• Česká internistická… || ZPRÁVY || Co přispívá k nespo…
 • Stále více v popředí zájmu v USA je rostoucí počet lékařů a sester opouštějících svá povolání při stoupající nespokojenosti s poměry v medicíně, což je nyní nejčastěji definováno jako syndrom vyhoření. V dalším výzkumu, který se týkal zdravotníků v primární péči se hledaly důvody v základních pracovních podmínkách ve zdravotnických kolektivech. Syndrom vyhoření je patrný u 49,25% lékařů,  41,5% u manažerů v oblasti ošetřovatelské péče a u 32% praktických sester. Důležité je zejména, je-li tým pro svou práci plně personálně vybaven. Pokud ano,  syndrom vyhoření se v týmu vyskytuje ve 35%, pokud ne v 52%. Jestliže dochází k častější výměně pracovníků v týmu přispívá také k nespokojenosti a syndrom vyhoření je v 46% proti 33%. Třetím důležitým faktorem je přiměřená vytíženost týmu nebo se zřetelný trend k přetížení.  Zde je rozdíl v přítomnosti syndromu vyhoření 39 % proti 44 %. Pokud se všechny faktory rizika sejdou v jednom pracovním kolektivu dohromady byl syndrom vyhoření přítomen v 59% jeho členů, oproti 28% u týmů které žádným ze zjištěných rizikových faktorů netrpěly.

  Již známým faktorem nespokojenosti se zdravotnickém povoláním je nepřiměřený a neodůvodněný nárůst administrativní práce. Proto American College of Physicians (nejblíže naší ČLK) se v poslední době snaží tuto administrativní činnost omezit. Vytipovala tedy zbytečné nebo zdvojené administrativní činnosti, které navrhuje ke zrušení. V tomto smyslu zaslala dopisy představitelům organizací, které jsou za to zodpovědné. Zejména na Centers for Medicare and Medicaid Services, America’s Health Insurance Plans, the Electronic Health Record Association, and the Medicare Payment Advisory Commission se žádostí, aby se tyto organizace vyjádřily proč vyžadují administrativní činnosti, které lékaři musejí zajišťovat. Úmyslem je všechny nikoliv nezbytné činnosti zrušit a ty které nelze kompletně eliminovat by měly být pravidelně monitorovány, přepsány a zjednodušeny.

  Klinický význam: nespokojenost lékařů a sester ve zdravotnické profesi narůstá nejen ve Spojených státech, ale významně i v našem zdravotnickém prostředí. Příčiny jsou velmi podobné. Je nutno vyzdvihnout že k syndromu vyhoření přispívá nedostatečné obsazení léčebných týmů, ať se to týká  sester nebo lékařů, vysoká  fluktuace v pracovních kolektivech a přetížení zbylých pracovníků. Všechny tyto faktory jsou, zejména v našich nemocnicích, již přítomny. Taktéž nárůst administrativních činností je zcela zjevně prokázán. V našich podmínkách se k těmto faktorům ještě řadí pocit nedostatečné odměny za vykonanou práci. Je tedy přirozenou povinností lékařských i sesterských organizací, aby na tyto skutečnosti poukazovaly a všemi prostředky se snažily o zlepšení.

  MUDr. Luboš Kotík

  Zdroj: The Association of Team-Specific Workload and Staffing with Odds of Burnout Among VA Primary Care Team Members
  Helfrich, C.D., Simonetti, J.A., Clinton, W.L. et al.
  J GEN INTERN MED (2017). doi:10.1007/s11606-017-4011-4

  Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

   

   

  Komentáře nejsou povoleny.