• Česká internistická… || OBSAH ČÍSLA 11/2015
 • OBSAH ČÍSLA 11/2015

  úvodník | leader article

  Ateroskleróza, lipidy a vnitřní lékařství | Ahterosclerosis, lipdy and internal medicine | R. Češka

  přehledné referáty | reviews

  Ateroskleróza: od etiologie po možnosti ovlivnění | Atherosclerosis: from etiology to its possible influencing | M. Vrablík

  Stanovisko k nové moderní hypolipidemické léčbě | Statement on new modern hypolipidemic therapy | R. Češka, M. Táborský, M. Vrablík

  Praktický přístup ke statinové intoleranci | Practical approach to statin intolerance | T. Štulc, Š. Beránková, R. Češka

  Včasná diagnostika familiární hypercholesterolemie v České republice v rámci projektu MedPed | Early diagnosis of familial hypercholesterolemia in Czech republic | T. Freiberger, M. Vrablík

  Inhibice PCSK9 jako nová naděje pro nemocné s familiární hypercholesterolemií, statinovou intolerancí a posléze pro všechny pacienty v nejvyšším kardiovaskulárním riziku? Zaměřeno na alirokumab (Praluent®) | PCSK9 inhibition as the new hope for patients with familial hypercholesterolemia, statin intolerance and eventually for those at the highest cardiovascular risk? Focused on alirocumab, Praluent® | R. Češka

  Evolokumab a projekt PROFICIO: první výsledky | Evolocumab and PROFICIO Project: Initial Results | P. Kraml

  Lipoproteinová aferéza | Position of lipoprotein apheresis in present | V. Bláha

  Vliv kombinace simvastatinu s ezetimibem na krevní lipidy a na kardiovaskulární příhody u diabetiků (komentář k výsledkům subanalýzy studie IMPROVE-IT) | The effect of a simvastatin and ezetimib combination on blood lipids and cardiovascular events in diabetic patients (comments on the subanalysis results within the IMPROVE-IT study) | V. Soška

  Co přináší přehledný článek o důkazech redukce makrovaskulárního rizika u pacientů s aterogenní dyslipidemií? Zpráva o konsenzu expertů o významu kombinované terapie fenofibrátem a statinem | What is the contribution of the review of the evidence on reducing macrovascular risk in patients with atherogenic dyslipidemia? | H. Rosolová

  Studie TECOS, EXAMINE a SAVOR – čím se liší a co přinášejí? | The TECOS, EXAMINE and SAVOR studies – how do they differ and what are their outcomes? | J. Špinar, L. Špinarová, J. Vítovec

  Klinický význam nových bazálních inzulinů a inzulin Toujeo® 300 U/ml | Clinical importance of basal insulin analogues and insulin Toujeo® 300 units/ml | A. Adamíková

  zprávy | reports

  I. sympozium pracovní skupiny Kardio 35 České kardiologické společnosti | M. Šnorek