárnych ischemických chorôb | J. Spáčil a P. Gavorník
Poznámka k článku Jirkovská J. Možnosti efektivní edukace v diabetologii – návod pro edukátory | J. Brož a J. Jirkovská