• Česká internistická… || Časopis VL - článek… || Nozokomiální pneumo…
 • Jana Skřičková

  Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice

  Souhrn
  Nozokomiální pneumonie (hospital-acquired pneumonia – HAP) je pneumonie, jejíž příznaky vznikly za dobu delší
  než 2 dny (> 48 hod) od přijetí do nemocnice nebo až 14 dnů od propuštění z nemocnice. Nozokomiální pneumonie
  představují 13–18 % všech nozokomiálních infekcí. Výskyt HAP je nejčastější u uměle ventilovaných nemocných.
  Druh a zastoupení původců HAP závisí především na délce pobytu pacienta v nemocnici a na jeho stavu a charakteru
  léčby. Diagnostika pneumonie je opřena o anamnézu, fyzikální a RTG nález, o výsledky mikrobiologického vyšetření
  vzorků z respiračního traktu, hemokultury, vyšetření pleurálního výpotku, sérologického vyšetření, hematologického
  a biochemického vyšetření. Antibiotická léčba je klíčová v komplexní léčbě HAP. Léčba HAP vyžaduje
  vždy použití dávkování antibiotik na horní hranici možného rozmezí. Předpokladem úspěšného předcházení nozokomiální
  pneumonii je vytvoření preventivního programu, kterého se aktivně účastní zdravotnický personál.
  Klíčová slova: diagnostika – léčba – nozokomiální pneumonie – ventilátorová pneumonie

  Nosocomial pneumonia
  Summary
  Nosocomial pneumonia (hospital-acquired pneumonia – HAP) is the form of pneumonia the symptoms of which
  present after more than 2 days (> 48 hours) of admission to hospital or as late as 14 days of discharge from hospital.
  The HAP pneumonias represent 13–18 % of all nosocomial infections. Incidence of HAP is the most frequent in
  mechanically ventilated patients. The type and representation of HAP agents primarily depends on the length of
  a patient’s stay in hospital and on their condition and character of treatment. Diagnosing of pneumonia is based
  on anamnesis, physical and X-ray findings, results of examination of microbiological samples from the respiratory
  tract, hemoculture, the pleural effusion test, serological, hematological and biochemical tests. Antibiotic treatment
  is key to the comprehensive treatment of HAP. The HAP treatment always requires the dosing of antibiotics near
  the upper limit of the possible range. A precondition for successful avoidance of HAP pneumonias is the creation of
  a preventive programme with active engagement of medical staff.
  Key words: diagnostics – HAP pneumonia – treatment – ventilator-associated pneumonia

   

  Úvod
  Nozokomiální pneumonie (hospital-acquired pneumonia
  – HAP) je pneumonie, jejíž příznaky vznikly za dobu
  delší než 2 dny (> 48 hod) od přijetí do nemocnice nebo
  až 14 dnů od propuštění z nemocnice. Klinická kritéria
  HAP jsou nová nebo progredující infiltrace na skiagramu
  hrudníku po 48 nebo více hodinách od přijetí
  a nejméně 2 další příznaky (teplota > 38 °C, hnisavé sputum,
  leukocytóza nebo leukopenie < 1,5 × 109/mm3).
  Časná nozokomiální pneumonie vzniká do 4 dnů po
  přijetí do nemocnice. Pozdní nozokomiální pneumonie
  vzniká za dobu delší než 4 dny od přijetí k hospitalizaci
  [1,2].
  Nozokomiální pneumonie představují 13–18 % všech
  nozokomiálních infekcí. Nejčastěji se s nimi setkáváme
  na resuscitačních odděleních a na jednotkách intenzivní
  péče, na kterých jsou nejčastějšími nozokomiálními infekcemi
  (představují až 50 % všech nozokomiálních infekcí
  v intenzivní péči) [3].
  Výskyt nozokomiální pneumonie je nejčastější u uměle
  ventilovaných nemocných. Tento typ nozokomiální pneumonie
  se nazývá pneumonie ventilátorová (ventilatorassociated
  pneumonia – VAP). Její výskyt je odhadován až
  na 35 případů na 1 000 dnů umělé plicní ventilace.
  Ventilátorová
  pneumonie vzniká po > 48–72 hod od endotracheální
  intubace a dělí se na časnou (do 5 dnů od přijetí)
  a pozdní (po 5 dnech od přijetí). Klinická kritéria VAP zahrnují
  novou nebo progredující infiltraci
  na skiagramu
  hrudníku a nejméně 2 další příznaky (teplota > 38,5 °C
  nebo < 36,5 °C, leukocytóza nebo leukopenie
  < 1,5 ×
  109/mm3, hnisavá tracheální sekrece, pozitivní kultivace
  tracheálního aspirátu v koncentraci > 106/ml) [2–5].
  Novou podskupinou HAP je pneumonie spojená
  se zdravotní péčí (health-care-associated pneumonia

  – HCAP). HCAP je pneumonie vznikající u lidí s anamnézou
  minimálně 2denní hospitalizace v posledních
  90 dnech, u rezidentů sociálních zařízení, nebo domácí
  sesterské péče, u hemodialyzovaných pacientů, nemocných
  s domácí infuzní léčbou a dále u těch, kteří
  byli v posledních 30 dnech zraněni, chodí na časté ambulantní
  kontroly do nemocnice nebo mají kontakt se
  členy rodiny, jež má infekci patogenem s mnohočetnou
  rezistencí k lékům (MDR – multiple drug resistence). Klinická
  kritéria HCAP jsou stejná jako HAP [6].
  Vyvolávající mikroorganizmus u nozokomiální pneumonie
  může pocházet z vlastní flóry nemocného (endogenní
  původ), od nemocničního personálu, od ostatních
  pacientů, ze zdravotnického materiálu a přístrojů
  (tracheální rourky, odsávací cévky, bronchoskopy) nebo
  ze vzduchu a vody (exogenní původ). Infekce se může
  do plic dostat mikroaspirací z kolonizovaného orofaryngu,
  inhalací i hematogenní cestou a velmi vzácně
  přímým přestupem či penetrací z vnějšku [3].
  Epidemiologie nozokomiální pneumonie
  K naprosté většině nozokomiálních pneumonií dochází
  na jednotkách intenzivní péče. Incidence nozokomiální
  pneumonie se udává obvykle mezi 4 až 50 případy
  na 1 000 přijatých pacientů za rok a závisí na typu
  zařízení a na druhu nemocných, kteří jsou v něm ošetřováni.
  Nejnižší roční incidence nozokomiální pneumonie
  je na porodnických (0,3/1 000) a dětských odděleních
  (3/1 000), vyšší je na standardních interních a chirurgických
  odděleních (5–10/1 000). Nejvyšší incidence nozokomiální
  pneumonie je pozorována na JIP, na kterých
  čísla kolísají mezi 20 až 500 případy na 1 000 přijatých
  za rok, při čemž většina studií uvádí hodnoty mezi 80
  až 200/1 000/rok [3].
  Letalita se u nozokomiální pneumonie pohybuje
  mezi 25–41 %. Pokud jde o letalitu na ventilátorovou
  pneumonii, hrubá smrtnost se pohybuje v různých zařízeních
  od 24 % do 76 % [3,4].
  Etiologie nozokomiální pneumonie
  Druh a poměrné zastoupení původců nozokomiálních
  pneumonií závisí především na délce pobytu pacienta
  v nemocnici a na jeho stavu, resp. charakteru léčby.
  Ukazuje se dále, že v etiologii jsou značné místní rozdíly,
  a to nejen mezi zařízeními, ale i mezi jednotlivými
  odděleními a JIP. Výsledky mikrobiologického vyšetření
  jsou dále nesmírně ovlivněny i způsobem odběru vzorků
  a způsobem jejich zpracování v laboratoři.
  Nozokomiální pneumonie vzniklé u předtím zdravých
  dospělých v prvních dnech hospitalizace bývají většinou
  vyvolány patogeny komunitního původu, které jsou
  v okamžiku přijetí přítomny na sliznici respiračního traktu.
  Bývají to hlavně Haemophilus influenzae, Streptococcus
  pneumoniae a na oxacilin citlivé kmeny Staphylococcus
  aureus, ale i Moraxella catarrhalis, Legionella pneumophila
  a respirační viry, především virus chřipky A a RS-virus [1–3].
  Gramnegativní aerobně rostoucí tyčinky jsou ve faryngu
  zdravého člověka přítomny jen vzácně, v komunitě
  se nalézají asi u třetiny diabetiků nebo alkoholiků.
  Během hospitalizace postupně začínají kolonizovat
  orofarynx, a to tím rychleji, čím vážnější je onemocnění,
  čím déle je pacient léčen antibiotiky a čím déle je intubován.
  Bývají to ale zpočátku většinou jen enterobakterie
  (enterobaktery, klebsiely, proteové, Escherichia coli
  a Serratia marcescens), nikoli tzv. gramnegativní nefermentující
  tyčinky, jako Pseudomonas aeruginosa, komplex
  Acinetobacter calcoaceticus-Acinetobacter baumannii
  nebo Burkholderia cepacia či Stenotrophomonas
  maltophilia. Tyto gramnegativní nefermentující tyčinky,
  vesměs rezistentní k řadě antibiotik, odpovídají za vznik
  pneumonie především u dlouhodobě hospitalizovaných
  nemocných, u déle mechanicky ventilovaných
  a u pacientů delší dobu léčených antibiotiky [3].
  Velmi zřetelná je závislost etiologie nozokomiálního
  plicního zánětu na délce umělé plicní ventilace. Časná
  ventilátorová pneumonie je prakticky vždy vyvolána
  komunitními
  patogeny. Převažujícím původcem je Staphylococcus
  aureus (což je typické zejména pro úrazy hlavy). Dalšími
  důležitými původci časné VAP bývají Haemophilus
  influenzae a Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis
  a u pacientů s rizikovými faktory i enterobakterie.
  Podíl pseudomonád je zcela minimální
  [3,7].
  Na etiologii pozdní ventilátorové pneumonie se podílejí
  především gramnegativní tyčinky, a to jak enterobakterie,
  tak nefermentující tyčinky, významné místo
  si uchovává Staphylococcus aureus. Z enterobakterií
  převažují příslušníci rodu Enterobacter (spíše Enterobacter
  aerogenes než Enterobacter cloacae) a Proteus, dále
  Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli a Serratia marcescens.
  Z gramnegativních nefermentujících tyčinek jsou
  to především Pseudomonas aeruginosa a acinetobaktery
  (tj. mikroby z komplexu Acinetobacter calcoaceticus-
  -Acinetobacter baumannii). Kmeny Staphylococcus aureus
  izolované u nemocných s pozdní VAP bývají často meticilin-
  rezistentní (MRSA). Velmi častá je polymikrobiální
  etiologie nozokomiálních pneumonií [3,8].
  Etiologii nozokomiálních pneumonií dále významně
  ovlivňuje základní onemocnění pacienta. Častější
  je zastoupení enterobakterií u diabetiků a alkoholiků.
  Jako etiologické agens se významně častěji vyskytuje
  Staphylococcus aureus v souvislosti s traumaty, zejména
  s úrazy hlavy, a také v souvislosti s operačními zákroky.
  Staphylococcus aureus je dále nalézán častěji jako etiologické
  agens nozokomiální pneumonie u nemocných
  s diabetes mellitus, u selhání ledvin, u kómatu a obdobných
  neurologických problémů, u cystické fibrózy, u chřipky
  a u narkomanů aplikujících si drogu nitrožilně. Stejně
  tak se spolu s Haemophilus influenzae častěji vyskytuje
  u původně zdravých osob. Nozokomiální pneumonie
  vyvolané Haemophilus influenzae lze dále poměrně často
  očekávat u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí.
  U pneumonií nemocných s cystickou fibrózou bývá typickým
  původcem Pseudomonas aeruginosa. Po zjevné
  aspiraci žaludečního obsahu a po operacích v oblasti
  hrudníku a břicha hrozí pneumonie vyvolané anaerobními
  mikroby [3,7–10].

  Výrazný vliv na etiologii nozokomiálního zánětu má
  případná předchozí antimikrobiální terapie. Dobře je
  to vidět na etiologii ventilátorové pneumonie časného
  typu. Zatímco časná VAP u pacientů, kteří předtím nedostávali
  antibiotika, bývá vyvolána Haemophilus influenzae
  a Streptococcus pneumoniae, případně citlivými
  kmeny Staphylococcus aureus a enterobakterií, v etiologii
  časné VAP u nemocných, kteří v předchozích 15 dnech
  prodělávali léčbu antibiotiky, převládají nad zmíněnými
  mikroby rezistentnější kmeny enterobakterií a objevují
  se nefermentující gramnegativní tyčinky. Stejný obraz
  poskytuje etiologie pozdní VAP u pacientů předtím neléčených
  antibiotiky. Pneumonie pozdního typu u nemocných
  ovlivněných nedávnou antibiotickou léčbou bývají
  většinou vyvolány multirezistentními kmeny. Patří k nim
  Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas
  maltophilia a Staphylococcus aureus meticilin
  rezistentní. Multirezistentní kmeny se vyskytují významně
  častěji, pokud umělá plicní ventilace trvá po
  7 a více dní a pokud byly podávány širokospektré antimikrobiální
  látky typu cefalosporinů III. generace, fluorochinolonů
  anebo karbapenemů [2,3,7].
  Patogeneze, patofyziologie a rizikové faktory HAP
  Porucha jednoho nebo více obranných mechanizmů respiračního
  traktu, ať už následkem vlastního onemocnění
  nebo léčebným zákrokem, usnadňuje vznik nozokomiální
  pneumonie.
  Podmínkou rozvoje nozokomiální pneumonie je proniknutí
  patogenu do dolních cest dýchacích [11].
  Mikroorganizmy se mohou dostat do plic aspirací z orofaryngu,
  inhalací kontaminovaného aerosolu, hematogenní
  cestou, přímým přestupem nebo penetrací z vnějšku.
  Aspirace je hlavním mechanizmem průniku bakterií
  do dolních cest dýchacích. Během spánku dochází
  k aspiraci obsahu dutiny ústní a orofaryngu do dolních
  cest dýchacích u 45 % zdravých jedinců, u 70 % nemocných
  s útlumem vědomí (pooperační stavy) a téměř
  u 90 % ventilovaných nemocných. Vysoká incidence
  gramnegativních bakterií jako původců HAP souvisí se
  změnou kolonizace orofaryngu. Mikroflóra orofaryngu
  zdravých osob obvykle zahrnuje nepatogenní grampozitivní
  a gramnegativní koky a anaerobní mikroorganizmy.
  Ke kolonizaci orofaryngu fakultativně anaerobními a aerobními
  gramnegativními tyčinkami dochází často již po
  48 hod po přijetí do intenzivní péče. Rizikovými faktory
  pro kolonizaci orofaryngu gramnegativními bakteriemi
  jsou porucha vědomí, malnutrice, uremie, abúzus alkoholu,
  diabetes mellitus, tracheální intubace, nazogastrická
  sonda, alkalické pH žaludečního obsahu a antibiotická
  léčba [11].
  Přítomnost tracheální kanyly snižuje odolnost respiračního
  traktu vůči infekci, poškozuje výstelku průdušnice
  a vyvolává její zánět a zvyšuje pravděpodobnost
  aspirace nozokomiálních patogenů z orofaryngu.
  Kanylu krátce po zavedení pokrývá vrstva tzv. biofilmu,
  což jsou mikrobiální společenství obklopená mezibuněčnou
  hmotou. I když tento biofilm lne dosti pevně
  k povrchům, na nichž se vytvořil, mechanickými zásahy,
  jako je např. odsávání sekretu z kanyly, se mohou částice
  biofilmu odloupnout a být aspirovány, a tak se stanou
  vyvolávajícím faktorem plicní infekce. Další možností,
  jak může dojít k infekci plic, je aspirace sekretu hromadícího
  se nad nafukovací manžetou kanyly [11,12].
  Inhalace kontaminovaného aerosolu je druhým nejčastějším
  způsobem průniku bakterií do dolních cest dýchacích.
  Za normálních podmínek, při zachování všech
  obranných mechanizmů horních cest dýchacích a dobré
  funkci mukociliárního transportního systému se uplatní
  jen zřídka. U spontánně ventilujícího nemocného je možná
  inhalace infekčního agens při kontaminovaných pomůckách
  nebo přístrojích užívaných pro dechovou rehabilitaci
  nebo pro anestezii. Jak ultrasonografické, tak tryskové
  nebulizátory mohou generovat kontaminované částice
  aerosolu, které se dostávají ve vysoké koncentraci hluboko
  do dýchacích cest nemocného. U intubovaného a ventilovaného
  nemocného je riziko inhalačního vstupu infekčních
  patogenů do dýchacích cest významně vyšší [5,11].
  V ojedinělých případech může být NP způsobena
  hematogenním přenosem infekčního agens z jiného
  místa např. při purulentní flebitidě, infekci chirurgické
  rány, pravostranné bakteriální endokarditidě, při katétrové
  sepsi apod [11].
  Jako možný mechanizmus vzniku HAP při závažném
  postižení a selhání gastrointestinálního traktu (GIT) bývá
  zmiňována translokace živých bakterií přes sliznici GIT
  do mezenteriálních lymfatických uzlin, do krve a do plic.
  To se předpokládá u nemocných s porušením bariérové
  funkce střevní stěny při závažné hypoperfuzi (a následné
  reperfuzi) splanchnické oblasti, u nemocných s imunosupresí,
  zhoubnými nádory nebo popáleninami [11].
  Přímý přestup nebo penetrace infekčního agens
  z vnějšku jsou vzácné a bývají spojeny s pronikajícím
  poraněním hrudníku nebo s invazivním nitrohrudním
  výkonem (hrudní drenáž, hrudní punkce, torakotomie,
  torakoskopie apod). Přestup infekčního agens do hrudníku
  je možný rovněž z břišní dutiny [11].
  Mezi rizikové faktory nozokomiální pneumonie patří
  extrémní věk, velmi vážné základní onemocnění (popáleniny,
  trauma, onemocnění CNS, respirační a kardiovaskulární
  onemocnění, imunosuprese), faktory podporující
  kolonizaci orofaryngu nebo žaludku (předchozí antimikrobiální
  léčba, přijetí na JIP, chronické plicní onemocnění,
  porucha vědomí, užití svalových relaxancií během
  umělé plicní ventilace, léčba antacidy a H2 blokátory),
  faktory podporující aspiraci nebo gastroezofageální
  reflux (tracheální intubace, nazogastrická sonda, poloha
  vleže, transport ventilovaného nemocného), stavy vyžadující
  dlouhodobou invazivní ventilaci (riziko přenosu infekce
  kontaminovanou ventilační technikou, prostředky
  užívanými k péči o dýchací cesty nebo rukama personálu),
  faktory, které brání řádné toaletě dýchacích cest
  (operační výkony na krku, hlavě, hrudníku, v epigastriu,
  imobilizace následkem těžkého onemocnění nebo traumatu)
  [1,4].

  Diagnostika nozokomiální pneumonie
  Diagnostika pneumonie se opírá o anamnézu, fyzikální
  a RTG nález, o výsledky mikrobiologického vyšetření
  vzorků z respiračního traktu, hemokultury, vyšetření
  pleurálního výpotku, sérologického vyšetření,
  potřebné je i vyšetření moči (např. průkaz antigenu Legionella
  pneumophila typ I), hematologické a biochemické
  vyšetření [1,2,13].
  Důležité anamnestické údaje v diagnostice HAP
  -ƒƒ příznaky akutního infekčního onemocnění: rýma,
  kašel, třesavka, zvýšená teplota, pleurální bolest, bolesti
  svalů
  -ƒƒ věk: u starších nemocných často chybí „klasická symptomatologie“
  ƒƒ potíže: zjišťujeme, zda vznikly akutně, subakutně nebo
  zda jsou chronického rázu, pátráme po příznacích
  zánětu horních dýchacích cest, případně po stomatologických
  problémech, pleurální bolesti, hnisavém sputu
  a dušnosti
  -ƒƒ důležité údaje z osobní anamnézy: kouření, abúzus
  alkoholu, drog; etiologickými agens bývají anaeroby
  a gramnegativní bakterie; při údaji o HIV pozitivitě
  pomýšlíme na oportunní infekce, podstatné jsou údaje
  o prostředí, ve kterém nemocný žije, alergie, koníčky
  a sociální faktory
  -ƒƒ epidemiologické údaje: pokud nemocný žije v ústavu
  sociální péče, budeme jako původce pneumonie zvažovat
  bakterie Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus
  aureus a gramnegativní bakterie, ptáme se, zda nemocný
  nebyl v posledních dnech hospitalizován pro
  jiné onemocnění, pátráme po výskytu chřipky v místě
  bydliště
  -ƒƒ údaje o souběžných onemocněních: především kardiopulmonální
  onemocnění; rizikoví jsou především
  nemocní s CHOPN, u kterých jsou častými původci
  pneumonie Streptococcus pneumoniae, Haemophilus,
  Moraxella a Legionella, důležité jsou informace o dalších
  plicních onemocněních vrozených nebo získaných
  -ƒƒ další faktory související se vznikem pneumonie:
  špatná dentální hygiena, dysfagie, nedávno provedené
  ošetření v dutině ústní, zákrok v celkové anestezii,
  těhotenství jsou faktory, u nichž je častější aspirační
  pneumonie
  -ƒƒ údaje o užívání léků: zjišťujeme alergie, zajímáme
  se o intravenózní léčbu, o léky, které mohou vyvolat
  plicní postižení, o užívání imunosupresiv (riziko oportunní
  infekce) [1,2,14]
  Objektivní vyšetření v diagnostice HAP
  Při objektivním vyšetření věnujeme pozornost těmto
  fyzikálním nálezům:
  ƒƒ- vitální funkce: závažné jsou dechová frekvence vyšší
  než 30 dechů/min, tachykardie nebo bradykardie,
  hypotenze, vysoká tělesná teplota nebo hypotermie
  ƒƒ- rozsah plicního a pleurálního postižení: poslechově
  bývají na hrudníku přízvučné chrůpky, trubicové dýchání,
  pokud je přítomen pleurální výpotek, bývá dýchání
  nad touto oblastí oslabené až vymizelé, slyšitelné
  mohou být i pískoty a vrzoty nebo pleurální třecí šelest
  ƒƒ- cyanóza: pokud je přítomna, signalizuje závažný stav
  ƒƒ- alterace vědomí
  -ƒƒ oligurie
  -ƒƒ mimoplicní projevy: jedním z častých mimoplicních
  projevů je herpes labialis, dále věnujeme pozornost
  afekcím v horních dýchacích cestách, jako je absces,
  gingivitida, kariézní chrup, pátráme po hnisavých ložiscích
  na různých místech organizmu (meningitida,
  mozkový absces, artritida, perikarditida, endokarditida,
  peritonitida, empyém) [1,2,14]
  U nemocných s pneumonií nesmíme opomenout rozvoj
  příznaků rozvoje sepse a septického šoku. Sepse je systémová
  zánětlivá odpověď na infekci. Úmrtnost v souvislosti
  se sepsí je udávána mezi 20–30 %, u těžké sepse
  mezi 40–50 % a u septického šoku mezi 50–60 %. Počet
  sepsí přibývá [15].
  Příznaky sepse jsou horečka nebo hypotermie, třesavka,
  pocení, tachypnoe, tachykardie, hyperdynamický
  oběh (teplá a růžová periferie, rychlé kapilární plnění
  a pružný skákavý puls), nauzea a zvracení, leukocytóza,
  někdy až leukemoidní reakce, méně často leukopenie,
  hyperglykemie,
  v nejtěžších případech hypoglykemie [15].
  Jako těžká sepse je označován stav, v němž jsou
  známky sepse kombinovány s hypotenzí nebo příznaky
  hypoperfuze a orgánové dysfunkce – hypoxemie,
  oligurie
  (< 0,5 ml/kg/hod), laktátové acidózy (laktát
  v séru > 2 mmol/l), alterace mentálního stavu. U závažných
  případů sepse se často vyskytuje jaterní dysfunkce
  s ikterem a koagulopatie s trombocytopenií až diseminovanou
  intravaskulární koagulací (DIC), které se projevují
  krvácivými projevy. Klinické známky sepse mohou,
  ale také nemusí, být spojeny s bakteriemií. V některých
  případech doprovázejí klinické známky sepse infekce
  houbami, viry, parazity [15].
  Syndrom systémové zánětlivé odpovědi (SIRS – systemic
  inflammatory response syndrome) vzniká jako odpověď
  organizmu na různé závažné podněty (sepse,
  pankreatitida, závažná popálenina, těžké trauma a další).
  Projevuje se 2 nebo více následujícími příznaky:
  -ƒƒ teplota > 38 °C nebo < 36 °C
  -ƒƒ tachykardie > 90/min
  -ƒƒ dechová frekvence > 20/min nebo PaCO2 < 4,3 kPa
  -ƒƒ leukocyty > 12 × 109/l nebo < 4 × 109/l nebo > 10 %
  nezralých forem leukocytů
  Sepse je SIRS vyvolaná infekcí [15].
  Základní laboratorní nálezy u HAP a jejich interpretace

  Zvýšení sedimentace, pokud by se vyšetřovala, se vyskytuje
  prakticky u všech nemocných. Koncentrace leukocytů může být normální nebo zvýšená s posunem doleva. U neutropenických nemocných
  se naopak setkáváme s nápadným snížením. Na bakteriální
  infekci pomýšlíme při leukocytóze ≥ 15 × 109/l. Na
  těžkou infekci upozorňuje počet leukocytů > 30 × 109/l
  nebo < 4 × 109/l. Pozornost věnujeme nemocným s poklesem
  neutrofilů < 1 × 109/l, s poklesem lymfocytů < 1 ×
  109/l a s poklesem CD4+ lymfocytů < 1 × 109/l [1,2,13].
  Důležité je i vyšetření koagulace (INR, TT, APTT a fibrinogen).
  Pokles trombocytů < 80 × 109/l je jednou z indikací
  hospitalizace na lůžku intenzivní medicíny. U závažných
  pneumonií, zvláště u těch, které probíhají
  dlouho, bývá přítomna trombocytemie.
  Zvýšené hodnoty jaterních enzymů bývají častým
  nálezem u rozsáhlých pneumonií s těžkým průběhem
  i u jedinců bez předchozího postižení jater.
  Pokud pneumonie vede k dehydrataci, setkáváme
  se se zvýšením hodnot urey a u velmi těžkých stavů
  může dojít k rozvratu vnitřního prostředí. Zvýšenou
  pozornost je zapotřebí věnovat nemocným se vzestupem
  urey > 11 mmol/l, vzestup > 20,0 mmol/l je jednou
  z indikací k přijetí na lůžko intenzivní medicíny, nemocným
  se vzestupem sodíku > 150 mmol/l a poklesem
  < 130 mmol/l, se vzestupem glykemie > 14 mmol/l.
  Pro určení závažnosti pneumonie a při sledování vývoje
  onemocnění je důležitá hodnota C–reaktivního proteinu
  (CRP), která u nemocných s pneumonií, indikovaných
  k hospitalizaci na lůžku intenzivní medicíny, bývá obvykle
  mnohonásobně zvýšena. Sledování hodnoty CRP má
  velký význam pro hodnocení odpovědi na léčbu, protože
  k jeho poklesu, ale i vzestupu dochází pouze s krátkou latencí.
  Pro hodnocení závažnosti stavu se v prostředí intenzivní
  medicíny doporučuje sledovat hodnoty prokalcitoninu,
  jehož zvýšení předchází vzestupu CRP [1,2,13,16].
  Velmi důležité je u nemocných s pneumoniemi vyšetření
  krevních plynů a acidobazické rovnováhy, protože
  se jedná o jedno z vyšetření, na jehož základě rozhodujeme
  o hospitalizaci a o dalších terapeutických postupech.
  Ke kontinuální oxygenoterapii jsou indikováni nemocní
  s poklesem parciálního tlaku kyslíku < 8 kPa a k úpravě
  vnitřního prostředí nemocní s pH < 7,35 [1,2,13].
  Zobrazovacích metody v diagnostice HAP
  Pomocí zobrazovacích metod jsme schopni odhalit
  změny v souvislosti s plicní infekcí, lokalizovat tyto
  změny, stanovit jejich rozsah, odhalit komplikace, sledovat
  odpověď na léčbu.
  Skiagrafie hrudníku (RTG snímek plic v zadopřední
  a bočné projekci) je primární metodou volby u pacientů
  s podezřením na plicní zánět a následné komplikace.
  Mezi metody, které se významně uplatňují v diagnostice
  hrudních onemocnění, a tedy i plicních zánětů,
  patří především výpočetní tomografie (CT – computed
  tomography), v menší míře ultrasonografické vyšetření
  (USG) a zobrazení magnetickou rezonancí (MRI –
  magnetic resonance imaging) [8,17,18].
  Základním radiologickým znakem pneumonie je snížení
  vzdušnosti, a tedy transparence plicní tkáně charakteru
  až plicní konzolidace. Ta se může rozpadat a vytvářet
  obraz kavitace (tvorby dutin) a může být doprovázena výpotkem.
  Radiologické změny mohou být od malých zastínění
  po velká zastínění jednoho či vícečetných stínů až po
  zastínění typu vzdušného bronchogramu. Změny mohou
  být v jednom nebo více lalocích. Tyto změny ve skiagrafickém
  obraze závisí jak na infekčním agens, tak na stavu
  obranyschopnosti nemocného [17,18].
  U pacientů s podezřením na zánět plic je nejčastěji indikovaným
  vyšetřením zadopřední skiagram hrudníku
  (přehledný snímek plic). CT/HRCT je dnes indikováno
  nejen jako vyšetření doplňující skiagrafii při nejasnostech
  týkajících se např. kavitací či opouzdřených kolekcí
  tekutin, ale i jako metoda, s jejíž pomocí je možno
  daleko přesněji interpretovat výše popsané změny. Skiagrafie
  hrudníku může být dokonce i falešně negativní,
  nebo mohou být patologické změny vyjádřeny jen velmi
  nezřetelně. To platí obdobně i pro CT. Diferenciální diagnostika
  jednotlivých onemocnění pak může být velmi
  obtížná až nemožná. Je chybou spoléhat se při diagnostice
  pneumonie pouze na RTG obrazy [17,18].
  Ultrasonografické vyšetření (USG) je dostupné,
  levné a neohrožující pacienta radiační zátěží. Pomocí
  USG lze diagnostikovat poměrně snadno tekutinu v pohrudniční
  dutině, která doprovází často bronchopneumonii.
  Výhodou USG je i snadná opakovatelnost bez radiační
  zátěže [18].
  Výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schopností
  (HRCT – high resolution computed tomography) –
  představuje zdokonalení v současnosti standardní výpočetní
  tomografie (CT) a je další velmi důležitou modalitou
  v diagnostickém algoritmu. Existují však stavy, u nichž je
  její použití velmi omezené: nespolupracující pacienti (nemocnění
  s obleněným vědomím, pacienti na řízené ventilaci),
  dostupnost CT (pacienti k takovémuto vyšetření
  musí být převáženi), pohybové artefakty, často nemožnost
  vyšetřit nemocné v poloze na břiše [17,18].
  MRI je další metoda řadící se mezi moderní zobrazovací
  postupy. Její největší výhodou je možnost zobrazení
  v jakékoliv rovině a vysoká rozlišovací schopnost měkkotkáňových
  struktur. Její využití v diagnostice zánětů plic
  je však velmi omezené.
  Diagnostický algoritmus zobrazovacích metod u pacientů
  s klinickými známkami pneumonie je jednoduchý.
  Zlatým standardem zůstává skiagrafie hrudníku
  doplněná v indikovaných případech CT/HRCT, méně
  časté je využití USG (pleurální výpotky) a zcela na okraji
  v současné době stojí MRI [18].
  Při interpretaci musíme pečlivě rozlišovat, zda bylo vyšetření
  provedeno vleže na lůžku nebo vestoje na RTG pracovišti.
  Na skiagramu hrudníku vleže jsou srdce a mediastinum
  zobrazeny přibližně o 15 % širší, než by tomu bylo
  na snímku vestoje. Pozornosti může na snímku vleže uniknout
  pleurální výpotek, hůře se zobrazují cévní struktury,
  patologické nálezy v kostofrenických úhlech. Obtížné
  hodnocení snímků vleže dokumentuje obr. 1.
  Nález na zadopředním skiagramu hrudníku podá také
  důležité informace o umístění katétrů, drénů, kanyl
  Zvýšení sedimentace, pokud by se vyšetřovala, se vyskytuje
  prakticky u všech nemocných.

  Koncentrace leukocytů může být normální nebo zvýšená
  s posunem doleva. U neutropenických nemocných
  se naopak setkáváme s nápadným snížením. Na bakteriální
  infekci pomýšlíme při leukocytóze ≥ 15 × 109/l. Na
  těžkou infekci upozorňuje počet leukocytů > 30 × 109/l
  nebo < 4 × 109/l. Pozornost věnujeme nemocným s poklesem
  neutrofilů < 1 × 109/l, s poklesem lymfocytů < 1 ×
  109/l a s poklesem CD4+ lymfocytů < 1 × 109/l [1,2,13].
  Důležité je i vyšetření koagulace (INR, TT, APTT a fibrinogen).
  Pokles trombocytů < 80 × 109/l je jednou z indikací
  hospitalizace na lůžku intenzivní medicíny. U závažných
  pneumonií, zvláště u těch, které probíhají
  dlouho, bývá přítomna trombocytemie.
  Zvýšené hodnoty jaterních enzymů bývají častým
  nálezem u rozsáhlých pneumonií s těžkým průběhem
  i u jedinců bez předchozího postižení jater.
  Pokud pneumonie vede k dehydrataci, setkáváme
  se se zvýšením hodnot urey a u velmi těžkých stavů
  může dojít k rozvratu vnitřního prostředí. Zvýšenou
  pozornost je zapotřebí věnovat nemocným se vzestupem
  urey > 11 mmol/l, vzestup > 20,0 mmol/l je jednou
  z indikací k přijetí na lůžko intenzivní medicíny, nemocným
  se vzestupem sodíku > 150 mmol/l a poklesem
  < 130 mmol/l, se vzestupem glykemie > 14 mmol/l.
  Pro určení závažnosti pneumonie a při sledování vývoje
  onemocnění je důležitá hodnota C–reaktivního proteinu
  (CRP), která u nemocných s pneumonií, indikovaných
  k hospitalizaci na lůžku intenzivní medicíny, bývá obvykle
  mnohonásobně zvýšena. Sledování hodnoty CRP má
  velký význam pro hodnocení odpovědi na léčbu, protože
  k jeho poklesu, ale i vzestupu dochází pouze s krátkou latencí.
  Pro hodnocení závažnosti stavu se v prostředí intenzivní
  medicíny doporučuje sledovat hodnoty prokalcitoninu,
  jehož zvýšení předchází vzestupu CRP [1,2,13,16].
  Velmi důležité je u nemocných s pneumoniemi vyšetření
  krevních plynů a acidobazické rovnováhy, protože
  se jedná o jedno z vyšetření, na jehož základě rozhodujeme
  o hospitalizaci a o dalších terapeutických postupech.
  Ke kontinuální oxygenoterapii jsou indikováni nemocní
  s poklesem parciálního tlaku kyslíku < 8 kPa a k úpravě
  vnitřního prostředí nemocní s pH < 7,35 [1,2,13].
  Zobrazovacích metody v diagnostice HAP
  Pomocí zobrazovacích metod jsme schopni odhalit
  změny v souvislosti s plicní infekcí, lokalizovat tyto
  změny, stanovit jejich rozsah, odhalit komplikace, sledovat
  odpověď na léčbu.
  Skiagrafie hrudníku (RTG snímek plic v zadopřední
  a bočné projekci) je primární metodou volby u pacientů
  s podezřením na plicní zánět a následné komplikace.
  Mezi metody, které se významně uplatňují v diagnostice
  hrudních onemocnění, a tedy i plicních zánětů,
  patří především výpočetní tomografie (CT – computed
  tomography), v menší míře ultrasonografické vyšetření
  (USG) a zobrazení magnetickou rezonancí (MRI –
  magnetic resonance imaging) [8,17,18].
  Základním radiologickým znakem pneumonie je snížení
  vzdušnosti, a tedy transparence plicní tkáně charakteru
  až plicní konzolidace. Ta se může rozpadat a vytvářet
  obraz kavitace (tvorby dutin) a může být doprovázena výpotkem.
  Radiologické změny mohou být od malých zastínění
  po velká zastínění jednoho či vícečetných stínů až po
  zastínění typu vzdušného bronchogramu. Změny mohou
  být v jednom nebo více lalocích. Tyto změny ve skiagrafickém
  obraze závisí jak na infekčním agens, tak na stavu
  obranyschopnosti nemocného [17,18].
  U pacientů s podezřením na zánět plic je nejčastěji indikovaným
  vyšetřením zadopřední skiagram hrudníku
  (přehledný snímek plic). CT/HRCT je dnes indikováno
  nejen jako vyšetření doplňující skiagrafii při nejasnostech
  týkajících se např. kavitací či opouzdřených kolekcí
  tekutin, ale i jako metoda, s jejíž pomocí je možno
  daleko přesněji interpretovat výše popsané změny. Skiagrafie
  hrudníku může být dokonce i falešně negativní,
  nebo mohou být patologické změny vyjádřeny jen velmi
  nezřetelně. To platí obdobně i pro CT. Diferenciální diagnostika
  jednotlivých onemocnění pak může být velmi
  obtížná až nemožná. Je chybou spoléhat se při diagnostice
  pneumonie pouze na RTG obrazy [17,18].
  Ultrasonografické vyšetření (USG) je dostupné,
  levné a neohrožující pacienta radiační zátěží. Pomocí
  USG lze diagnostikovat poměrně snadno tekutinu v pohrudniční
  dutině, která doprovází často bronchopneumonii.
  Výhodou USG je i snadná opakovatelnost bez radiační
  zátěže [18].
  Výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schopností
  (HRCT – high resolution computed tomography) –
  představuje zdokonalení v současnosti standardní výpočetní
  tomografie (CT) a je další velmi důležitou modalitou
  v diagnostickém algoritmu. Existují však stavy, u nichž je
  její použití velmi omezené: nespolupracující pacienti (nemocnění
  s obleněným vědomím, pacienti na řízené ventilaci),
  dostupnost CT (pacienti k takovémuto vyšetření
  musí být převáženi), pohybové artefakty, často nemožnost
  vyšetřit nemocné v poloze na břiše [17,18].
  MRI je další metoda řadící se mezi moderní zobrazovací
  postupy. Její největší výhodou je možnost zobrazení
  v jakékoliv rovině a vysoká rozlišovací schopnost měkkotkáňových
  struktur. Její využití v diagnostice zánětů plic
  je však velmi omezené.
  Diagnostický algoritmus zobrazovacích metod u pacientů
  s klinickými známkami pneumonie je jednoduchý.
  Zlatým standardem zůstává skiagrafie hrudníku
  doplněná v indikovaných případech CT/HRCT, méně
  časté je využití USG (pleurální výpotky) a zcela na okraji
  v současné době stojí MRI [18].
  Při interpretaci musíme pečlivě rozlišovat, zda bylo vyšetření
  provedeno vleže na lůžku nebo vestoje na RTG pracovišti.
  Na skiagramu hrudníku vleže jsou srdce a mediastinum
  zobrazeny přibližně o 15 % širší, než by tomu bylo
  na snímku vestoje. Pozornosti může na snímku vleže uniknout
  pleurální výpotek, hůře se zobrazují cévní struktury,
  patologické nálezy v kostofrenických úhlech. Obtížné
  hodnocení snímků vleže dokumentuje obr. 1.
  Nález na zadopředním skiagramu hrudníku podá také
  důležité informace o umístění katétrů, drénů, kanyl a rourek – o pozici tracheální rourky i o případném nadměrném
  naplnění její manžety, o umístění centrální žilního
  katétru, plicnicového katétru či hrudního drénu [18].
  Mikrobiologické vyšetření v diagnostice HAP
  Účelem mikrobiologického vyšetření je zjistit, který
  mikrob je příčinou sledovaného onemocnění, tedy prokázat
  etiologické agens vyšetřované infekce. Etiologické
  agens lze prokazovat v infikovaném organizmu
  jednak přímo, jednak nepřímo [19].


  Přímý průkaz infekce spočívá v nálezu mikrobu nebo
  jeho složek ve vyšetřovaném vzorku. Nepřímý průkaz
  (mnohdy zvaný sérologický) je založen na průkazu protilátek.
  V mnoha případech nález mikrobu či protilátek proti
  němu k etiologické diagnostice právě probíhající infekce
  sám o sobě nestačí. Je třeba vzít v úvahu řadu faktorů týkajících
  se jak pacienta a jeho onemocnění, tak mikrobu
  a jeho vlastností, aby se výsledek mikrobiologického vyšetření
  dal správně interpretovat. K tomu je bezpodmínečně
  nutná úzká spolupráce mezi ošetřujícím lékařem
  a mikrobiologem [19].
  K metodám přímého průkazu patří zejména klasické
  postupy mikroskopie a kultivace. Nedílnou součástí kultivace
  je bližší určení neboli identifikace vypěstovaného
  mikrobu a stanovení jeho citlivosti na antibiotika. Postupně
  se uplatňují i další metody, zejména nové rychlé
  nekultivační postupy, jako jsou průkaz antigenů, průkaz
  nukleových kyselin a průkaz jiných typických chemických
  složek mikrobu přímo ve vyšetřovaném vzorku [19].
  Až na základě nelepšícího se klinického stavu a nedostatečné
  reakce na empirickou léčbu nebo léčbu na
  základě výsledků dosud provedených vyšetření (sputa,
  hemokultur, moči) indikujeme invazivní vyšetření (fibrobronchoskopii
  s bronchoalveolární laváží, transbronchiální
  plicní biopsii, transparietální plicní biopsii, případně
  otevřenou plicní biopsii) [19].
  Nejčastěji používaným vyšetřením k určení etiologického
  agens pneumonie je vyšetření sputa. Problémem
  je kvalita jeho odběru, rychlost transportu do laboratoře
  a kvalita vyšetření [19,20].
  Význam má nejen kultivační, ale i mikroskopické vyšetření
  sputa. Nález grampozitivních protáhlých diplokoků
  při mikroskopickém vyšetření může svědčit pro
  infekci Streptococcus pneumoniae. Důležitý je i nález leukocytů
  ve sputu při mikroskopickém vyšetření, neboť ukazuje,
  že se nejedná o pouhé sliny [19,20].
  Kultivační vyšetření sputa slouží nejen ke stanovení
  etiologického agens, ale i ke stanovení citlivosti izolovaného
  agens k antimikrobiální léčbě. Je potřebné určovat
  i koncentraci bakterií. Za signifikantní je považována
  koncentrace ≥ 105 CFU v 1 ml sputa (1 CFU – colony forming
  unit čili kolonii tvořící jednotka – odpovídá přibližně
  jedné živé mikrobiální buňce). Podle současných studií se
  však nepodaří ve sputu prokázat etiologické agens u 50 %
  nemocných s pneumonií a v rutinní praxi je uváděno dokonce
  jen 25 % pneumonií, u kterých se podařilo prokázat
  etiologii. Problém spočívá v rychlosti transportu sputa po
  jeho odebrání do laboratoře. Pokud není sputum zpracováno
  do 4 hod po odběru, ztrácí jeho vyšetření význam.
  Dalším problémem je to, že některá agens jsou nezachytitelná
  při běžné kultivaci a vyžadují kultivaci na zvláštních
  půdách (Legionella pneumophila), nebo izolaci na tkáňových
  kulturách (cytomegalovirus) [19,20].
  Musíme si být vědomi toho, že vyšetření sputa má
  jen omezenou hodnotu, protože mnoho nemocných
  není schopno vykašlat a mikrobiologický nález ve sputu
  nemusí vypovídat o situaci v dolních dýchacích cestách
  a v plicním parenchymu. Velkou diagnostickou cenu
  má nález mikroorganizmů, které se za žádných okolností
  nevyskytují jako organizmy kolonizující dutinu
  ústní – např. Legionella, Mycobacterium tuberculosis
  a Pneumocystis jiroveci. Naproti tomu nález běžných bakteriálních
  patogenů a kvasinek je pro etiologickou diagnostiku
  plicního postižení mnohem méně významný,
  neboť tyto mikroorganizmy mohou běžně sídlit v dutině
  ústní i velkých dýchacích cestách. Podezření by mohl vyvolat
  nález aspergilů [19,20].
  Materiál z dolních dýchacích cest lze bez bronchoskopické
  kontroly získat rovněž endotracheálním odsátím
  (velmi často používaná odběrová metoda u intubovaných
  nebo tracheostomovaných pacientů), případně
  transtracheální punkcí u neintubovaných nemocných.
  Při transtracheální punkci je katétr zasunut sterilně naslepo
  do bronchů po punkci průdušnice v místě krikotyreoidní
  membrány. Výhodou vyšetření je možnost získání
  sekretu z dýchacích cest, který nebyl kontaminován
  orofaryngeální flórou [20].
  U nemocných s teplotou a třesavkou je nezbytné
  odebrat 2krát před zahájením antibiotické léčby krev
  na hemokulturu a pak opakovaně v průběhu antibiotické
  léčby, pokud tato léčba selhává. U pneumokokové
  pneumonie je udávána poměrně vysoká pozitivita
  hemokultur, přesto nedosahuje 20 %. Centrální
  ani periferní žilní katétry či kanyly nemají být k odběru

  hemokultur používány. Odběr je vždy je nutné provést
  jednorázovou punkcí periferní žíly [19,20].
  V diagnostice pneumonií lze využít i vyšetření pleurálního
  výpotku (cytologického, biochemického, kultivačního
  na nespecifickou bakteriální flóru i na mykobakterie).
  Ve výpotku můžeme detekovat i antigeny
  Streptococcus pneumoniae [20].
  V moči lze prokazovat antigeny Streptococcus pneumoniae
  a Legionella pneumophila [19,20].
  V současné době se často používají bronchoskopické
  techniky odběru, které omezují možnost kontaminace
  bakteriální flórou přítomnou v horních partiích
  dýchacích cest. Jedná se o vyšetření, která mají za určitých
  podmínek vysokou senzitivitu i specificitu. Jelikož
  se jedná o invazivní techniku spojenou s možností
  iatrogenního poškození pacienta, je nutno vždy vážit
  přínos a rizika [20,21].
  Mikrobiologické vyšetření bronchoskopicky odebraného
  materiálu je zaměřeno na určení bakterií (včetně
  mykoplazmat, legionel a mykobakterií), virů, houbových
  mikroorganizmů (včetně Pneumocystis jiroveci) a parazitů
  [19,20].
  Při podezření na infekční postižení průduškového
  stromu se provádějí odběry biologického materiálu především
  flexibilním bronchoskopem. K mikrobiologickému
  vyšetření můžeme odeslat materiál získaný bronchiálním
  výplachem, bronchoalveolární laváží (BAL),
  chráněnou bronchoalveolární laváží (protected BAL –
  PBAL) nebo mini-BAL (bronchoalveolární laváží, která je
  provedena menším množstvím fyziologického roztoku
  než klasická bronchoalveolární laváž), odběrem prostřednictvím
  chráněného kartáčku nebo aspirací chráněným
  katétrem, případně dalšími metodami [20–22].
  Léčba HAP
  Základem je léčba antibiotická, kterou je nutno zahájit
  co nejdříve při naléhavém podezření na pneumonii
  na základě klinického a RTG vyšetření. Rozhodně není
  nutno vyčkávat na výsledky kultivačního vyšetření a vyšetření
  citlivosti, tato vyšetření mají význam pro případnou
  pozdější úpravu léčby. Při volbě antibiotika musíme
  brát v úvahu způsob podávání, toleranci a možnou alergii
  na antibiotika, závažnost onemocnění, věk nemocného,
  přidružená onemocnění, epidemiologickou situaci
  a údaje o rezistenci k antibiotikům v dané oblasti [23].
  Zásady léčby nozokomiální pneumonie (HAP)
  Antibiotická léčba je v komplexní léčbě HAP klíčová.
  Velkým problémem je rezistence etiologických agens
  na antibiotika. Pro vznik rezistence má zásadní význam
  předchozí expozice antibiotikům (definovaná jako podávání
  antibiotik po dobu alespoň 24 hod v průběhu
  14 dnů před vznikem pneumonie). Předchozí expozice
  antibiotikům je považována za významný rizikový
  faktor, a dokonce za nezávislý prediktor mortality [23].
  Pro používání antibiotik v případě HAP platí jednoduché
  zásady. Antibiotiky mají být léčeni pouze pacienti
  s klinicky manifestní HAP při použití dostatečně
  vysokých dávek bez zbytečného prodlužování délky
  podávání. Při volbě antibiotika v případě HAP musíme
  v konkrétním případě vycházet z individuální situace
  daného nemocného při pečlivém zohlednění základních
  kritérií pro volbu úvodní antibiotické léčby. Nezbytná
  je podrobná a aktuální znalost místní epidemiologické
  situace [13,23].
  Včasně zahájená léčba správně zvolenými antibiotiky
  vede s vysokou pravděpodobností k vyléčení a rozhoduje
  o příznivé prognóze nemocného s HAP. Správná
  indikace antibiotické léčby však předpokládá přesné
  stanovení klinické diagnózy HAP a kvalifikovaný odhad
  etiologie infekce a časný přechod na cílenou léčbu na
  základě průkazu původce a zjištění jeho citlivosti k antibiotikům
  [23].
  Současný přístup k antibiotické léčbě NP se snaží co
  nejvíce omezovat polypragmatickou empirickou terapii
  a nahrazuje ji neodkladnou terapií úvodní, která vychází
  z kvalifikovaného zhodnocení některých epidemiologických,
  klinických a diagnostických kritérií. Léčba úvodní
  by měla být zahájena po odběrech biologického materiálu
  na mikrobiologické vyšetření, pokud to je možné. Na
  základě kvalifikovaně interpretovaných výsledků má být
  úvodní léčba s širším antimikrobiálním spektrem změněna
  na léčbu cílenou, pokud se podaří prokázat původce.
  Tato strategie nezbytně vyžaduje úzkou spolupráci
  mezi klinickým lékařem a zkušeným klinickým mikrobiologem.
  Výše popsaný přístup je vysoce efektivní a omezuje
  riziko vzestupu antibiotické rezistence [13,23].
  Léčba HAP vyžaduje vždy dávkování antibiotik na
  horní hranici možného rozmezí, což v praxi znamená
  dávky několikrát vyšší, než se doporučuje pro léčbu běžných,
  nekomplikovaných infekcí. Doporučená délka podávání
  antibiotik je vždy pouze orientační a v konkrétních
  případech se řídí individuálním vývojem klinického
  stavu nemocného. V současnosti se preferuje razantní
  léčba vyššími dávkami antibiotik po kratší dobu. Nekomplikovanou
  časnou formu NP je možno léčit ve
  shodě s běžnými doporučeními obvykle asi 10 dnů.
  Mimo jiné také proto, že jsou vyvolány převážně mikroorganizmy
  dobře citlivými k lékům volby s ověřenou
  klinickou účinností. Konkrétní délka léčby závisí pochopitelně
  na závažnosti a průběhu onemocnění, včetně
  výskytu komplikací [13,23].
  V případě pozdní formy HAP bývá situace mnohem složitější.
  U nemocných vyžadujících dlouhodobou umělou
  ventilaci s různorodě poškozenými plícemi, u nichž zánět
  způsobují mikroorganizmy nepříznivých vlastností (Pseudomonas
  aeruginosa, Acinetobacter baumannii, MRSA),
  bývá klinický efekt léčby problematický. U těchto forem
  pneumonie je obvykle nutná délka léčby kolem 14 dnů.
  Není však výjimečné, že závažně probíhající infekce musí
  být léčena i několik týdnů a její prognóza je přesto nejistá.
  Hlavními kritérii, která je třeba zhodnotit pro volbu
  optimální strategie úvodní antibiotické léčby NP, jsou zejména
  předchozí hospitalizace (délka, typ péče), délka
  umělé plicní ventilace (časný vs pozdní typ pneumonie),
  předchozí expozice antibiotikům, věk nemocného,

  souběžná onemocnění, epidemiologická situace pracoviště
  intenzivní medicíny (výsledky lokální mikrobiologické
  surveillance), stav mikrobiální kolonizace dýchacích
  cest (výsledky mikrobiologického monitorování),
  dílčí výsledky mikrobiologických vyšetření (mikroskopie)
  [13,23,24].
  Předchozí hospitalizace ovlivňuje nepřímo etiologii
  nozokomiální pneumonie. Nemocný je v průběhu
  pobytu v nemocnici vystaven některým vlivům, které
  přispívají ke změnám mikrobiálního osídlení sliznic dýchacího
  ústrojí. Kolonizující mikroorganizmy jsou hlavním
  rezervoárem potenciálních patogenů vyvolávajících
  HAP. Riziko kolonizace multirezistentními nemocničními
  kmeny je závislé na délce dosavadního pobytu v nemocnici
  a na typu poskytované péče. Pobyt na standardním
  oddělení konzervativního typu (interna, kardiologie atp)
  je z hlediska kolonizace nemocničními kmeny nejméně
  rizikový, zatímco hospitalizace na odděleních chirurgických
  může být problematičtější (riziko kolonizace MRSA
  apod). Nejvyšší riziko osídlení nemocničními kmeny je
  u pacienta, který byl před přijetím hospitalizován na jiné
  jednotce intenzivní péče. Pokud vznikne pneumonie
  u pacienta s delší předchozí hospitalizací, je třeba počítat
  s odlišnou etiologií infekce ve srovnání s nemocným hospitalizovaným
  krátkou dobu. Nejsou-li k dispozici žádné
  zpřesňující epidemiologické údaje, pro úvodní léčbu je
  třeba použít antibiotika s širším spektrem, která budou
  s vysokou pravděpodobností účinná proti nemocničním
  kmenům s abnormální citlivostí [13,23,24].
  Délka umělé plicní ventilace je významným rizikovým
  faktorem vzniku pneumonie, ale současně je také
  důležitým kritériem pro správnou volbu antibiotik
  pro úvodní léčbu NP. Je to dáno odlišnou skladbou patogenů
  charakteristických pro časný a pozdní typ ventilátorové
  pneumonie [23,24].
  Předchozí expozice antibiotikům ovlivňuje etiologii
  plicní infekce zásadním způsobem. Např. výskyt MRSA
  jako původce pneumonie může být u nemocných s předchozí
  expozicí antibiotikům několikanásobně častější, zejména
  při umělé plicní ventilaci delší než 1 týden. U nemocného
  s klinickými příznaky pneumonie, kterému byla
  podávána v průběhu předchozích 2 týdnů antibiotika,
  musíme předpokládat etiologickou účast pseudomonád,
  acinetobakterů a jiných gramnegativních tyčinek, které
  mohou být multirezistentní. Pacienty, kteří antibiotika nedostávali,
  je možné při správném zohlednění dalších faktorů
  úspěšně léčit základními antibiotiky [23].
  Mikrobiologické monitorování dolních cest dýchacích
  může být při dodržení interpretačních kritérií přínosné
  pro zpřesnění indikace úvodní antibiotické léčby.
  V případě klinického podezření na HAP je však vždy nezbytné
  odebrat a mikrobiologicky vyšetřit aktuální,
  klinicky relevantní vzorek, který může poskytnout
  skutečný důkaz o etiologii infekce. V případě závažného
  klinického stavu je vhodná předchozí domluva
  s mikrobiologem [23,24].
  Dle doporučení IDSA/ATS se zahajuje léčba HAP antipseudomonádovými
  beta-laktamovými antibiotiky (ceftazidim,
  imipenem, meropenem, piperalilin-tazobaktam)
  společně s fluorochinolony (ciprofloxacin nebo levofloxacin
  nebo aminoglykosid). Pokud existuje podezření na
  souvislost s aspirací, je doporučována monoterapie
  (imipenem, meropenem, piperalilin-tazobaktam, cefoperazon/
  sulbactam)
  [7,13,25,26].
  Cílená antibiotická léčba NP, pokud je mikrobiologickým
  vyšetřením prokázán jeho původce, má určité
  zákonitosti a strategii [13,24,26].
  Léčba houbových NP spočívá v podávání antimykotik,
  která jsou rozdělena podle léčebného dosahu na lokální
  a systémová [13,24,26].
  Podpůrná léčba u pneumonie
  Podávání antimikrobiálních léků musí být vždy doplněno
  odpovídající léčbou podpůrnou, která zahrnuje
  podávání mukolytik, antitusik, analgetik (při pleurálním
  dráždění), antipyretik a bronchodilatancií. Dále
  je nutná dostatečná hydratace a výživa nemocných.
  Nutné je také dohlížet na dostatečnou oxygenaci
  a udržení stability vnitřního prostředí. Mukolytika
  podáváme obvykle formou nebulizace 3–4krát denně.
  Nejčastěji používané k nebulizaci jsou ambroxol, bromhexin,
  mesna. Velmi důležitou součástí podpůrné léčby
  u pneumonií na lůžku intenzivní medicíny je léčba
  bronchodilatační. Formou nebulizace můžeme podávat
  bronchodilatancia ze skupiny β-adrenergik. Jsou
  to fenoterol (Berotec), salbutamol (Salbutamol, Ventolin).
  S výhodou lze použít i léky ze skupiny anticholinergik,
  a to ipratropium bromidu (Atrovent). Preparát, který
  obsahuje jak β-adrenergikum, tak anticholinergicum
  ipratrouim bromid, je Berodual. Optimální je podávání
  nebulizací 4–6krát denně. Další léky s bronchodilatačními
  účinky jsou metylxantiny (aminofylin a teofylin),
  které působí bronchodilatačně a stimulují dechové
  centrum v prodloužené míše. K nitrožilní aplikaci se nejčastěji
  používá aminofylin (Aminophyllin, Syntophyllin).
  Pokud je u nemocného s pneumonií přítomen spastický
  poslechový nález a respirační insuficience, je po vyhodnocení
  anamnézy a rizikových faktorů nutné podání
  systémových kortikosteroidů [13,25].
  Nedílnou součástí podpůrné léčby je i výživa, dechová
  rehabilitace a fyzioterapie. Úkolem dechové rehabilitace
  a fyzioterapie u ventilovaného nemocného
  je péče o mobilizaci a odstranění sekretu z dýchacích
  cest, prevence vzniku a odstranění atelektáz, zlepšení
  efektivity ventilace a zvýšení výkonnosti dýchacího
  svalstva. Důležité je i odsávání z dýchacích cest, které
  by mělo být provedeno, kdykoliv jsou zřejmé známky
  jeho nahromadění v dýchacích cestách [13,25].
  Komplikace HAP
  U nemocných, jejichž stav se nezlepšuje (patologický
  nález patrný na zadopředním skiagramu hrudníku přetrvává,
  přetrvávají nebo se znovu objevily teploty a potíže),
  musíme po vyloučení nádorového onemocnění pátrat především
  po komplikaci pneumonie, jako je pleurální výpotek,
  plicní absces, empyém, pneumotorax, pneumomedia

  stinum nebo recidiva původně ustupující pneumonie,
  u rozsáhlých pneumonií může dojít i k rozvoji ARDS [1].
  Prevence HAP
  Předpokladem úspěšného předcházení nozokomiální
  pneumonii je nejen vytvoření preventivního programu,
  ale především aktivní účast zdravotnického personálu
  (lékařů i sester) daného oddělení na jeho vypracování
  a zavedení do praxe. Program prevence nozokomiální
  pneumonie by měl vycházet z efektivních, vědecky prokázaných
  preventivních metod a opatření, ale současně
  by měl respektovat i vlastní zkušenosti a místní podmínky.
  Přizpůsobení programu místním podmínkám
  je důležitým faktorem usnadňujícím jeho přijetí a dodržování.
  Základní preventivní opatření zahrnují výchovu
  personálu a epidemiologickou surveillance, přerušení
  přenosu mikrobů eradikací infekčních mikroorganizmů
  z jejich epidemiologicky významných rezervoárů a prevenci
  přenosu mezi jednotlivými osobami, ovlivnění infekčního
  rizika přímo u nemocného [27].
  Problematice pneumonií u imunokompromitovaných
  nemocných bude věnován článek v čísle Vnitřního lékařství,
  které bude věnováno pneumologické problematice.

  Literatura
  1. Jarvis WR. Nosocomial pneumonia. Marcel Dekker: New York –
  Basel 2000. IBSN 978–0824799427.
  2. Cunha AB. Hospital-Acquired Pneumonia (Nosocomial Pneumonia)
  and Ventilator-Associated Pneumonia. Emedicine. Medscape Reference.
  Drugs &Diseases. 2017. Dostupné z WWW: <http://emedicine.
  medscape.com/article/234753-overview>.
  3. Votava M, Jindrák V. Epidemiologie a etiologie nozokomiální pneumonie.
  In: Ševčík P, Skřičková J, Šrámek V et al. Záněty plic v intenzivní
  medicíně. Galén: Praha 2004. ISBN 80–7262–278–1.
  4. Chastre J, Fagon JY. Ventilator-associated pneumonia. Am J Respir
  Crit Care Med 2002; 165(7): 867–903.
  5. Kollef MH, Morrow LE, Biederman MS et al. Clinical Characteristics
  and Treatment Patterns Among Patients With Ventilator-Associated
  Pneumonia. Chest 2006; 129(5): 1210–1218.
  6. Carrabba M., Zarantolello M, Bonara P et al. Severity assessment of
  healthcare-associated pneumonia and pneumonia in immunosuppression.
  Eur Respir J 2012; 40(5): 1201–1210. Dostupné z DOI: <http://
  dx.doi.org/10.1183/09031936.00187811>.
  7. Leroy O, Giradie P, Yaydapanah Y et al. Hospital-acquired pneumonia:
  microbiological data and potential adequacy of antimicrobial regimens.
  Eur Respir J 2002; 20(2): 432–439.
  8. Porzecanski I, Bowton DL. Diagnosis and treatment of ventilator-
  -associated pneumonia. Chest 2006; 130(2): 597–604.
  9. Kollef MH, Morow LE, Niederman MS et al. Clinical Characteristics and
  Treatment Pattnerns Among Patients With Ventilator-Associated Pneumonia.
  Chest 2006; 129(5): 1210–1218. Erratum in Chest 2006; 130(1): 308.
  10. Kornum JB, Norgaard M, Dethlefsen C et al. Obesity and risk of subsequent
  hospitalisation with pneumonia. Eur Respir J 2010; 36(6): 1330–
  1336. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1183/09031936.00184209>.
  11. Chytra I, Ševčík P, Zvoníček V. Patogeneze, patofyziologie a rizikové
  faktory nozokomiální pneumonie. In: Ševčík P, Skřičková J,
  Šrámek V et al. Záněty plic v intenzivní medicíně. Galén: Praha 2004.
  ISBN 80–7262–278–1.
  12. Nseir R, Di Pompeo C, Jozefowicz E et al. Relationship between tracheostomy
  and ventilator-associated pneumonia: a case control study.
  Eur Respir J 2007; 30(2): 314–320.
  13. [American Thoracic Society; Infectious Disease Society of America].
  Guidelines for the Management of Adults with Hospital-acquired,
  Ventilator-associated, and Healtcare associated Pneumonia. Am
  J Respir Crit Care Med 2005; 171(4): 388–416.
  14. Skřičková J, Salajka F, Ševčík P. Anamnéza a fyzikální nález u zánětů
  plic. In: Ševčík P, Skřičková J, Šrámek V et al. Záněty plic v intenzivní medicíně.
  Galén: Praha 2004. ISBN 80–7262–278–1.
  15. Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM et al. Surviving Sepsis Campaign:
  International Guidelines or Management of Severe Sepsis and Septic
  Shock: 2008. Crit Care Med 2008; 36(1): 296–327. Erratum in Crit Care
  Med 2008; 36(4):1394–1396.
  16. Hausfater P, Garric S, Ben Ayed S et al. Usefulness of procalcitonin
  as a marker of Systemic infection in emergency department patients:
  a prospective study. CID 2002; 34(7): 895–901.
  17. Decramer M, Roussos C. Imaging in lung disease. Eur Respir J 2002;
  19(Suppl 35): 1–2.
  18. Nebeský T. Zobrazovací metody v diagnostice pneumonií. In:
  Ševčík P, Skřičková J, Šrámek V et al. Záněty plic v intenzivní medicíně.
  Galén: Praha 2004. ISBN 80–7262–278–1.
  19. Votava M, Jindrák V. Mikrobiologická diagnostika pneumonií a její
  interpretace. In: Ševčík P, Skřičková J, Šrámek V et al. Záněty plic v intenzivní
  medicíně. Galén: Praha 2004. ISBN 80–7262–278–1.
  20. Skřičková J, Pavlík P. Odběry materiálnu na mikrobiologické vyšetření
  v diagnostice pneumonií. In: Ševčík P, Skřičková J, Šrámek V et al. Záněty
  plic v intenzivní medicíně. Galén: Praha 2004. ISBN 80–7262–278–1.
  21. Bulpa PA, Dive AM, Mertens L et al. Combined bronchoalveolar
  lavage and transbronchial lung biopsy: safety and yield in ventilated
  patients. Eur Respir J 2003; 21(3): 489–494.
  22. Papaziann L, Gainnier M. Indications of BAL, lung biopsy or both
  in mechanically ventilated patients with unexplained infiltrations. Eur
  Respir J 2003; 21(3): 383–384.
  23. Jindrák V, Votava M. Úvodní antibiotická léčba zánětů plic – kritéria
  pro volbu antibiotika. In: Ševčík P, Skřičková J, Šrámek V et al. Záněty
  plic v intenzivní medicíně. Galén: Praha 2004. ISBN 80–7262–278–1.
  24. Rello J, Ulldemolins M, Lisboa T et al. Determinations of prescription
  and choice of empirical therapie for hospital-acquired and ventilator-
  associated pneumonia. Eur Respir J 2011; 37(6): 1332–1339. Dostupné
  z DOI: <http://dx.doi.org/10.1183/09031936.00093010>.
  25. Jakubec P, Kolek V, Kolář M. Diagnostika a léčba těžké pneumonie.
  In: Kolek V et al. Doporučené postupy v pneumologii. 2nd ed. Maxdorf:
  Praha 2016. ISBN 978–80–7345–507–1.
  26. Aarts MA, Hancock JN, Heyland D at al. Empiric antibiotic therapy for
  suspected ventilator-associated pneumonia: A systematic review and
  meta-analysis of randomized trials. Crit Care Med 2008; 36(1): 108–117.
  27. Chytra I, Ševčík P, Votava M et al. Prevence nozokomiální pneumonie.
  In: Ševčík P, Skřičková J, Šrámek V et al. Záněty plic v intenzivní medicíně.
  Galén: Praha 2004. ISBN 80–7262–278–1.
  prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
  skrickova.jana@fnbrno.cz
  Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno, pracoviště
  Bohunice
  www.fnbrno.cz
  Doručeno do redakce 3. 6. 2017
  Přijato po recenzi 20. 6. 2017

   

  Komentáře nejsou povoleny.