Obsah čísla 09/2016

osobní zprávy | personal news

In memoriam pana profesora Karla Horkého | R. Češka

editorials | editorials

Klinická účinnost a bezpečnost bazálního inzulinového analoga glarginu v léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu – editorial | Clinical efficacy and safety of basal insulin analogue glargine in patients with type 2 diabetes mellitus | A. Adamíková

Hereditární angioedém (HAE, D 84.1) – charakteristika péče v ČR – editorial | Hereditary angioedema (HAE, D 84.1) – care characteristics in the Czech republic – editorial | I. Krčmová

původní práce | original contributions

Klinicky relevantné možnosti a limity diferenciálnej diagnostiky megaloblastovej anémie a myelodysplastického syndrómu typu refraktérnej anémie v trepanobioptických vzorkách kostnej drene | Clinically relevant possibilities and limits of differential diagnosis of megaloblastic anemia and myelodysplastic syndrome – refractory anemia type in bone marrow biopsiesPayer | P. Vašeková, P. Szépe, J. Marcinek, T. Balhárek, L. Plank

přehledné referáty | reviews

Současné postavení fixní kombinace telmisartan a amlodipinu v léčbě esenciální arteriální hypertenze | Current position of a fixed combination telmisartan and amlodipine in treatment of essential arterial hypertension | J. Slíva

Klinická účinnost a bezpečnost bazálního inzulinového analoga glarginu v léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu | Clinical efficacy and safety of basal insulin analogue glargine in patients with type 2 diabetes mellitus | M. Flekač

Schnitzler syndrom (neinfekční horečka, kopřivka, bolesti kostí i kloubů a monoklonální imunoglobulin typu IgM). Diferenciální diagnostika, přehled léčebných možností a popis 5 případů léčených anakinrou | Schnitzler Syndrome (non-infectious fever, urticaria, bone and joint pain and type IgM monoclonal immunoglobulin). Differential diagnostics, an overview of therapeutic options and description of 5 cases treated with anakinra | Z. Adam, A. Šedivá, R. Koukalová, Z. Řehák, H. Petrášová, P. Szturz, Z. Adamová, E. Vetešníková, L. Pour, M. Krejčí, V. Sandecká, E. Pourová, Z. Čermáková, S. Ševčíková, Z. Král, J. Mayer

Arytmogenní kardiomyopatie levé komory | Arrhythmogenic left ventricular cardiomyopathy | Š. Havránek, T. Paleček, P. Kuchynka, I. Vítková

Současné možnosti léčby hereditárního angioedému | Current treatment options for hereditary angioedema | R. Hakl

doporučené postupy | guidelines

Jak postupovat při podezření na sekundární arteriální hypertenzi | How to proceed in suspicion on secondary arterial hypertension | T. Zelinka, J. Widimský jr., J. Ceral, J. Filipovský

Perorálne antikoagulanciá v primárnej a sekundárnej prevencii vénovej tromboembólie | Oral anticoagulants for primary and secondary prevention of venous thromboembolism | P. Gavorník, A. Dukát, Ľ. Gašpar, G. Gubo

kazuistiky | case reports

Hemosuccus pancreaticus – raritná komplikácia chronickej pankreatitidy | Hemosuccus pancreaticus – rare complication of chronic pancreatitis | I. Šturdík, M. Kužma, Z. Kužmová, T. Koller, V. Javorka, T. Hlavatý, J. Payer

aktuality | hot news

Intenzifikované režimy léčby chronického selhání ledvin v domácím prostředí | Stimulated cure treatments of chronical renal failure in home background | M. Ságová

zprávy | reports

Najnovšie trendy v internej medicíne nielen v Čechách a na Slovensku. Správa z XI. kongresu internej medicíny | M. Pečík

36. světový kongres Mezinárodní společnosti pro hematologii (International Society of Hematology – ISH), organizovaný Britskou společností pro hematologii (BSH), 18.–21. dubna 2016, Glasgow, UK  

 

Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice Souhrn V nejširším slova smyslu se termínem imunokompromitovaný jedinec myslí osoba s jakýmkoliv postižením protiinfekční odolnosti, ať se jedná o nedostatečnost či poruchu odolnosti vrozené (neboli o postižení nespecifické rezistence), nebo o poruchu odolnosti získané (čili o postižení specifické imunity). Pneumonie […]


Petr Jakubec, Aneta Křenková, Vítězslav Kolek Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc Souhrn Nozokomiální infekce jsou častou komplikací nemocniční péče. Nozokomiální pneumonie patří k nejčastějším nozokomiálním infekcím a jsou z nich z hlediska mortality nejnebezpečnější. Problémem jsou hlavně selektované nemocniční bakteriální kmeny, pro které je charakteristická vzrůstající rezistence k antibiotikům. Diagnostika […]


Vítězslav Kolek, Petr Jakubec, Stanislav Losse Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc Souhrn Pneumonie je nejčastější infekční onemocnění, které vyžaduje neustálou pozornost. Je definována jako akutní zánětlivé onemocnění postihující plicní alveoly, respirační bronchioly a plicní intersticium. V posledních letech je patrná snaha zracionalizovat přístup k pneumoniím a využít současné způsoby podávání […]


Milan Teřl Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni Souhrn Článek se snaží podat moderní pohled na etiopatogenezi astmatu, jeho diagnostiku a léčbu. Akcentovány jsou nové diagnostické a terapeutické možnosti, styčné plochy s ostatními interními obory a pragmatická doporučení pro každodenní praxi. Klíčová slova: alergie – asthma bronchiale – diagnostika – eozinofilie […]


Vladimír Koblížek1, Karel Hejduk2,3 1Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové, 2Institut biostatistiky a analýz, s. r. o., Brno, 3Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha Souhrn Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) patří mezi nejdůležitější příčiny mortality a morbidity ve světě. Epidemiologická data se navíc stále zhoršují. Poddiagnostikovanost a podléčenost CHOPN je patrná ve […]