AMBULANTNÍ INTERNISTÉ

Zápis s jednání zástupců poskytovatelů segmentu AS v rámci  DŘ k úhradám na rok 2020

Mluvčím segmentu pro DŘ na rok 2020 byl zvolen MUDr. Zorjan Jojko.

Zástupci poskytovatelů nesouhlasí s tím, aby se jednání DŘ pro rok 2020 účastnil Svaz multioborové nelůžkové péče, neboť nemá pro toto jednání žádné plné moci, resp. odevzdal své plné moci pozdě a tyto mu nebyly v souladu s jednacím řádem uznány Mandátovou komisí.

Zástupci poskytovatelů schválili základní konkrétní požadavky  pro jednání o úhradách na rok 2020.

Žádáme:

 1. Navýšení úhrad o 7% proti roku 2019, (tj. o 13% proti roku 2018), což se musí promítnout do hodnoty bodu i koeficientu ve vzorci jejich odpovídajícím navýšením. AS byli upozaďováni v úhradách v letech 2014 až 2018, tj. považujeme za plně oprávněný požadavek postupné dorovnání, což by se mělo projevit vyšším procentem, než je uvedeno výše.
 2. Úhradový vzorec by měl být rozšířen o „pojistku“, která zajistí, že reálná hodnota bodu žádnému poskytovateli neklesne pod 1,- Kč. ZUM a ZULP musí být hrazen v plné výši.
 3. Zachovat možnost vyjednání vyšší úhrady u nákladnějších pacientů, než odpovídá průměru z roku 2018.
 4. Za správnou považujeme bonifikaci formou zvýšení hodnoty bodu a zvýšení indexu ve vzorci v případě:
 • držení diplomu CŽV ČLK (u nelékařů vydaných jinou autoritou),
 • existence objednacího systému,
 • zlepšení časové dostupnosti péče, tj. při úvazku minimálně 0,6 (tj. 18 ordinačních hodin týdně) a zároveň ordinační době v některých dnech od 7.00 resp. do 18.00 hod.
 • „otevřených“ ambulancí. Jde o ambulance, které nejsou uzavřené se stálým složením pacientů a přijímají nové.
 • elektronické komunikace se ZPBonifikace musí být svou výší skutečně motivační, pro zachování přehlednosti by stupňů bonifikace nemělo být více, než 3.
 1. Odbornosti, které dosud neměly limitaci úhrad vzorcem nadále ve stejném režimu.
 2. Malý počet pojištěnců pro limit úhrad výkonů i regulace 100.
 3. Regulace na předpis léků, indukované péče, ZÚM ZÚLP bez nárůstu počtu regulovaných odborností s limitem 105% na URČ proti roku 2018.
 4. V regulacích využít mimo individuální limit také limit na odbornost režimem, který se užíval do roku 2006. TJ. průměr nákladů na regulované položky dotčeného poskytovatele by byly srovnávány jednak s jeho vlastními v referenčním obdobím a jednak s celostátním průměrem v dané odbornosti, přičemž  regulační srážka by byla uplatněna jen v případě významného nárůstu výdajů  v obou kategoriích.
 5. Limit regulací max. 15% z obratu ZZ u ZP a max. 5% ZZ  dané odbornosti.
 6. Fixaci náhrady zrušených regulačních poplatků (kód 09543) buď do seznamu výkonů (s přiměřeným navýšením referenčních hodnot) nebo alespoň s posunem referenčního období na rok 2018. Dorovnání úhrady klinických vyšetření u všech věkových skupin na jednu úroveň, tj. započítání navýšení úhrady za zrušené RP i pro pacienty ve věku od 6 do 18 let.
 7. U výkonů, u nichž došlo od roku 2016 v Seznamu výkonů k úpravě bodového hodnocení přiměřený přepočet výše jejich úhrady v referenčním období s odpovídajícím navýšením PUROo (např. dermatologie a ORL). Preferujeme systém navýšení PUROo tak, že bude referenční období přepočítané podle nové bodové hodnoty výkonů.
 8. Bude-li přesunuta část kompetencí z AS na PL, musí být u AS přiměřeným způsobem navýšeny referenční hodnoty, tj. PUROo i limity u všech regulovaných položek. Jinak by paradoxně tímto přesunem začala trpět kvalita a dostupnost péče o ty těžší (k PL nepřesunutelné) pacienty.

Výkony screeningu 73028, 73029 a 71112 podle seznamu zdravotních výkonů poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 701, 702 nebo 704 dle seznamu zdravotních výkonů se hradí výkonově s hodnotou bodu sjednanou pro ambulantní specialisty pro rok 2020 (minimálně s hodnotou bodu 1,06 Kč).

Zástupci poskytovatelů vzali na vědomí, že ČSRKCH pro rok 2020 navrhuje a požaduje změnu v ustanovení o malifikaci korunové hodnoty bodu u vybraných výkonů pro rok 2020, která je ve vyhlášce č. 201/2018 uvedena v Příloze č.3, článku 1 f a navrhuje následující změnu textace:

Pro výkony č. 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 705 – oftalmologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč pro poskytovatele, kteří se smluvně zaváží v rámci Dodatků o úhradách mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami k vykazování a dodržování indikátorů kvality. Pro ostatní poskytovatele se stanoví hodnota bodu ve výši (bude doplněno dle jednání s plátci, nejméně však 0,70 Kč).

Zástupci poskytovatelů vzali na vědomí, že novým členem segmentu je Asociace jednodenní péče, která bude jednat o balíčkových cenách pro jimi poskytované zdravotní služby.

Zapsal Dr. Jojko
21. 3. 2019

„Novinky“ k jednání o rámcové smlouvě

 • email MUDr. Zorjana Jojka z 8.3.2018, ke kterému se souhlasně vyjádřil MUDr. Milan Kubek

Vážení,

předevčírem  jste dostali informaci z jednání na MZ.

Psal jsem ji na základě toho, co jsem sám viděl a slyšel. Protože předpokládám, že nebude žádný oficiální zápis, mohu se opřít jen o svědectví JUDr. Macha a PhDr. Koblice,  přičemž věřím, že oni přesnost mého soupisu potvrdí.

Včera jsem na webu MZ zachytil informaci, kterou Vám přikládám v příloze a dle níž prý předevčírem ministr zdravotnictví zahájil DŘ o Rámcové smlouvě.

Upřímně se přiznám, že teď mi není jasné, jestli platí to dohodnuté 6.3. na MZ a máme čekat na tu výzvu týkající se plných mocí, nebo tato zpráva, t.j. že dnem 6.3. začala běžet šestiměsíční lhůta, do kdy  bychom se měli dohodnout se ZP a protože včerejší jednání (ne)bylo, „jedeme“ podle starého jednacího řádu.

Je možné, že z MZ dostaneme ještě nějakou informaci, jisté to ale není.

Dovolím si ale vyjít z jednoho předpokladu a pak dát návrh:

 1. troufám si odhadnout, že valná většina z nás (možná všichni) máme naše plné moci udělené poskytovateli, které zastupujeme v DŘ o hodnotě budou a výši úhrad formulované tak, že jsou použitelné i v DŘ o rámcové smlouvě.

Jistě to vím t.č. za SAS, ČLK o.s. a SAK.

Navrhuji tedy, že do našeho jednání, které máme naplánované na 20.3.2018 v rámci přípravy na DŘ k úhradám na rok 2019, doplníme tyto body programu:

1)      Ověření formulace plných mocí jednotlivých sdružení (to bude nutné  fyzicky každým z nás doložit).

2)      Rozhodnutí  o způsobu hlasování v rámci DŘ o  rámcové smlouvě – pokud opravdu máme všichni plné moci „širší“ a dohodneme-li se na tom, můžeme užít poměr plných mocí udaný Mandátovou komisí DŘ k úhradám. Nebo se musíme domluvit jinak.  A nebo se ti, kteří mají ty plné moci „širší“ mohou dohodnout, jak budou postupovat. Minule jsme hlasovali konsensuálně, proč v tom nepokračovat?

3)      Zvolíme zástupce segmentu a jeho poradce.

4)      Probereme návrh textu rámcové smlouvy, který bychom následně poslali pojišťovnám. Včera jsme si s JUDr. Machem říkali, že bychom mohli vyjít ze v současné době platné smlouvy s VZP, tu zobecnit a poslat.

5)      A pak bychom se věnovali také těm úhradám na rok 2019.

Věřím, že považujete moje návrhy za průchodné, pokud ne, prosím, napište to nám ostatním.

Na zbytku bychom se domluvili 20.3.2018.

Zdraví Zorjan Jojko

 • Návrh stanoviska PS  amb. internistů 

Znění dopisu MUDr. Jany Lacinové – za PS  amb. internistů při ČIS:

ČLK – MUDr.Milan Kubek

SAS – MUDr. Zorjan Jojko

Vážení kolegové,

k Vašemu sdělení týkajícímu se Dohodovacího řízení pro rok 2018, Vám sdělujeme toto:

Vzhledem k tomu, že se jedná o obecné znění rámcových smluv máme za to, že ČLK  a SAS jako  hlavní představitelé  jsou našimi   zástupci . V tomto duchu jsme jako ambulantní internisté  doporučili našim  kolegům, aby zplnomocnili dle svého uvážení oba výše uvedené subjekty ČLK a SAS. Nemá smyslu v obecných záležitostech  síly tříštit.

Ambulantních  internistů bylo v roce 2015 4 225 lékařů – v interních ambulancích i v ambulancích nemocničních. Jedná se však i o kombinované ambulance s jinými obory, pouze interních ambulancí je přibližně, jako ostatních kombinovaných ambulancí, asi pětina. Pro takto pestrou skupinu lékařů pracuje při výboru České internistické společnosti Pracovní skupina ambulantních internistů.

K Rámcovým smlouvám je třeba především právníka, což je v možnostech ČLK i SAS.

V  této záležitosti plně důvěřujeme našim zástupcům z ČLK i SAS  a podporujeme jejich stanoviska.

Pokud se týká Úhradové vyhlášky máme tyto připomínky:

1/ Úhradový vzorec, který je stále používán považují internisté za diskriminační, neboť nezohledňuje ve vztahu k ostatním odbornostem – se kterými interní lékařství úzce souvisí – vývoj v medicině. Interna je spjata s mnoha obory. To vede k rozdílům ve vykazování práce, velkému kolísání při změnách kompetencí a snižování hodnoty bodu, navzdory deklarovanému navyšování ceny práce. Historické limity jsou využívány v neprospěch lékařů. Rozevírají se tak nůžky mezi fakticky vykázanou prací dle Seznamu zdravotních výkonů a úhradou dle kalkulačního vzorce. Na tyto okolnosti poukazuje i výbor České internistické společnosti  již delší dobu, ale bez  nápravy.

To že internisté a pravděpodobně i ostatní odborní lékaři žádají za skutečně odvedenou práci úhradu dle Seznamu zdravotních výkonů považují internisté za oprávněný požadavek.

2/ Internisté v ambulancích považují jako nezbytné navyšování ceny práce lékaře ve vzorci Seznamu zdravotních výkonů s pravidelnou roční  valorizací o 10%. Obáváme se, že způsob prosazovaní kalkulačního vzorce a nízká cena práce lékaře  mohou být jedním z důvodů odchodů lékařů do zahraničí.

3/ S  vývojem zobrazovacích metod v medicině obecně,  ale především v diferenciální diagnostice, která je doménou interního lékařství bude nutno upravovat Seznam výkonů tak, aby odpovídal současné úrovni mediciny a situaci. To však bude předmětem odborného jednání nikoliv na  obecném fóru.

V Praze dne  9.3.2018

MUDr. Jana Lacinová – za PS  amb. internistů při ČIS

 • Ministr zdravotnictví zahájil dohodovací řízení o rámcových smlouvách – Tisková zpráva MZ ČR z 6.3.2018

Tisková zpráva je ke stažení ZDE.

Vážení kolegové, ambulantní internisté,

po dlouhou dobu jsme se snažili se skupinou ambulantních internistů, s pomocí Výboru české internistické společnosti, České lékařské komory a Sdružení ambulantních specialistů o zlepšení pracovních a finančních podmínek v interní ambulanci. S vývojem společnosti, politiky a mediciny je tato práce setrvalá. Význam interního lékařství jako základního oboru nikdo nepopírá, ale o každý posun bylo třeba se velice zasazovat. Nepochybně tomu tak bude i nadále.

Otevíráme toto E- fórum jako výzvu k účasti Vás všech na současném dění a pro Vaši informaci.

V současné době máme tyto cíle. Považujeme za správné, aby nám byla proplacena veškerá vykázaná práce nikoliv dle tzv. Úhradového vzorce, avšak dle Seznamu zdravotních výkonů bez limitů. Limitem je sám Seznam zdravotních výkonů a nasmlouvaná pracovní doba. V interně jsou časy postaveny správně. To dokazovaly kdysi uplatňované časové limity nazývané pojišťovnami jako KORKO REGKO..

„Kalkulační vzorce“ Úhradové vyhlášky po celou dobu nezohledňují vývoj v ostatních oborech směrem k internímu lékařství, jak je možno doložit. Tím klesá v interním lékařství postupně hodnota bodu pod hodnoty uvedené ve vyhlášce. Protože SZV (Seznam zdravotních výkonů) stanovený MZČR víceméně jako ceník naší práce a nákladů na ordinaci nepočítá se ziskem, je pokles úhrad pod jeho úroveň pro interní ambulance ohrožením jejich existence. Interna, která pečuje v prvé řadě o polymorbidní pacienty často vyšším věkovým průměrem prakticky nemá výkony hrazené pacientem, a tedy je odkázána na finance poskytované státem.

Jako druhý cíl považujeme za nezbytné, trvalé navyšování ceny lékařské práce právě ve vzorci v Seznamu zdravotních výkonů tak, aby odpovídala významu lékaře se specializovanou způsobilostí. To uznalo i MZČR kdy ministr Němeček slíbil toto pravidelné navyšování Není od věci ani zohlednění věkové kategorie pacientů tak, jako má praktické lékařství. Potíží je však nepochybně mnohem více například neochota nasmlouvat nové výkony, či neochota je proplácet, atd.

O tyto cíle hodláme usilovat nejprve přesvědčováním zástupců MZČR i Zdravotního výboru s doklady oprávněnosti našich požadavků a snahou o stabilizaci lékařů v interní medicíně.

Praha dne 10. 11. 2017
MUDr. Jana Lacinová

Milí kolegové ambulantní internisté,

konečně se snad hnulo obecné povědomí k poznání, jak je interní medicína významná a nezbytná, ale mnoho interních oddělení i ambulancí za to zaplatilo, a možná ještě zaplatí svou existencí. Dle mého názoru se jedná o snahu vytvořit v terénu síť jen praktického lékařství a interních podoborů, nebo oborů z interny vycházejících a tedy specializovaných. Pro všeobecnou internu tam nebyl předpoklad, bez ohledu na to, jak velkou část odborné práce interní ambulance odvádějí.

V tom vidím náš dluh (?), že exposé interní společnosti bylo vždy skromné a slušné, k ostatním oborům vstřícné. Interna se vůči nikomu nevymezovala a tiše trpělivě vykonávala ono velké penzum práce s polymorbidními pacienty. Také ona se podílí na úspěchu současné medicíny.

Snaha udržet vyrovnaný rozpočet a tato filozofie vedla vedlo k hlubokému trvalému a dle mého názoru i záměrnému podfinancování úhrad interních výkonů tzv. Kalkulačním vzorcem opírajícím se o počet ošetřených pacientů a náklady na ošetření.

Tento ekonomy vytvořený Kalkulační vzorec má za úkol udržet náklady a výkon ordinací na stejném stupni jako v předchozím období. Dle Úhradových vyhlášek minulých i současné pro rok 2018 se bod se navyšuje o haléře, úhrady o jednotlivá procenta.

Bylo by to v pořádku, pokud by nedocházelo v medicíně k vývoji, a to zejména v oboru, svázaném s mnoha ostatními interními odbornostmi, jako je interní lékařství. Jsou to změny v náplni odborností, například posuny ve výkonech u praktického lékařství-, jako je třeba zvláště hodnocené ošetření diabetiků, předoperační vyšetření, navýšení EKG hodnocení, možnost navýšení o různá STATIM ošetření v ordinaci. Nebo u jiných odborností, které odstupovaly ze sdílených do té doby výkonů, jako je kardiologie – například 24 hod, monitorace EKG, vyšetření echookardiografií nebo gastroenterologie či angiologie, nebo když nás společnost nepřijala ke sdílení vyšetření například diabetologie – kde ošetřovat a edukovat diabetika za zvýšenou úhradu může praktik, ale internista to dělá ve své nižší režii, či u gastroenterologie vyšetření UZ břicha opět v nejnižší režii. Tím nám stoupají náklady na pacienty, snižuje se počet rodných čísel, a tedy v kalkulačním vzorci klesáme.

Přestože musíme udržet ordinace a všechny náklady se dramaticky navyšují.
Navíc posuny v časech ošetření v minulých letech, kdy nám nezaviněně byly časy posunovány směrem dolů, a případná kompenzace byla jen neúplná, vedly k dalšímu snížení reálné hodnoty bodu pro interní lékařství, takže většina z nás na výši bodu 1 Kč nedosáhla a některé ordinace pracovaly za 60 haléřů i méně. A byly to ordinace velmi výkonných lékařů.

Pro každou ordinaci se vycházelo z původních úhrad, takže se na základě dlouhodobých změn začaly nejvíce snižovat úhrady ordinacím, které pracují od samého počátku a tedy někteří měli nižší úhrady v roce 2016 než v roce 2011, při celkem stejném pracovním nasazení.

Navíc – existuje Seznam zdravotních výkonů (SZV) vydaný také vyhláškou MZČR, který v bodových hodnotách uvádí obecnou cenu výkonu. Dle tohoto SZV, ve kterém je kalkulován nejen výkon, ale i režie ordinace, vykazujeme svou práci. Dle tohoto Seznamu máme nárok na daleko vyšší úhradu, než je nám poskytnuta a to na základě Kalkulačních vzorců, jejichž neobjektivnost je dle mého názoru v předchozím textu dostatečně doložena, Proto se právem domníváme že je třeba nápravy a současně žádáme změnu systému tak, aby v interních ambulancích byla lékařům uhrazena péče tak, jak byla řádně vykázána dle Seznamu zdravotních výkonů. Pojišťovny mají dostatek kontrolních orgánů i personálního zajištění, aby si pohlídaly případná možné vybočení z vykazování a sledovaly jejich příčiny.

Praha dne 3. 11. 2017
MUDr. Jana Lacinová

Výzva Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) všem lékařům –  ambulantním specialistům mimo psychiatry (odb. 305,306,308 a 309), aby nepodepisovali úhradové dodatky od zdravotních pojišťoven (ZP), pokud budou ve znění přílohy č. 3 vyhlášky MZ 353/2017 Sb. – dokument z 31. 10. 2017 je k dispozici ZDE.

E-recepty

1) Lékaři, kteří nepracují s počítačem, avšak jsou často na místech, kde jsou jejich služby obtížně nahraditelné, těmto kolegům je nutno umožnit pracovat dále. Veškeré informace o medikaci již mají pojišťovny a není třeba alternativních způsobů které systém neobohatí, data je možno přepsat z pojišťoven.

2) Pacienti, kteří si nepřejí předávání svých dat a chápou předávání osobních informací jako porušení důvěry vztahu lékař pacient a nepřejí si rozesílání informací o své osobě kamkoliv. Je nutno umožnit vystavit recept mimo systém, pokud si ho bude pacient hradit.

3) Použití E-receptu pod hrozbou pokuty až 2 000 000 Kč, považujeme v dané situaci za nemravné z důvodu výše pokuty versus výše úhrad ordinacím

4) Je otázkou, jakým způsobem se postaví lékárna či pojišťovna k financování při vydávání alternativních receptů. Při povinnosti zdůvodnění – navrhujeme jednoduchý značkový systém –

Interakce mezi léky a lékaři není t.č. z legislativních důvodů stejně jako informace kdo kdy napsal jaký lék umožněna. V navrhovaném systému e receptů chybí informace zda byl lék vydán, a kdy byl vydán v reálném čase. Ve zdrav. pojišťovnách je toto možno dohledat do dvou měsíců.

5) poplatky za zavedení: Počítač internet tiskárna nastavení PC cca 10 000 Tiskárna cca 2 000 Software 10 000 připojení k internetu 500/ měs. + kvalifikovaný certifikát 500 /rok cca 29 500 Kč (nutno vložit).

6) Na každý recept jiný znak /12 znaků na každém receptu / bude v případě alternativních řešení velké zdržení.

7) Problémy při změnách receptů a léků –

například když pacient až na odchodu mezi dveřmi sdělí informaci, pro kterou je nutno přestavět medikaci. Nebo v lékárně, kre podají alternativní lék.

Komunikace s CˇU v případě oprav receptu

Doporučujeme – Při zahájení Volný systém a sdělení MZ ČR, že

„Až do odvolání jsou všechny situace ve zdravotnictví ve stavu výjimečném, z objektivních důvodů.“ Bývalo dobrým zvykem, že se v určitých regionech systém zavedl, vychytaly se „mouchy„ a teprve potom směl být předložen.

Praha dne 26. 10. 2017
MUDr. Jana Lacinová

Ambulantní internisté PS při ČIS 10/2017

Návrh Úhradové vyhlášky pro rok 2018 nenavyšuje cenu práce lékaře – internisty o slíbených 10%, ponechává tzv. kalkulační vzorec a není vůle toto změnit.
Důvodem pro VZP a MZČR je rozvinuté působení ambulantní sféry, její neustálý růst a únik lékařů z nemocnic do ambulancí. Tento rozvoj je dán vývojem medicíny, rozvojem vyšetřovacích metod v ambulancích a upřednostnění ambulantní léčby před nemocniční.
Současně je evidentní že interní oddělení v nemocnících mají nedostatek zdravotního personálu – lékařů a zdravotních sester a bez nich se nelze obejít. Prostě nelze léčit a vyšetřovat pouze ambulantně.
Situace v nemocnicích je pro změnu důsledkem přehlížení významu interních oddělení a toho, že „terén“ má problémy se zajištěním primární péče, která přechází na interní oddělení, jež ale na takový systém nejsou zařízena.
Praktické lékařství hlásí vysoký průměrný věk a nedostatek praktiků, interní lékařství je schopno nabídnout při usnadnění přechodu odbornosti z interního na praktické lékařství pomoc.
Opět však není vůle toto opatřit. Roční příplatek 30 000 za to, že je lékař ochoten sloužit LSPP by měli dostat i jiné odbornosti, které ve službách vypomáhají. Jistě i toto by pomohlo při zajištění LSPP.
Otázkou je zvážení návratu návštěvní služby při LSPP.
Tím by se ulehčilo provozu interních oddělení, nemluvě o úsporách za dopravu RZS, která často slouží jako přeprava pacientů zdarma, zejména v odpoledních hodinách, kdy je dostupnost praktického lékaře snížena.
Pro interní ambulance, z nichž mnohé se uzavírají, aniž by nastoupil další internista – neboť ordinace jsou podfinancované a často neprodejné-, platí, že většina lékařů při kalkulačních vzorcích nedosáhne na vyhlášenou cenu bodu, ale je hluboko pod ní. Tím narůstá deficit na provoz ordinace, ale VZP hlásá, že je režie ordinace nezajímá.
Jestliže panuje názor VZP že interních ambulancí je mnoho, a kdo by dělal praktické lékaře, je možno usnadněním přechodu z interního oboru do oboru PL tuto situaci řešit, jak bývalo dobrým zvykem.
Výkon interních ambulancí, jejich počet a rozmanitost zaměření svědčí o pružnosti základního oboru, jako je interní lékařství. Je však patrně třeba ustanovit síť, a ty lékaře, kteří pracují v interních ambulancích řádně zaplatit – tj. zaplatit jim vykázanou práci dle SZV. Umožnit jim, aby výkony, které byly prohlášeny za výkony interní, mohli vykazovat tak, jak je skutečně provádějí a nebylo jim pojišťovnami sdělováno, že výkony provádět mohou ale bez nároku na navýšení úhrady.

Praha dne 14. 10. 2017
MUDr. Jana Lacinová

Stanovisko výboru České internistické společnosti ČLS JEP k podmínkám úhrady ambulantní internistické péče ze dne 31. května 2017 je ke stažení ZDE.

Dodatek ke Stanovisku výboru České internistické společnosti ČLS JEP k podmínkám úhrady ambulantní internistické péče ze dne 31. května 2017 je ke stažení ZDE.

Upozornění týkající se úhradových dodatků s OZP (poj. 207)

Rada SAS tímto upozorňuje v souvislosti s úhradami od OZP (poj. 207) všechny ambulantní specialisty, že se blíží konec března. 

Jak jsme již avizovali na našem webu i v bulletinu je třeba si u OZP do 31.3.2015 vybrat, zda pro letošek zvolíte podmínky, které Vám nabídla ona v úhradovém dodatku (o němž jsme s OZP jednali my – nepovažujeme jej za ideální, ale za  pro valnou většinu AS lepší než vyhláška MZ)  nebo zda upřednostníte úhradu dle přílohy č. 3 úhradové vyhlášky MZ.

Pokud považujete za pro Vás lepší dodatek, je třeba jej podepsat a doručit OZP nejpozději do 31. 3. 2015. Pokud volíte vyhlášku MZ, pak není třeba dělat nic, OZP Vás do tohoto režimu sama automaticky přeřadí po 1. 4. 2015. V případě, že preferujete dodatek a jen Vám nesouhlasí referenční hodnoty, předpokládáme, že již o nich s OZP písemně komunikujete, tj. není třeba se obávat, že by Vás zařadila do skupiny s nezájmem o jejich nabídku.

Jsme si vědomi, že 4. 2. 2015 ve svém plošně rozesílaném mailu sliboval MUDr. Kubek, že osloví sám OZP a vyjedná podmínky lepší než je dodatek OZP i vyhláška MZ,  podle našich informací však vedení OZP s žádným návrhem nekontaktoval. Zůstává tedy volba z výše specifikovaných dvou možností.

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda

Jak postupovat při fakturaci za leden 2014?

Je 30.1.2014, tj. den před konce ledna, přičemž žádná ZP zatím nerozeslala návrh úhradového dodatku, aby mohli AS v klidu fakturovat.

Podle našich informací většina ZP práce na dodatcích finalizuje, tj. lze je čekat každým dnem. Pokud ale spěcháte, vězte, že obecně platí, že měsíční předběžná platba může mít dvě podoby:

 • Všechny provedené body prostě vykážete ZP (v tom smyslu chystá dodatky většina ZP).
 • 1/12 definitivní úhrady za rok 2012.

TJ. jedním z těchto režimů fakturu vytvořte. Jen počítejte s tím, že výše platby od ZP bude následně odpovídat úhradovému dodatku, který Vám v první fázi ZP nabídne a který eventuálně budete akceptovat.

Vámi vykázané výkony by pak měly být oceněny touto hodnotou bodu:

 1. u VZP (111) – poskytovatel, jehož všichni nositelé výkonů mají diplom celoživotního vzdělávání (CŽV) ČLK, mohou své body ocenit hodnotou 1,04 Kč, ostatní 1,03 Kč
 2. u všech ostatní ZP kromě VoZP (201) – všichni plošně 1,03 Kč
 3. u VoZP (201) – všichni plošně hodnotu 1,02 Kč.

I tato ZP nám v dodatku nabídne možnost navýšení hodnoty bodu i na až 1,04, bude to ale nejspíše podmíněno splněním určitých podmínek během roku 2014. O upřesnění těch podmínek ještě jednáme.

Jak jistě registrujete, podařilo se nám pro Vás u všech ZP vyjednat vyšší hodnotu bodu, než je ve vyhlášce MZ. A není to zdaleka jediné zlepšení, které Vám budou po jednání s námi skoro všechny ZP nabízet. Bližší informace získáte v článku věnované úhradám na www.sasp.cz, který, jak se vyvíjejí jednání, průběžně aktualizujeme.

MUDr. Zorjan Jojko, předseda SAS ČR

Způsob úhrady výkonů interny v roce 2013 od VZP, který zabrání nežádoucímu poklesu úhrad poskytovatelům tohoto oboru

Dne 27.1.2014 bylo završeno naše skoro roční úsilí o pomoc interně u VZP.

Tento den schválila správní rada VZP způsob, podle jakého budou poskytovatelé odb. 101 hrazeni. Jejich konečná úhrada bude dána násobkem počtu unikátních pojištěnců v roce 2013, průměrné úhrady na jednoho pojištěnce v roce 2011 a koeficientu 0,98.

Konečná podoba dohody vznikla s podporou ČLK, za což děkujeme. Nám se na poslední chvíli podařilo dojednat navýšení limitu, podle  něhož se tento systém pomoci bude týkat poskytovatelů, kteří mají u VZP roční obrat do 3 mil. Kč ročně (nikoli 2 mil. Kč jak dohodla ČLK). Správní Radě i ostatnímu vedení  VZP i touto cestou  děkujeme za vstřícnost.  

RADA SAS

Více informací o kompenzaci VZP naleznete ZDE.

Výzva všem ambulantním specialistům nepodepisovat úhradové dodatky zdravotních pojišťoven na rok 2014, pokud budou napsány dle úhradové vyhlášky MZ (tj. vyhlášky MZ 428/2013 Sb.)

Vážení,

Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (SAS) tímto vyzývá všechny lékařky a lékaře – ambulantní specialisty, aby nepodepisovali/y úhradové dodatky od zdravotních pojišťoven, pokud budou mít text kopírující  úhradovou vyhlášku MZ (428/13 Sb.).

Podrobnosti výzvy jsou uvedeny ZDE.

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda