• Česká internistická… || ČASOPIS VNITŘNÍ… || PROČ PUBLIKOVAT VE…
  • Časopis je indexován v databázích SSeznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, Bibliographia medica Čechoslovaca, Bibliographia medica Slovaca, Index Copernicus International, EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, Chemical Abstracts, INIS Atomindex a články v něm uveřejněné lze uvádět v bibliografii odborných publikací. 
  • Časopis respektuje požadavky indexačních databází (uvádí paralelně název příspěvku, abstrakt a klíčová slova v angličtině a také uvádí kategorizaci článku na původní a přehledové práce a kazuistiky. 
  • Článek může autor publikovat vedle češtiny i ve slovenštině nebo angličtině.
  • Časopis má již 60letou tradici.
  • Oficiální časopis České internistické společnosti ČLS JEP a Slovenské internistické společnosti SLS.
  • Maximální garance odborné úrovně uveřejňovaných příspěvků je zajištěna dvoustupňovým nezávislým anonymním recenzním řízením článků nabídnutých redakci, i schvalováním doporučených prací (po reflektování připomínek recenzentů autorem) členy redakční rady k zařazení do edičního plánu.
  • Příspěvek je zařazen do edičního plánu tak, aby byl otištěn v nejbližším maximálně možném termínu.
  • Redakce autorovi zajišťuje precizní zpracování rukopisu (kontrolu technických parametrů příloh a správnosti citované literatury) a úzce s autorem při přípravě k publikování spolupracuje.
  • Časopis má vysokou úroveň grafického designu i polygrafického zpracování a má i on-line verzi.
  • Časopis má dostatečnou publicitu ‒ je rozesílán všem nemocničním knihovnám (včetně fakultních zařízení) a je prezentován na všech významných akcích ČIS ČLS JEP a na akcích dalších odborných společností.