• Česká internistická… || Časopis VL - článek… || Nozokomiální infekc…
 • Renata Tejkalová

  Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
  Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

  Souhrn
  Nozokomiální infekce jsou v současnosti považovány za významný indikátor kvality péče ve všech zdravotnických
  zařízeních. Jedná se o nežádoucí komplikaci poskytované zdravotnické péče s řadou negativních následků, jako
  jsou nárůst morbidity a mortality, prodloužení doby hospitalizace a vzestup nákladů. Jejich výskyt dnes mimo
  jiné souvisí i s narůstajícími, mnohdy invazivními technickými možnostmi diagnostiky i terapie. Dalším problémem
  v nemocnicích České republiky je nárůst rezistence některých bakterií k antibiotikům. Prakticky to znamená značně
  omezené možnosti léčby. Příspěvek přináší aktuální data o bakteriální rezistenci v Českých nemocnicích (evropský
  projekt EARS-Net – rok 2015).
  Klíčová slova: bakteriální rezistence – European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net) – infekce
  spojené se zdravotní péčí – nozokomiální infekce
  The current problems related to nosocomial infections and antibiotic resistance today
  Summary
  Nosocomial, also known as hospital acquired infections, are today considered to be an important indicator of the
  quality of health care in all health establishments. They involve an undesirable complication of the provided health
  care with a number of negative consequences, such as increased morbidity and mortality, longer time of hospitalization
  and higher costs. Their incidence at present is also related, among other things, to the broadening, sometimes
  invasive technical possibilities of diagnosing and therapy. Another issue in Czech hospitals consists in the
  growing resistance of some bacteria to antibiotics. In practice this means considerably limited possibilities of treatment.
  The contribution brings the current data about the state of bacterial resistance in Czech hospitals (European
  project EARS-Net – year 2015).
  Key words: bacterial resistance – European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net) – health care
  related infections – hospital-acquired infections

  Úvod
  Nozokomiální infekce je definována jako infekce získaná
  v souvislosti s hospitalizací, která nebyla přítomna při
  přijetí, ani nebyla přítomna v inkubační době před přijetím
  pacienta. Na jejím vzniku se podílí celá řada faktorů,
  jako je přítomnost specifických mikroorganizmů
  v daném zdravotnickém zařízení, oslabení organizmu
  základní nemocí, různé diagnostické a léčebné zásahy,
  úroveň asepse, sterilizace, dezinfekce a také odbornost
  personálu daného zdravotnického zařízení [1,4].
  V Evropě jsou nozokomiální infekce známy už od 4. století,
  to znamená z doby vzniku prvních nemocnic. Pravděpodobně
  prvním známým protiepidemickým opatřením
  v nemocničním prostředí bylo zavedení dezinfekce
  rukou před kontaktem s pacientem. Tento průlom v přístupu
  k možnému nebezpečí vzniku infekce je spojen
  se jménem maďarského lékaře pracujícího ve Vídeňské
  všeobecné nemocnici Ignaze Semmelweisse, který
  zavedl na svém gynekologickém oddělení povinné mytí
  rukou chlorovým vápnem, a díky tomu ihned úmrtnost
  rodiček velmi významně poklesla. Ve stejném století byl
  poprvé pro nozokomiální nákazu použit termín hospitalizmus.
  Použil ho anglický lékař James Young Simpson
  po zjištění, že pacienti hospitalizovaní po amputaci
  končetiny umírali podstatně častěji než ti, kteří byli po
  takovém zákroku ošetřováni doma [1].
  Další pokrok nastal v 30. a 40. letech 20. století, kdy
  byla objevena a v nemocniční praxi použita první antibiotika – penicilin a sulfonamidy. Řada odborníků se
  tehdy domnívala, že problém nozokomiálních infekcí je
  jednou provždy vyřešen, protože v této době opravdu
  došlo k významnému poklesu nozokomiálních infekcí.
  Nikdo netušil jak rychle a jak dokonale jsou bakterie
  schopny vytvářet si rezistenci [1,4].
  Klasifikace nozokomiálních infekcí
  Klasifikace nozokomiální infekce je zásadní pro každý
  program surveillance nákaz. Starší zdroje dělí nozokomiální
  infekce podle epidemiologického hlediska na
  specifické, které jsou charakteristické přímo pro dané
  zdravotnické zařízení, a nespecifické, které jsou do
  zdravotnického zařízení zaneseny z vnějšího prostředí.
  Jiná možnost je dělení podle původců na endogenní,
  při nichž bakterie pocházejí z vlastní mikroflóry pacienta,
  a exogenní, při nichž jsou bakterie do místa infekce
  zavlečeny zvenčí. Dalším pohledem je dělení
  podle lokality infekce, např. infekce močové, respirační,
  infekce v místě chirurgického výkonu (ranné), infekce
  krevního řečiště (sepse), infekce gastrointestinální
  a kožní [3,4,6].
  Podle nové klasifikace se dnes nozokomiální infekce
  dělí na primárně endogenní, které mohou být jak komunitní,
  tak i nemocniční a které se vyskytují během
  1. týdne pobytu v nemocnici (incidence 55 %), sekundárně
  endogenní neboli nemocniční, které se vyskytují
  až po 1. týdnu hospitalizace (incidence 30 %), a exogenní,
  rovněž nemocniční, které se vyskytují kdykoliv
  během pobytu v nemocnici (incidence 15 %) [7,11].
  Nozokomiální infekce a bakteriální rezistence
  Značným problémem v nemocnicích České republiky
  se v posledních 20 letech stává narůstající rezistence
  některých bakterií k antibiotikům. V krajním případě se
  jedná o tzv. multirezistentní bakterie (multidrug-resistant
  organisms – MDRO), které jsou rezistentní k řadě
  základních, ale i záložních antibiotik, někdy dokonce ke
  všem. Bakterie disponují obrovským počtem různých
  genetických mechanizmů k vytvoření rezistence k antibiotikům.
  Může se tak stát chromozomálními mutacemi
  s expresí genů pro rezistence, mohou získat nový genetický
  materiál jeho přímou výměnou (konjugace), přes
  bakteriofágy (transdukce), přes extrachromozomální
  plazmidy (konjugace) nebo získáním nové DNA transformací.
  Takto získané genetické informace umožní
  bakteriím získat rezistenci vůči antibiotikům různými
  mechanizmy, např. produkcí enzymů, které mají schopnost
  inaktivovat nebo zničit antibiotikum, změnou cílového
  místa vazby antibiotika nebo zabráněním přístupu
  antibiotika k cílovému místu. Některé typy
  rezistencí vznikají spontánně genetickou mutací: např.
  změna DNA gyrázy ústí v rezistenci vůči fluorochinolonům.
  Jiné mechanizmy jsou komplexnější, s genetickým
  zakódováním schopnosti bakterií vytvářet vysoce
  specifické enzymy, mající schopnost inaktivovat antibiotika
  pomocí širokospektrých betalaktamáz [7,12].
  V naší zemi představují největší problém především
  gramnegativní tyčky, jako je Klebsiella pneumoniae,
  Escherichia
  coli, Pseudomonas aeruginosa či Acinetobacter
  baumannii, produkující nejrůznější typy širokospektrých
  betalaktamáz. Jiné gramnegativní bakterie, např.
  Stenotrophomonas maltophilia nebo Burkholderia cepacia,
  se vyznačují vrozenou odolností vůči většině dostupných
  antibiotik. Tyto kmeny se vyskytují především
  na jednotkách intenzivní péče, u onkologických či
  imunokompromitovaných pacientů nebo na popáleninových
  jednotkách. Všechny takové bakteriální kmeny
  mohou hospitalizovaného pacienta pouze kolonizovat,
  ale mohou mu způsobit závažné infekce. Infekce způsobené
  takto rezistentními kmeny mají vyšší mortalitu
  než infekce způsobené citlivými kmeny stejných bakterií.
  Jejich léčba je příčinou zvýšených nákladů, protože
  pacienty je třeba kromě užití záložních antibiotik izolovat,
  aby se snížilo nebezpečí jejich přenosu. Také se prodlužuje
  doba hospitalizace [12].
  Projekt EARS-Net
  EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance
  Network), je mezinárodní síť národních systémů
  surveillance antibiotické rezistence u nejčastěji
  se vyskytujících invazivních bakterií na území Evropy.
  Tento projekt, označovaný v letech 1999–2009 jako
  EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance
  System), vznikl na podnět evropské komise. EARS-Net
  shromažďuje a analyzuje údaje získané při rutinním vyšetřování
  citlivosti bakterií na antibiotika.
  Evropská komise vydala v roce 1998 Kodaňské doporučení
  [1] pro zahájení kontinuální surveillance antibiotické
  rezistence bakterií na území Evropy. Projekt nazvaný
  EARSS (European Surveillance Resistance System),
  zahájený
  v roce 1999, shromažďuje a analyzuje údaje získané
  prostřednictvím mezinárodní sítě národních systémů
  surveillance. Česká republika se těchto aktivit účastní od
  roku 2000. Koordinaci surveillance a analýzu shromážděných
  evropských údajů prováděl v období let 1999–
  2009 holandský RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid
  en Milieu/National Institute of Public Health and
  Environment), 1. 1. 2010 byl tento projekt převeden do
  systémů surveillance TESSy (The European Surveillance
  System), který je koordinován ECDC (European
  Centre for Disease Prevention and Control/Evropské
  centrum pro prevenci a kontrolu infekčních onemocnění) a přejmenován
  na EARS-Net (European Antimicrobial Resistance
  Surveillance Network) [2]. Evropská surveillance
  rezistence shromažďuje a analyzuje informace o aktuálním
  stavu antibiotické rezistence a jejích trendech u klinicky
  významných invazivních bakterií. V letech 1999–
  2000 byly do sledování zařazeny druhy Streptococcus
  pneumoniae a Staphylococcus aureus, v roce 2001 bylo
  zahájeno sledování u Escherichia coli, Enterococcus faecalis
  a Enterococcus faecium, a od roku 2005 u Klebsiella
  pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa. V roce 2013 se
  začaly sledovat všechny invazivní druhy rodu Acinetobacter.
  Získané údaje o antibiotické rezistenci u invazivních kmenů těchto druhů jsou základním nástrojem pro
  výběr antibiotik volby k léčbě infekcí a slouží také k zavedení
  postupů ke snížení frekvence rezistence, prevenci
  šíření rezistentních kmenů a ke kontrole účinnosti těchto
  opatření. Aktivity EARS-Net jsou podepřeny základními
  dokumenty Evropského parlamentu a rady [3,4]:
  ƒƒ Report from the invitational EU Conference on the
  microbial threat, Copenhagen, Denmark 9–10 September
  1998, by Thamdrup Rosdahl et al
  ƒƒ European Antimicrobial Resistance Surveillance Network
  (EARS-Net)
  ƒƒ Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 2119/98/
  ES ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického
  dozoru a kontroly přenosných nemocí v EU
  ƒƒ Regulation (EC) no 851/2004 of the European Parliament
  and of the Council of 21 April 2004 establishing
  a European Centre for Disease Prevention
  and Control
  ƒƒ další významné dokumenty ECDC:
  A recommendation on prudent use of antimicrobial
  agents in human medicine (2002/77/EC)
  Council Conclusions on Antimicrobial Resistance
  Kontakt: Národní referenční laboratoř pro antibiotika –
  e-mail: nrlatb@szu.cz


  Bakteriální rezistence v České republice
  Bakteriální rezistence v České republice u některých
  sledovaných kmenů – údaje z projektu EARS-Net 2015
  http://apps.szu.cz/earsnet/ ukazují obr. 1–6.
  Závěr EARS-Net v České republice
  V České republice byly prokázány všechny nebezpečné
  fenomény antibiotické rezistence a v případě gramnegativních
  bakterií patříme mezi nejhorší země v Evropě.
  Kromě multirezistentních kmenů s produkcí širokospektrých
  betalaktamáz se u nás vyskytují i kmeny panrezistentní,
  produkující různé karbapanemázy a metalobetalaktamázy,
  takže do terapie někdy zbývá jediné
  antibiotikum – kolistin. V poslední době stoupá rezistence
  i ke kolistinu, takže jsou zaznamenány kmeny
  rezistentní ke všem v současnosti dostupným antibiotikům.
  Opatření, která mají zabránit šíření takto rezistentních
  bakteriálních kmenů, jsou založena na bariérovém
  přístupu a aktivní surveillance [10,12].
  Dvě krátké kazuistiky
  Oba tyto případy byly konzultovány s Antibiotickým
  střediskem FN u sv. Anny v Brně.
  První kazuistika popisuje případ polymorbidního,
  warfarinizovaného
  pacienta, rok narození 1929, který byl
  dne 12. 1. 2011 po pádu na ulici přivezen sanitkou RZS
  do FN u sv. Anny v Brně. Byl přijat na I. interní kardioangiologickou
  kliniku FN u sv. Anny v kolapsovém stavu
  a v bezvědomí. Byla diagnostikována mnohočetná
  hemoragická
  kontuzní ložiska v mozku a fraktura týlní
  kosti. Pacient byl ve FN u sv. Anny hospitalizován celkem
  3 měsíce a léčen na různých klinikách (I. interní kardio-
  -angiologická klinika, Neurochirurgická klinika, Anesteziologicko-
  resuscitační klinika). Během hospitalizace
  na Anesteziologicko-resuscitační klinice byl kolonizován
  kmenem polyrezistentní pseudomonády (kmen citlivý
  pouze ke kolistinu a amikacinu). Pseudomonáda byla
  poprvé zachycena dne 26. 2. 2011 v dýchacích cestách,
  nejprve v krku a nose, později i v tracheálním aspirátu.
  Z původní kolonizace se během doby vyvinula ventilátorová
  pneumonie. Pacient byl úspěšně přeléčen kolistinem,
  celkově i inhalačně, a po stabilizaci stavu a odpojení
  od ventilátoru byl dne 18. 3. 2011 přeložen na
  spádovou internu Nemocnice Milosrdných bratří v Brně.
  Jeho dýchací cesty byly i nadále kolonizovány touto
  pseudomonádou.
  Kmen byl v Mikrobiologickém ústavu
  FN u sv. Anny podroben bližšímu vyšetření a pro podezření
  na produkci metalobetalaktamázy byl jako epidemiologický
  závažný zaslán do Národní referenční laboratoře
  (NRL) pro antibiotika ke konfirmaci.
  Druhá kazuistika popisuje případ muže narozeného
  roku 1942, který byl přijat dne 28. 3. 2011 na interní oddělení
  Nemocnice Milosrdných bratří v Brně s diagnózou komunitní
  bronchopneumonie. Pacient byl polymorbidní,
  hypertonik s ischemickou chorobou srdeční. Po konzultaci
  s Antibiotickým střediskem FN u sv. Anny v Brně byl léčen
  dle obvyklých schémat kombinací antibiotik. Klinicky se
  po plicní stránce lepšil, ale dne 22. 4. 2011 u něho došlo
  k rozvoji katétrové sepse. V hemokulturách i na centrálním
  žilním katétru jsme zachytili kmen polyrezistentní
  pseudomonády, která vykazovala známky produkce
  metalobetalaktamázy, a proto byla rovněž zaslána ke
  konfirmaci do Prahy. Také tento pacient byl zaléčen kolistinem
  s dobrým klinickým efektem.
  Závěr vyšetření NRL pro antibiotika
  Po stanovení mechanizmu rezistence a ověření obou
  kmenů metodou PFGE (Pulsed-field gel electrophoresis
  – pulzní gelová elektroforéza) se jedná o identický
  kmen Pseudomonas aeruginosa, producenta širokospektré
  metalobetalaktamázy.
  Závěr obou kazuistik
  Po telefonické konzultaci s Antibiotickým střediskem
  a ošetřujícím lékařem interního oddělení Nemocnice
  Milosrdných bratří v Brně se ukázalo, že oba pacienti
  byli ve stejnou dobu hospitalizováni na stejném interním
  oddělení, kde leželi na stejném pokoji vedle sebe.
  Nepochybně se jednalo o nozokomiální přenos epidemiologicky
  závažného kmene.
  Závěr
  Prevence vzniku nozokomiálních infekcí a infekce multirezistentními
  bakteriálními kmeny spočívá ve vytvoření
  adekvátních postupů a jejich zavádění do denní praxe.
  Patří sem kvalitní mikrobiologická diagnostika, racionálně
  vedená antibiotická léčba, správná péče o zavedené
  vaskulární a močové katétry, prevence infekce dolních
  dýchacích cest u intubovaných nemocných a rovněž
  kvalitní, smysluplná prevence přenosu infekcí a dostatečná úroveň bariérových opatření. V rámci preventivních
  opatření je jednoznačně doporučováno sledování
  výskytu rezistentních bakteriálních kmenů v rámci nemocniční
  surveillance a monitorace spotřeby antibiotik.
  Klíčová je dobrá spolupráce mikrobiologických oddělení
  včetně antibiotických středisek a oddělení hygieny a epidemiologie.
  Samozřejmostí je používání obecně platných
  postupů prevence nozokomiálních nákaz včetně
  bariérového ošetřovacího režimu. Izolace nemocných
  s infekcí, ale zřejmě i s kolonizací multirezistentními organizmy,
  se doporučuje, okolní prostředí kolem nemocného
  totiž může být významným rezervoárem rezistentních
  kmenů [7,9,12].
  Literatura
  1. Gopfertová D, Pazdiora P, Dáňová J. Epidemiologie (obecná a speciální
  epidemiologie infekčních nemocí). Karolinum: Praha 2006. ISBN
  80–246–1232–1.
  2. Kolář M. Antibiotická léčba nozokomiálních infekcí. Triton: Praha
  2000. ISBN 80–7254–151-X.
  3. Maďar R, Podstatová R, Řehořová J. Prevence nozokomiálních infekcí
  v klinické praxi. Grada Publishing: Praha 2006. ISBN 80–247–1673–9.
  4. Šrámová H. Nozokomiální nákazy. 2nd ed. Maxdorf: Praha 2001.
  ISBN 80–85912–25–2.
  5. Časopis Komfort 03/2004 [on line]. Dostupné z WWW: <https://
  www.linet.cz/zdravotnicka-technika/ospolecnosti/casopis-komfort/
  komfort-3–2004/26763/verze-v-pdf>.
  6. Nozokomiální nákazy – nemocniční onemocnění [on line]. Dostupné
  z WWW: <https://zanet.zdrave.cz/nozokomialni-
  nakazynemocnicni-
  onemocneni/.>.
  7. Sas I. Nozokomiální infekce a infekce multirezistentními organismy
  v podmínkách intenzívní péče. Postgraduální medicína 2010;
  12(9): 1079–1087.
  8. Projekt EARS-Net. Dostupné z WWW: <http://apps.szu.cz/earsnet/>.
  9. Jindrák V, Hedlová D, Urbášková P et al. Antibiotická politika a prevence
  infekcí v nemocnici. Mladá fronta: Praha 2014. ISBN 978–80–204–2815–8.
  10. Metodický postup. Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace
  a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenamázu
  (CPE – Carabapenamase producing Enteroabacteriaceae).
  Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky 2012; 8: 10–19. Dostupné
  z WWW: <http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-
  c8/2012_6865_2510_11.html>.
  11. Centers for Disease Control and Prevention – CDC Guidelines. Dostupné
  z WWW: <https://www.cdc.gov/hai/>.
  12. 12.NRL pro antibiotika. Dostupné z WWW: <http://www.szu.cz/
  narodni-referencni-laborator-pro-antibiotika>.
  13. European Centre for Disease Prevention and Control. Dostupné
  z WWW: <http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial-resistance-
  and-consumption/antimicrobial_resistance/EARS-Net/Pages/
  EARS-Net.aspx>.
  MUDr. Renata Tejkalová
  renata.tejkalova@fnusa.cz
  Antibiotické středisko, Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
  www.fnusa.cz

  Doručeno do redakce 24. 5. 2017
  Přijato po recenzi 28. 6. 2017

   

  Komentáře nejsou povoleny.