Obsah čísla 09/2016

osobní zprávy | personal news

In memoriam pana profesora Karla Horkého | R. Češka

editorials | editorials

Klinická účinnost a bezpečnost bazálního inzulinového analoga glarginu v léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu – editorial | Clinical efficacy and safety of basal insulin analogue glargine in patients with type 2 diabetes mellitus | A. Adamíková

Hereditární angioedém (HAE, D 84.1) – charakteristika péče v ČR – editorial | Hereditary angioedema (HAE, D 84.1) – care characteristics in the Czech republic – editorial | I. Krčmová

původní práce | original contributions

Klinicky relevantné možnosti a limity diferenciálnej diagnostiky megaloblastovej anémie a myelodysplastického syndrómu typu refraktérnej anémie v trepanobioptických vzorkách kostnej drene | Clinically relevant possibilities and limits of differential diagnosis of megaloblastic anemia and myelodysplastic syndrome – refractory anemia type in bone marrow biopsiesPayer | P. Vašeková, P. Szépe, J. Marcinek, T. Balhárek, L. Plank

přehledné referáty | reviews

Současné postavení fixní kombinace telmisartan a amlodipinu v léčbě esenciální arteriální hypertenze | Current position of a fixed combination telmisartan and amlodipine in treatment of essential arterial hypertension | J. Slíva

Klinická účinnost a bezpečnost bazálního inzulinového analoga glarginu v léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu | Clinical efficacy and safety of basal insulin analogue glargine in patients with type 2 diabetes mellitus | M. Flekač

Schnitzler syndrom (neinfekční horečka, kopřivka, bolesti kostí i kloubů a monoklonální imunoglobulin typu IgM). Diferenciální diagnostika, přehled léčebných možností a popis 5 případů léčených anakinrou | Schnitzler Syndrome (non-infectious fever, urticaria, bone and joint pain and type IgM monoclonal immunoglobulin). Differential diagnostics, an overview of therapeutic options and description of 5 cases treated with anakinra | Z. Adam, A. Šedivá, R. Koukalová, Z. Řehák, H. Petrášová, P. Szturz, Z. Adamová, E. Vetešníková, L. Pour, M. Krejčí, V. Sandecká, E. Pourová, Z. Čermáková, S. Ševčíková, Z. Král, J. Mayer

Arytmogenní kardiomyopatie levé komory | Arrhythmogenic left ventricular cardiomyopathy | Š. Havránek, T. Paleček, P. Kuchynka, I. Vítková

Současné možnosti léčby hereditárního angioedému | Current treatment options for hereditary angioedema | R. Hakl

doporučené postupy | guidelines

Jak postupovat při podezření na sekundární arteriální hypertenzi | How to proceed in suspicion on secondary arterial hypertension | T. Zelinka, J. Widimský jr., J. Ceral, J. Filipovský

Perorálne antikoagulanciá v primárnej a sekundárnej prevencii vénovej tromboembólie | Oral anticoagulants for primary and secondary prevention of venous thromboembolism | P. Gavorník, A. Dukát, Ľ. Gašpar, G. Gubo

kazuistiky | case reports

Hemosuccus pancreaticus – raritná komplikácia chronickej pankreatitidy | Hemosuccus pancreaticus – rare complication of chronic pancreatitis | I. Šturdík, M. Kužma, Z. Kužmová, T. Koller, V. Javorka, T. Hlavatý, J. Payer

aktuality | hot news

Intenzifikované režimy léčby chronického selhání ledvin v domácím prostředí | Stimulated cure treatments of chronical renal failure in home background | M. Ságová

zprávy | reports

Najnovšie trendy v internej medicíne nielen v Čechách a na Slovensku. Správa z XI. kongresu internej medicíny | M. Pečík

36. světový kongres Mezinárodní společnosti pro hematologii (International Society of Hematology – ISH), organizovaný Britskou společností pro hematologii (BSH), 18.–21. dubna 2016, Glasgow, UK  

 

Jan Kvasnička Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze Komentář k | Editorial on   Michalcová J et al. Postavení warfarinu v současné době. Vnitř Lék 2017; 63(12): 957–966.   Michalcová et al uvádějí v článku velmi sofistikovaný a instruktivní přehled o dosavadní antikoagulační léčbě warfarinem, který […]


Zdeněk Fryšák III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc Komentář k | Editorial on Sotak Š. Liečba selénom u tyreopatií. Vnitř Lék 2017; 63(12): 949–951   Selen je považován za významný antioxidační činitel se vztahem k autoimunitním reakcím. Podstatné je to, že ze všech tkání v organizmu je to především štítná […]


Jana Vyskočilová Spánková laboratoř plicního oddělení EUC Kliniky Plzeň Souhrn Mezi nejčastější poruchy dýchání ve spánku patří spánková apnoe, která negativně ovlivňuje především kvalitu spánku, a tím má vliv na všechny orgány v těle. Mezi nejzávažnější komplikace neléčené spánkové apnoe patří kardiovaskulární onemocnění včetně nejzávažnější komplikace – náhlého úmrtí ve spánku následkem závažné poruchy srdečního […]


Libor Fila Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Souhrn Cystická fibróza (CF) je vrozené onemocnění vyvolané mutacemi genu pro transmembránový regulátor vodivosti (CFTR). Onemocnění vede k dysfunkci žláz s vnitřní sekrecí s vysokou koncentrací chloridů v potu a s tvorbou abnormálně vazkého hlenu v dýchacím, trávicím a rozmnožovacím ústrojí. Klinicky se projevuje […]


Vítězslav Kolek, Monika Žurková, Vladimíra Lošťáková Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc Souhrn Sarkoidóza je systémové onemocnění neznámé etiologie, které je charakterizováno přítomností granulomatózního zánětu v postižených tkáních. Asi v 90 % postihuje plíce, ale může postihovat v zásadě kterýkoliv orgán, nejčastěji kůži, lymfatické uzliny a oči. Při klasické plicní manifestaci […]