• Česká internistická… || ZPRÁVY || Je užitečné u nemoc…
 • Některé observační studie prokazovaly, že zvýšený příjem tekutin je spojený s lepší funkci ledvin. Kanadští výzkumníci se to odhodlali ověřit randomizovanou studií pořádanou mezi lety 2013 až 2017. Zařazení pacienti měli chronické renální onemocnění ve stádiu 3 (odhadnutá glomerulární filtrace- eGFR = 30 až 60 ml / min. / 1,73 m2. Současně byla přítomna mikroalbuminurie nebo makroalbuminurie a 24 hodinový močový objem musel být menší než 3 litry. Pacienti byli rozděleni do skupiny se zvýšenou hydratací (n = 316) a byli vedeni k pití větších objemů vody než kontrolní skupina
  (n = 315), která měla zůstat u obvyklého množství tekutin.

  Primárně sledovaným ukazatelem byla změna renálních funkcí za 12 měsíců od stanovené výchozí hodnoty. Sekundárně sledovanými ukazateli byly změny hladiny plazmatického kopeptinu, clearance kreatininu, 24 hodinová albuminurie a pacientem udávaná kvalita života (0 nejhorší až 10 nejlepší).

  Ze 631 randomizovaných pacientů (průměrný věk 65 roků, průměrná glomerulární filtrace 43 ml min. / 1,73 m2, medián albuminurie 123 mg / den) zemřelo během sledování 12 pacientů. Pět v intenzivně hydratované skupině a v kontrolní skupině 7 pacientů. Celkem 590 přeživších bylo sledováno alespoň 1 rok.  Průměrné zvýšení diurézy intenzivně hydratované skupiny bylo o 0,6 l za den (p< 0,001) oproti skupině kontrolní.  Toto však byl jediný významný rozdíl mezi oběma skupinami.  Průměrný pokles eGFR za období sledování byl u intenzivně hydratované skupiny – 2,2 ml/ min. / 1,73 m2  proti – 1,9 ml / min. / 1,73 m2v kontrolní skupině. Také v dalších, sekundárně sledovaných ukazatelích, nebyly zásadní rozdíly mezi skupinami.

  Klinický význam: dospělé osoby s chronickým renální onemocněním nemá smysl nutit ke zvýšenému příjmu tekutin, protože tímto opatřením nedochází ke zpomalen poklesu renální funkce, přinejmenším během jednoročního sledování.

  MUDr. Luboš Kotík

  Zdroj: Effect of Coaching to Increase Water Intake on Kidney Function Decline in Adults With Chronic Kidney DiseaseThe CKD WIT Randomized Clinical Trial
  William F. Clark,  Jessica M. Sontrop et al.
  JAMA. 2018;319(18):1870-1879. doi:10.1001/jama.2018.4930

  Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.
   

   

  Komentáře nejsou povoleny.