Obsah čísla 09/2016

osobní zprávy | personal news

In memoriam pana profesora Karla Horkého | R. Češka

editorials | editorials

Klinická účinnost a bezpečnost bazálního inzulinového analoga glarginu v léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu – editorial | Clinical efficacy and safety of basal insulin analogue glargine in patients with type 2 diabetes mellitus | A. Adamíková

Hereditární angioedém (HAE, D 84.1) – charakteristika péče v ČR – editorial | Hereditary angioedema (HAE, D 84.1) – care characteristics in the Czech republic – editorial | I. Krčmová

původní práce | original contributions

Klinicky relevantné možnosti a limity diferenciálnej diagnostiky megaloblastovej anémie a myelodysplastického syndrómu typu refraktérnej anémie v trepanobioptických vzorkách kostnej drene | Clinically relevant possibilities and limits of differential diagnosis of megaloblastic anemia and myelodysplastic syndrome – refractory anemia type in bone marrow biopsiesPayer | P. Vašeková, P. Szépe, J. Marcinek, T. Balhárek, L. Plank

přehledné referáty | reviews

Současné postavení fixní kombinace telmisartan a amlodipinu v léčbě esenciální arteriální hypertenze | Current position of a fixed combination telmisartan and amlodipine in treatment of essential arterial hypertension | J. Slíva

Klinická účinnost a bezpečnost bazálního inzulinového analoga glarginu v léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu | Clinical efficacy and safety of basal insulin analogue glargine in patients with type 2 diabetes mellitus | M. Flekač

Schnitzler syndrom (neinfekční horečka, kopřivka, bolesti kostí i kloubů a monoklonální imunoglobulin typu IgM). Diferenciální diagnostika, přehled léčebných možností a popis 5 případů léčených anakinrou | Schnitzler Syndrome (non-infectious fever, urticaria, bone and joint pain and type IgM monoclonal immunoglobulin). Differential diagnostics, an overview of therapeutic options and description of 5 cases treated with anakinra | Z. Adam, A. Šedivá, R. Koukalová, Z. Řehák, H. Petrášová, P. Szturz, Z. Adamová, E. Vetešníková, L. Pour, M. Krejčí, V. Sandecká, E. Pourová, Z. Čermáková, S. Ševčíková, Z. Král, J. Mayer

Arytmogenní kardiomyopatie levé komory | Arrhythmogenic left ventricular cardiomyopathy | Š. Havránek, T. Paleček, P. Kuchynka, I. Vítková

Současné možnosti léčby hereditárního angioedému | Current treatment options for hereditary angioedema | R. Hakl

doporučené postupy | guidelines

Jak postupovat při podezření na sekundární arteriální hypertenzi | How to proceed in suspicion on secondary arterial hypertension | T. Zelinka, J. Widimský jr., J. Ceral, J. Filipovský

Perorálne antikoagulanciá v primárnej a sekundárnej prevencii vénovej tromboembólie | Oral anticoagulants for primary and secondary prevention of venous thromboembolism | P. Gavorník, A. Dukát, Ľ. Gašpar, G. Gubo

kazuistiky | case reports

Hemosuccus pancreaticus – raritná komplikácia chronickej pankreatitidy | Hemosuccus pancreaticus – rare complication of chronic pancreatitis | I. Šturdík, M. Kužma, Z. Kužmová, T. Koller, V. Javorka, T. Hlavatý, J. Payer

aktuality | hot news

Intenzifikované režimy léčby chronického selhání ledvin v domácím prostředí | Stimulated cure treatments of chronical renal failure in home background | M. Ságová

zprávy | reports

Najnovšie trendy v internej medicíne nielen v Čechách a na Slovensku. Správa z XI. kongresu internej medicíny | M. Pečík

36. světový kongres Mezinárodní společnosti pro hematologii (International Society of Hematology – ISH), organizovaný Britskou společností pro hematologii (BSH), 18.–21. dubna 2016, Glasgow, UK  

 

Klára Picková, Zdeněk Rušavý 1. interní klinika LF v Plzni UK a FN Plzeň Souhrn Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění charakterizované inzulinovou rezistencí a progresivní deteriorací sekrece inzulinu B-buňkami. Ochrana B-buněk snížením glukolipotoxicity rychlým dosažením normoglykemie pomocí exogenního inzulinu zlepšuje jejich funkci a prodlužuje remisi diabetu. Inzulinová pumpa je efektivní metodou léčby u nově […]


Jindřich Špinar1, Lenka Špinarová2 1Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice 2I. interní kardio-angiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Souhrn Inhibitory faktoru Xa se v posledních letech dostaly do základní klinické praxe a v mnoha indikacích nahrazují antagonisty vitaminu K (warfarin) s větší bezpečností a účinností. Je […]


Markéta Mateřánková, Petra Karnosová, Jitka Mlíková Seidlerová, Jan Filipovský, Otto Mayer jr. 1. interní klinika LF v Plzni UK a FN Plzeň Souhrn Cíl: Kardiovaskulární onemocnění (KVO), která vznikají v důsledku aterosklerózy, patří nejen na území České republiky mezi nejčastější příčiny morbidity a mortality. Genetická dispozice pro vznik KVO se umocňuje v přítomnosti klasických rizikových faktorů, které […]


  Eliška Sovová Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP v Olomouci a FN Olomouc Komentář k | Editorial on Mateřánková M et al. Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění u potomků nemocných po časném infarktu myokardu. Vnitř Lék 2017; 63(6): 398–402. Kardiovaskulární mortalita je stále vedoucí příčinou smrti ve vyspělých státech světa a znamená stále se zvyšující finanční […]


Pavel Gregor, Hana Línková Kardiocentrum – III. Interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Souhrn Práce se zabývá problematikou získaných chlopenních vad. Zahrnuje především nové poznatky týkající se etiopatogenezy, diagnostiky, posuzování a léčby, zvláště katetrizační. Ve vyspělých zemích téměř vymizely porevmatické vady, jejich současná etiologie se podstatně změnila (mitrální stenóza). Naopak převažují […]