• Česká internistická… || OBSAH ČÍSLA 10/2017
 • OBSAH ČÍSLA 10/2017

  postgraduální vzdělávání | postgraduate education
  Základní interní kmen – pracovní verze významného dokumentu vzdělávacího programu |
  „Common Trunk“ – The Draft of an important Document concerning Education
  in Internal Medicine | výbor České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

  editorialy | editorials
  Mnohočetná angiomatóza: několik poznámek – editorial | Multiple angiomatosis: a few notes – editorial | T. Svoboda

  původní práce | original contributions
  Adherence k léčbě non-vitamin K perorálními antikoagulancii u nevalvulární fibrilace síní:
  přehled literatury | Medication adherence to non-vitamin K antagonist oral anticoagulants at non-valvular atrial fibrillation: the literature review | S. Dvořáčková, K. Ládová, J. Malý, J. Kolář, M. Penka
  Chirurgická léčba aneuryzmatu aortálního kořene: srovnání Bentallovy operace
  a reimplantace aortální chlopně podle Davida | Surgical treatment of aortic root aneurysm:
  comparison of Bentall procedure and David reimplantation of aortic valve | J. Ničovský, J. Ondrášek, J. Černý, D. Žáková, P. Němec
  Strategie léčby diabetu 2. typu při selhání léčby metforminem používané českými lékaři
  nebo v ČR | Treatment strategy of type 2 diabetes used in Czech Republic after metformin therapy failure | Š. Svačina, P. Ovesná, M. Kuhn, M. Nováčková

  přehledné referáty | reviews
  Problematika sekundárnej osteoporózy pri deficite rastového hormónu v dospelosti | Issues related to secondary osteoporosis associated with growth hormone deficiency
  in adulthood | M. Kužma, P. Jackuliak, Z. Killinger, P. Vaňuga, J. Payer
  Lze zlepšit komplianci pacientů k dlouhodobé terapii statiny? | Is it possible to improve
  long-term compliance of patients to statin therapy? | V. Soška
  COSYREL – účinná fixní kombinace pro léčbu hypertenze, stabilní ICHS a srdečního
  selhání | COSYREL – an efficient fixed combination for treatment of hypertension, stable ISHD
  and heart failure | J. Widimský

  kazuistiky | case reports
  Přínos nových inhibitorů angiogeneze (bevacizumab a aflibercept) pro léčbu mnohočetné
  angiomatózy: kazuistika | The benefit of new angiogenesis (bevacizumab and aflibercept)
  inhibitors for multiple angiomatosis therapy: a case report | D. Brančíková, L. Ostřížková, Z. Adam, T. Nebeský, L. Pour, Z. Král, J. Mayer

  zprávy | reports
  ESC Congress 2017, 26.–30. august 201, Barcelona, Španielsko | J. Murín

  z odborné literatury | from scholarly literature
  Salaj P. et al. Poruchy hemostázy. Maxdorf: Praha 2017 | M. Penka 
  Štětkářová I. et al. Moderní terapie v neurologii. 2. rozšířené vydání. Maxdorf: Praha 2017 |
  K. Urbánek

  aktuality | news
  Použití redukovaných dávek přímých perorálních antikoagulancií není vždy tou správnou
  volbou | COSYREL – an efficient fixed combination for treatment of hypertension, stable ISHD
  and heart failure | J. Veselý

  Články dedikované významnému životnímu jubileu prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA

  osobní zprávy | personal reports
  Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně
  slaví 65 let | R. Češka

  přehledné referáty | reviews
  Endokrinní orbitopatie: aktuální pohled klinického endokrinologa | Endocrine orbitopathy: the present view of a clinical endocrinologist | J. Jiskra
  Rychlejší aspart (Faster Insulin Aspart – FIAsp) – nový prandiální inzulinový analog | Faster Insulin Aspart – a new prandial insulin analogue | M. Flekač
  Adaptační změny po střevní resekci | Intestinal adaptation following gut resection | J. Křížová, P. Trachta, E. Kotrlíková
  Osteoartróza jako součást metabolického syndromu? | Osteoarthritis as part of metabolic syndrome? | K. Pavelka
  Metabolický syndrom a postavení polypilu v prevenci jeho komplikací | Metabolic syndrome and the role of the polypill in the prevention of its complications | H. Rosolová
  Diabetes mellitus a poruchy kognice z pohledu diabetologa | Diabetes mellitus and cognitive disorders from the diabetologist’s perspective | A. Šmahelová
  Nové možnosti ovlivnění progrese diabetického onemocnění ledvin | Gliflozins slow down the progression of diabetic kidney disease | V. Tesař, J. Vachek
  Pohybová aktivita – Svatý Grál moderní medicíny? | Physical activity – the Holy Grail of modern medicine? | V. Tuka, M. Daňková, K. Riegel, M. Matoulek