• Česká internistická… || OBSAH ČÍSLA 3/2015
 • OBSAH ČÍSLA 3/2015

  editorialy | editorials

  Hormonální léčba transsexuálních pacientů – editorial | Hormonal therapy in transsexual patients – editorial | K. Starý   189

  Nejnovější aspekty diagnostiky a terapie hyponatremie – editorial | The most recent aspects of diagnosis and therapy of hyponatraemia – editorial |
  O. Schück, J. Kříž, M. Horáčková   190

  Neceliakální glutenová senzitivita – editorial | Non-celiac gluten sensitivity |
  P. Kohout   193

  Neceliakální glutenová senzitivita – editorial | Non-celiac gluten sensitivity |
  M. Šenkyřík, J. Prokešová   195

  původní práce | original contributions

  Naše zkušenosti s hormonální léčbou transsexuálních pacientů | Our experience with hormonal therapy in transsexual patients | V. Weiss, P. Weiss,  H. Fifková   197

  Má tělesná výška vliv na závažnost chronického žilního onemocnění na
  dolních končetinách? | Does body height affect the severity of chronic venous
  disease in lower extremities? | J. Spáčil   202

  přehledné referáty | reviews

  Zkušenosti s léčbou biosimilárními léky | Experience with biosimilars treatment | J. Škvor   207

  Najnovšie aspekty diagnostiky a terapie hyponatriémie | The most recent aspects of diagnosis and therapy of hyponatraemia | I. Šturdík   209

  Neceliakální glutenová senzitivita | Non-celiac gluten sensitivity |  I. Hoffmanová   219

  Chronická tromboembolická plicní hypertenze | Chronical thromboembolic pulmonary hypertension | Z. Vavera   228

  doporučené postupy | guidelines

  Nové doporučené postupy ESC pro diagnostiku a léčbu akutní plicní embolie | New ESC guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism | J. Widimský sr, M. Aschermann   236

  Syndróm vénovej panvovej kongescie – diagnóza a manažment.
  Odporúčanie Angiologickej sekcie Slovenskej lekárskej komory (2015) | Pelvic venous congestion syndrome – diagnosis and management.Guidelines of the Angiology Section of Slovak Medical Chamber (2015) | P. Gavorník   244

  kazuistiky | case reports

  PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě přípravkem Mabthera. Popis případu a přehled literatury | PET-CT documented remission of multicentric Castleman disease after treatment with rituximab: case report and review | Z. Adam   251

  Hypersenzitivní reakce po podání heparinu s aktivací heparinem indukované trombocytopenie po zahájení intermitentní hemodialýzy | Hypersensitive reaction after application of heparin with activation heparin induced trombocytopenia in initiation of intermittent haemodialysis | J. Masopust   260

  medicínské právo | medical law

  Vybrané právní aspekty povinné mlčenlivosti | Selected legal aspects of compulsory confidentiality | L. Prudil   264

  aktuality | news

  Lehké hypoglykemie jsou v České republice u pacientů s diabetem 2. typu léčených inzulinovými analogy běžné a jejich výskyt pacienty znepokojuje. Výsledky průzkumu GAPP2™ (Global Attitudes of Patient and Physicians) | Mild hypoglycaemia is common in type 2 diabetic patients treated with insulin analogues in the Czech Republic and the patients are concerned about it: results of a GAPP2™ survey (Global Attitudes of Physicians and Patient) | M. Prázný   269

  zprávy | reports

  40. Angiologické dny 2015 | K. Roztočil   276

  z odborné literatury | from scholarly literature

  R. Herzig. Ischemické cévní mozkové příhody. Maxdorf: Praha 2014 |
  Z. Kalita   279

  oznámení | annoucements

  13. cyklus seminářů Interna informans   281

  Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.