• Česká internistická… || NÁRODNÍ PROGRAM
 • NÁRODNÍ PROGRAM

  Česká internistická společnost představila svůj Národní program komplexní interní péče (NPKIP) na tiskové konferenci dne 23. 5. 2013.

  NPKIP má za cíl zlepšení zdravotní péče v realitě naší země na počátku třetího tisíciletí. Touto realitou je prodlužování věku, tedy stárnutí populace, epidemie metabolických, kardiovaskulárních i dalších neinfekčních onemocnění a suboptimální ekonomická situace. Řešením zdravotní situace významně polymorbidní populace je především komplexní přístup široce orientovaného specialisty, který staví na kvalitně vybudovaném systému primární péče a využívá superspecializované (nákladné) péče v přesně specifikovaných situacích.

  Prvním cílem předloženého programu je ve spolupráci především s všeobecnými praktickými lékaři i specialisty dalších oborů včas vyhledávat polymorbidní nemocné a zajistit jim komplexní péči. Velký důraz je kladen na včasnost odhalení nemocí i jejich rizikových faktorů, a tím na prevenci (a vyhledávání) komplikací a polymorbidit. Akceptování programu a jeho uvedení do klinické praxe umožní i nezbytnou kontrolu kvality poskytované péče.

  Programu vyjádřili podporu:
  Ministerstvo zdravotnictví České republiky
  Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
  Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
  Česká lékařská komora
  Česká asociace sester

  Kompletní verze NPKIP je ke stažení ZDE.

  npkip