• Česká internistická… || ZPRÁVY || Dlouhodobá antikoag…
 • Warfarin se používá v široké indikační oblasti zahrnující fibrilací síní, náhrady chlopní a venózní tromboembolickou chorobu. Protinádorový potenciál warfarinu byl prokázán na řadě experimentálních nádorových modelových systémech. Warfarin inhibuje na AXL receptoru tyrozinové  kinázy dependentní tumorogenezi a potencuje protinádorovou imunitní odpověď  a to dokonce  v dávkách  ještě neovlivňujících  koagulaci. Tzv. nová (NOAC) nyní nazývaná přímá nebo direktní antikoagulancia (DOAC), která nyní vytlačují warfarin v mnoha indikacích, tento potenciál nemají.

  Norští autoři uspořádali populační kohortovou studii zahrnující 1 226 725 osob, aby ozřejmili spojení mezi užíváním warfarinu a incidencí zhoubných nádorů. Jednalo se o osoby narozené  mezi roky 1924 až 1954. Kohorta byla rozdělena na 2 skupiny – uživatele a neuživatele warfarinu. Byla analyzována i podskupina užívající warfarin pro fibrilaci nebo flutter síní. Zde se dalo předpokládat dlouhodobé užívání warfarinu. Data byla sbírána od  počátku ledna 2004 do konce prosince 2012.

  Jako užívání warfarinu bylo definováno, pokud byl warfarin podáván nejméně 6 měsíců a navíc nejméně 2 roky před stanovením diagnózy zhoubného nádoru.  Z celkového počtu 1 256 725 osob v kohortě bylo 48,3 % mužů a 51,7 % žen. Uživatelé warfarinu tvořili 7,4% souboru, byli starší, průměrného věku 70,2 roku a jednalo se především o muže (61,7 % ). Zbytek souboru byl tedy mladší, průměrného věku 63 let a většinou se jednalo o ženy (52,7 %). Ve sledovaném období byla u 132 687 nemocných stanovena diagnóza zhoubného nádoru.

  Uživatelé warfarinu měli významně nižší, na věk a pohlaví korigovanou incidenci zhoubných nádorů (poměr rizika – HR = 0,84; 95 % interval spolehlivosti, 0,82 až 0,86). V nádorově specifických lokalizacích to bylo u karcinomu plic HR = 0,80; nádoru prostaty HR = 0,69 a u nádorů prsu HR = 0,90. Vše statisticky významné výsledky. Nebyl však pozorován významný efekt u karcinomu tlustého střeva. V analýze podskupin, nemocní s fibrilací nebo flutterem síní měli pokles incidence nádorů ještě významnější. Výskyt zhoubných nádorů celkově klesl o 38 %, (HR = 0,62). U nádorů plic to bylo dokonce  o 61%, prostaty o 40% a prsu o 28%. U této podskupiny nemocných užívající warfarin dlouhodobě došlo i  k poklesu incidence nádoru kolon o 29%, opět vše statisticky významné výsledky.

  Klinický význam: podle rozsáhlé norské studie, má warfarin zřejmě jako přídatný bonus antikoagulační léčby velmi významný  protinádorový efekt prokázaný u pacientů starších než 50 let a to zvláště u nemocných užívajících warfarin dlouhodobě, kde je průměrné snížení incidence o 38%. Tato skutečnost může mít důležitý vliv pro výběr medikace u pacientů, kteří potřebují dlouhodobou antikoagulační léčbu. Direktní antikoagulancia působí zcela jinými mechanizmy, mají své jiné výhody, ale tento efekt postrádají.

   

  MUDr. Luboš Kotík

  Zdroj: Association of Warfarin Use With Lower Overall Cancer Incidence Among Patients Older Than 50 Years
  Gry S. Haaland,  Ragnhild S. Falk et al.
  JAMA Intern Med. Published online November 6, 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2017.5512

  Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

   

   

  Komentáře nejsou povoleny.