OBSAH ČÍSLA 6/2017

editorialy | editorials
Screening potomků osob s časnou manifestací ICHS – editorial | Screening of descendants of individuals with early manifestation of ICHS – editorial | J. Bruthans
Je konečně na řadě primární prevence kardiovaskulárních onemocnění? – editorial | Has the time come for primary prevention of cardiovascular diseases? – editorial | E. Sovová
Význam metabolitů vitaminu D a správnost jejich stanovení – editorial | Importance of the vitamin D metabolites and their correct establishment – editorial | R. Bílek
Testikulární lymfomy – editorial | Testicular lymphomas – editorial | V. Procházka
Trombóza a malignita – editorial | Thrombosis and malignancy | D. Karetová

původní práce | original contributions
Predictors of quality of life in Czech female breast cancer survivors following treatment with special interest to coping strategies | Prediktory kvality života u českých pacientek
po léčbě karcinomu prsu se zaměřením na dovednosti zvládání zátěže | J. Jarkovský, K. Skřivanová, K. Benešová, L. Šnajdrová, J. Gregor, H. Peterková, M. Bendová, D. Brančíková, N. Elfmarková, T. Svěrák, L. Anderková, L. Minář, M. Protivánková, J. Nedvěd, L. Dušek, L. Temoshok
Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění u potomků nemocných po časném infarktu myokardu | Risk factors for cardiovascular diseases in the descendants of patients after early myocardial infarction | M. Mateřánková, P. Karnosová, J. Mlíková Seidlerová, J. Filipovský, O. Mayer jr
Úskalia stanovenia vitamínu D | “Snags” connected with establishing the vitamin D | A. Vaňuga, P. Huba, I. Ságová, P. Blažíček, J. Melegová, J. Payer, P. Vaňuga

přehledné referáty | reviews
Klinická štúdia FOURIER | Clinical study FOURIER | J. Murín
Primární testikulární lymfomy | Primary testicular lymphomas | M. Motyčková, V. Vosáhlová, D. Belada, M. Šimkovič, P. Žák
Rivaroxaban u rizikových pacientů | Rivaroxaban in high-risk patients | J. Špinar, L. Špinarová
Dva pohľady na venózny tromboembolizmus v onkológii | Two perspectives on venous thromboembolism in oncology | P. Palacka, J. Hirmerová
Inzulinová pumpa u diabetu 2. typu: léčba zaměřená na B-buňku | Insulin pump in type 2 diabetes: B-cell focused treatment | K. Picková, Z. Rušavý

novinky | news
Kardiovaskulární mortalita u diabetu | Cardiovascular mortality in diabetes | J. Škrha jr, J. Škrha

aktuality | hot news
Účinnost a bezpečnost dabigatranu při podávání dle SPC a evropských doporučení | Efficacy and safety of dabigatran according to SPC and European guidelines | P. Janský

z odborné literatury | from scholarly literature
P. Jansa, M. Aschermann et al. Chronická plicní hypertenze. Maxdorf: Praha 2017  | R. Pudil
M. Sedlář et al. Zlomeniny proximálního femuru. Komplexní péče o pacienta. Maxdorf: Praha 2017 | T. Trč
P. Zeman et al. Artroskopie kyčelního kloubu. Maxdorf: Praha 2016 | T. Trč
Kovalová S, Nečas J. 3D echokardiografie … pro začátečníky i pokročilé. Maxdorf: Praha 2016 | L. Elbl