• Česká internistická… || ZPRÁVY || Je rizikové bezdůvo…
 • Podávání nízkých dávek aspirinu má velmi solidní zdůvodnění v sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod. Jeho užití v primární prevenci je zatím otazné a na toto téma stále probíhají studie. U pacientů s recentním srdečním infarktem 10 až 20 % nemocných aspirin vysazuje za 1 až 3 roky. Navíc ani průběžná adherence k této terapii není optimální. Aspirin je většinou záměrně vysazován z důvodu plánovaného chirurgického výkonu nebo proběhlého krvácení, což jsou události, které mohou ve svém důsledku stimulovat agregaci destiček a zvyšovat riziko kardiovaskulárních příhod. Následky vysazení aspirinu bez konkrétního důvodu nejsou známy.

  Švédští autoři zpracovali kohortovou studii zahrnující 601 527 uživatelů nízko dávkovaného aspirinu v primární nebo sekundární prevenci mezi lety 2005 až 2009. Jednalo se o osoby starší než 40 let, bez prodělaného nádorového onemocnění s více jak 80 % adherencí k léčbě během prvního roku observace. Kardiovaskulární příhody byly identifikovány ve švédských registrech.  První 3 měsíce po závažném krvácení nebo chirurgickém výkonu s vysazením aspirinu Medikace nebyly zahrnuty do sledovaného období, protože v tomto období lze očekávat ještě více  kardiovaskulárních komplikací než po bezdůvodném vysazení a tak by výsledky mohly být zkresleny.

  Během mediánu sledování 3 roky se objevilo 62 690 kardiovaskulárních příhod. Pacienti kteří ukončili užívání aspirinu měli vyšší frekvenci této komplikace než nemocní pokračující v léčbě.  Korigovaný poměr rizika HR = 1,37; 95 % interval spolehlivosti 1,34 až 1,41.  Pro lepší představu  to odpovídá jedné kardiovaskulární příhodě navíc za rok na každých 74 pacientů, kteří ukončili podávání aspirinu. Riziko stouplo krátce po vysazení a nedocházelo k jeho snížení po celou dobu sledování trvající 3 roky. Vysazení aspirinu se ukázalo být zvláště nebezpečné u pacientů v sekundární prevenci, kde se další kardiovaskulární příhoda navíc objevila už u každého 36. pacienta, který vysadil aspirin. V primární prevenci se tato jedna nežádoucí událost navíc objevila pokud byl aspirin vysazen 146 osobám.

  Klinický význam: pokračování v podávání nízkodávkovaného aspirinu a to nejen u nemocných u nemocných s ischemickou chorobou srdeční, je důležité. Bezdůvodné vysazení tedy není možno doporučit. Po jeho vysazení stoupá riziko kardiovaskulární příhody o více než 30 %. Nejvíce jsou vysazením postiženi nemocní se známou ICHS, tedy v sekundární prevenci. Pokud dochází nezbytně k vysazení v důsledku plánovaného chirurgického výkonu nebo po závažnějším krvácení je nutno neopomenout zvážit možnost jeho opětného podávání.

  Otázka: po vysazení nízkodávkovaného aspirinu dochází:

  1. A) v prvních 3 měsících zvýšenému výskytu kardiovaskulárních příhod, pak se zvýšení rizika postupně vytrácí.
  2. B) ke zvýšení rizika kardiovaskulárních příhod dochází více jak o 30%, ale objevuje se až za 2 měsíce po vysazení
  3. C) ke zvýšení rizika KV příhod dochází brzy po vysazení aspirinu a toto riziko přetrvává dlouhodobě

   Správně c)

  MUDr. Luboš Kotík

  Zdroj: Low-Dose Aspirin Discontinuation and Risk of Cardiovascular Events
  A Swedish Nationwide, Population-Based Cohort Study
  Johan Sundström, Jakob Hedberg et al.
  https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.028321
  Circulation. 2017;136:1183-1192

  Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

   

  Komentáře nejsou povoleny.