• Česká internistická… || ZPRÁVY || IMPROVE-IT potvrzuj…
 • Do studie IMPROVE-IT bylo zařazeno 18 144 pacientů s anamnézou akutního koronárního syndromu (AKS).  Pacienti byli zařazeni do dvou větví, v první byl použit simvastatin 40mg v monoterapii, ve druhé byla jako kombinační léčba použita kombinace simvastatinu s ezetimibem 40/10mg (kterou známe jako fixní kombinaci INEGY® ).

  Primárním cílovým ukazatelem studie IMPROVE-IT je složený ukazatel zahrnující úmrtí z kardiovaskulárních příčin, infarkt myokardu nevedoucí k úmrtí, nefatální cévní mozkovou příhodu a hospitalizaci pro nestabilní anginu pectoris či koronární revaskularizaci vyskytující se nejméně 30 dní po randomizaci. Během 7 let  trvání studie došlo u 32.7 % pacientů užívajících kombinační léčbu  INEGY® k manifestaci primárního cíle ve srovnání s 34.7 % pacientů užívajících monoterapii simvastatinem (hazard ratio 0.936, P=0.016). Tento statisticky významný rozdíl tedy prokazuje, že přidání ezetimibu k terapii statinem vede k dalšímu snížení KV rizika, resp. KV příhod. Ve studii IMPROVE-IT byl počet nemocných, které je třeba léčit k zabránění jedné příhody (tedy NNT) 50, což je jistě číslo nízké.

  Je pravdou, že studie IMPROVE IT byla zatížena navíc celou řadou okolností, které mohly být příčinou, že nejsou dokonce ještě lepší. To dokazuje i analýza výsledků u pacientů, kteří studii dokončili tak jak měli (např. 439 pacientů nikdy neužívalo medikaci). Tato analýza „on treatment“ je ještě pozitivnější a redukce KV rizika je ještě o 19% větší, NNT je pouze 38.

  Pokud srovnáme  hladiny LDL cholesterolu  v obou  léčených ramenech (střední hladina  LDL-C  1,3mmol/l v případě kombinačníi léčby  vs 1,8 mmol/l u monoterapie), snížila kombinační léčba o 6.4 % relativní riziko, a tím IMPROVE-IT potvrdila léčebný efekt, který již dříve ukázaly studie se statiny . jedná se tedy o potvrzení „LDL hypotézy“ rozvoje aterosklerózy a rovněž hypotézy, že pro LDL-C platí „čím níže, tím lépe“. Zajímavé je rovněž to, že „aditivní“ pokles LDL po ezetimibu přináší stejný pokles KV příhod, jaký byl prokázán v metaanalýze statinových studií.

  I v komentáři ke studii, který proslovil autor amerických guidelines, Dr. Stone zaznělo jednoznačně, že INEGY® a EZETROL® jsou nyní indikovány  ke snížení LDL-cholesterolu u těch pacientů, kteří samotnou dietou nedosáhli snížení zvýšeného LDL- cholesterolu a potažmo ke snížení KV rizika.

  Kromě primárního cíle prokázala kombinace léků simvastatinu s ezetimibem ve srovnání s monoterapií další:

  • Snížila incidenci složeného „endpointu“ úmrtí z jakýchkoli příčin, koronárních příhod, nefatální cévní mozkové příhody u  38.7 % pacientů vs. 40.3 % u pacientů léčených simvastatinem ( hazard ratio 0.948, P=0.034, N= 9067).
  • Snížila incidenci složeného „endpointu“ úmrtí z důvodu ischemické choroby srdeční, nefatálního infarktu a urgentní koronární revaskularizace s perkutánní koronární intervencí nebo provedením by-passu během 30 dní od randomizace na 17.5 % u pacientů na kombinované léčbě INEGY® vs. 18.9 % u pacientů na monoterapii simvastatinem (hazard ratio of 0.912, P=0.016 .
  • Snížila incidenci složeného „endpointu“ KV rizika, nefatálního infarktu myokardu, dokumentované nestabilní anginy pectoris, která vyžadovala hospitalizaci, revaskularizací ( koronárních tepen i  jiných)  a nefatální cévní mozkové příhody během 30 dní od randomizace na 34.5 % u pacientů užívajících kombinační léčbu vs. 36.2 % u pacientů na monoterapii simvastatinem (hazard ratio of 0.945, P=0.035 N= 9067).

  Ve výskytu nežádoucích účinků nebyl výrazný rozdíl mezi léčebnými skupinami  a to včetně myopatie, rhabdomyolýzy, nežádoucích účinků týkajících se žlučníku, zvýšení jaterních transamináz na více než trojnásobek a karcinomů. Bezpečnostní údaje ze studie IMPROVE- IT potvrzují bezpečnostní data získaná z předregistračních sledování.

  U  9,067 pacientů léčených kombinací  ezetimib/simvastatin vs. 9,077 pacientů na monoterapii simvastatinem se vyskytla myopatie u 0.2 % vs. 0.1 %, nežádoucí příhody v souvislosti se žlučníkem byly hlášeny u  3.1 %  vs. 3.5 %,  cholecystektomie byla hlášena u 1.5 % vs. 1.5 %; zvýšení alanin aminotransferázy (ALT) a/nebo aspartát transaminázy (AST) (větší nebo rovno trojnásobku ULN) bylo hlášeno u  2.5 % vs. 2.3 % pacientů.. Během sedmi let sledování pacientů, karcinom byl hlášen u 10,2 % v obou léčebných ramenech.

   

  Komentáře nejsou povoleny.