Obsah čísla 09/2016

osobní zprávy | personal news

In memoriam pana profesora Karla Horkého | R. Češka

editorials | editorials

Klinická účinnost a bezpečnost bazálního inzulinového analoga glarginu v léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu – editorial | Clinical efficacy and safety of basal insulin analogue glargine in patients with type 2 diabetes mellitus | A. Adamíková

Hereditární angioedém (HAE, D 84.1) – charakteristika péče v ČR – editorial | Hereditary angioedema (HAE, D 84.1) – care characteristics in the Czech republic – editorial | I. Krčmová

původní práce | original contributions

Klinicky relevantné možnosti a limity diferenciálnej diagnostiky megaloblastovej anémie a myelodysplastického syndrómu typu refraktérnej anémie v trepanobioptických vzorkách kostnej drene | Clinically relevant possibilities and limits of differential diagnosis of megaloblastic anemia and myelodysplastic syndrome – refractory anemia type in bone marrow biopsiesPayer | P. Vašeková, P. Szépe, J. Marcinek, T. Balhárek, L. Plank

přehledné referáty | reviews

Současné postavení fixní kombinace telmisartan a amlodipinu v léčbě esenciální arteriální hypertenze | Current position of a fixed combination telmisartan and amlodipine in treatment of essential arterial hypertension | J. Slíva

Klinická účinnost a bezpečnost bazálního inzulinového analoga glarginu v léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu | Clinical efficacy and safety of basal insulin analogue glargine in patients with type 2 diabetes mellitus | M. Flekač

Schnitzler syndrom (neinfekční horečka, kopřivka, bolesti kostí i kloubů a monoklonální imunoglobulin typu IgM). Diferenciální diagnostika, přehled léčebných možností a popis 5 případů léčených anakinrou | Schnitzler Syndrome (non-infectious fever, urticaria, bone and joint pain and type IgM monoclonal immunoglobulin). Differential diagnostics, an overview of therapeutic options and description of 5 cases treated with anakinra | Z. Adam, A. Šedivá, R. Koukalová, Z. Řehák, H. Petrášová, P. Szturz, Z. Adamová, E. Vetešníková, L. Pour, M. Krejčí, V. Sandecká, E. Pourová, Z. Čermáková, S. Ševčíková, Z. Král, J. Mayer

Arytmogenní kardiomyopatie levé komory | Arrhythmogenic left ventricular cardiomyopathy | Š. Havránek, T. Paleček, P. Kuchynka, I. Vítková

Současné možnosti léčby hereditárního angioedému | Current treatment options for hereditary angioedema | R. Hakl

doporučené postupy | guidelines

Jak postupovat při podezření na sekundární arteriální hypertenzi | How to proceed in suspicion on secondary arterial hypertension | T. Zelinka, J. Widimský jr., J. Ceral, J. Filipovský

Perorálne antikoagulanciá v primárnej a sekundárnej prevencii vénovej tromboembólie | Oral anticoagulants for primary and secondary prevention of venous thromboembolism | P. Gavorník, A. Dukát, Ľ. Gašpar, G. Gubo

kazuistiky | case reports

Hemosuccus pancreaticus – raritná komplikácia chronickej pankreatitidy | Hemosuccus pancreaticus – rare complication of chronic pancreatitis | I. Šturdík, M. Kužma, Z. Kužmová, T. Koller, V. Javorka, T. Hlavatý, J. Payer

aktuality | hot news

Intenzifikované režimy léčby chronického selhání ledvin v domácím prostředí | Stimulated cure treatments of chronical renal failure in home background | M. Ságová

zprávy | reports

Najnovšie trendy v internej medicíne nielen v Čechách a na Slovensku. Správa z XI. kongresu internej medicíny | M. Pečík

36. světový kongres Mezinárodní společnosti pro hematologii (International Society of Hematology – ISH), organizovaný Britskou společností pro hematologii (BSH), 18.–21. dubna 2016, Glasgow, UK  

 

Štefan Alušík1, Zoltán Paluch2 1Katedra vnitřního lékařství IPVZ, Praha 2Ústav farmakologie 2. LF UK, Praha Souhrn Poškození šlach patří mezi méně známé nežádoucí účinky některých léčiv. Donedávna byly známé jen u glukokortikoidů a fluorochinolonů. Dnes známe i další léčiva, která mohou způsobit poškození šlach (statiny, inhibitory aromatáz, anabolické steroidy a další). Autoři pojednávají o nejčastější […]


Jana Michalcová, Alena Buliková, Jiřina Zavřelová, Marie Prudková, Miroslav Penka Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracoviště Bohunice Souhrn Správně vedená léčba warfarinem zůstává i ve 21. století důležitou metodou antikoagulační léčby, a to i přes zavedení nových antitrombotik do klinické praxe. Hlavními výhodami warfarinu jsou desítky let zkušeností s léčbou, možnost monitorace antikoagulačního účinku pomocí […]


Štefan Sotak I. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice, Slovenská republika Súhrn Selén (latinsky selenium) je mikronutrient obsiahnutý vo viacerých proteínoch. U dospelých je jeho najväčšia koncentrácia na gram tkaniva v štítnej žľaze (ŠŽ). Množstvo selénu v tele závisí na charaktere populácie a jej stravovacích návykov a geografickej oblasti. V ŠŽ je […]


Petr Kuběna1,2, Jindřich Špinar1, Milan Dastych3,4, Petr Lokaj1, Jiří Pařenica1 1Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice 2Oddělení pneumologie, alergologie, Hochgebirgsklinik Davos, Švýcarsko 3Oddělení klinické biochemie FN Brno, pracoviště Bohunice 4Katedra laboratorních metod LF MU, Brno Souhrn Akutní infarkt myokardu (IM) je celosvětově významnou příčinou mortality a morbidity. Včasná diagnostika tohoto onemocnění […]


Ladislav Šenolt Revmatologický ústav, Praha Komentář k | Editorial on Alušík Š et al. Poškození šlach vyvolané léky. Vnitř Lék 2017; 63(12): 967–971   Se zájmem jsem si přečetl článek „Poškození šlach vyvolané léky“ autorů Alušík a Paluch. Jedná se o přehledné sdělení pojednávající o známých, ale také o méně diskutovaných a nověji popsaných nežádoucích účincích některých léčiv na šlachový […]