• Česká internistická… || Časopis VL - článek… || Úvodní slovo předse…
 • Česká interna a časopis Vnitřní lékařství v roce 2015

  RVážení a milí členové České internistické společnosti,
  vážení a milí čtenáři časopisu Vnitřní lékařství,

  dovolte mi na začátku roku 2015 jen krátké ohlédnutí za rokem minulým a současně i malý exkurs do roku nadcházejícího.
  Rok 2014 byl v našem zdravotnictví rokem poměrně turbulentním (což ostatně není v posledních letech výjimka ani překvapení). Z hlediska interny považuji rok 2015 především za rok boje za prodloužení časů interního vyšetření a snahy o stabilizaci postgraduálního vzdělávání.
  V první otázce šlo nejen o skutečně významný ekonomický propad internistů (který sice řešila vstřícně pojišťovna) a interních oddělení. Je důležité, že se podařilo zjednat nápravu a neskromně si troufám říci, že naše ČIS hrála v jednáních opravdu významnou roli.
  Prodloužení časů interního vyšetření na původní úroveň má však i dimenzi neekonomickou. Jde alespoň o symbolické přiznání toho, že interní vyšetření je skutečně složité, komplexní a že je třeba zohlednit i nezbytnost širokého nadhledu i zkušenosti u komplikovaných nemocných. V oblasti postgraduálního vzdělávání se podařilo alespoň částečně vyrovnat náročnost atestačních zkoušek z interny v různých komisích. Jarní diskrepance v „úmrtnosti“ při atestacích, která kolísala od 10 do 50 %, sice mohla být i náhodná, spíše však šlo o nesoulad v posuzování a nárocích. Stále je však v postgraduálním vzdělávání co zlepšovat. S novým vydavatelem a po finanční injekci ČIS se podařilo částečně stabilizovat časopis naší společnosti, Vnitřnímu lékařství se však budu ještě věnovat níže. Úspěšné odborné vzdělávací akce završené mimořádně zdařilým výročním kongresem ČIS v Brně ukázaly, že umíme připravit zajímavý program. Rekordní účastí na většině akcí pak dali kolegové z ambulancí, menších nemocnic i klinik najevo, že mají velký zájem o vzdělávání a že i v epoše internetu a elektronické komunikace najdou čas a sílu na návštěvu edukačních setkání. Organizací Pražských evropských dnů interní medicíny jsme navázali na Evropský internistický kongres roku předchozího. Jejich úspěch je dalším potvrzením mezinárodní integrace naší medicíny a dokladem, že česká interna má skutečně špičkovou evropskou úroveň.

  Co nás čeká v roce 2015? Věřme, že žádná zásadní překvapení (ta bývají často negativní). Pokusíme se zlepšit organizaci postgraduálního vzdělávání (od letošního roku bude jmenována nová akreditační komise a na jejím složení se chceme shodnout s ČLK i s dalšími subjekty). Určitě bude třeba přepracovat atestační otázky a prohloubit spolupráci komisí. Budeme pokračovat v organizaci vzdělávacích akcí, proběhne jarní a podzimní cyklus Interny Informans, výroční kongres ČIS se uskuteční v pražském Kongresovém centru na Vyšehradě 22.–25. listopadu.

  Časopis Vnitřní lékařství se stává přece jen více klinicky orientovaným časopisem a tuto tendenci chceme dále podpořit tematickými čísly k jednotlivým interním oborům. Nově by měla být publikována vybraná, „zpracovaná“ atestační témata. Od letošního roku budou dostávat časopis Vnitřní lékařství všichni členové ČIS, abychom měli všichni společně časopis k dispozici a mohli se i na jeho stránkách nejen poučit, ale i vyjádřit. Uvítáme jakoukoliv aktuální diskusi na stránkách časopisu, aby byl skutečně komunikačním médiem všech internistů. Ano, rozhodnutí výboru společnosti o poskytnutí časopisu všem členům má i negativní důsledek, a to mírný nárůst členského příspěvku u většiny členů. Vím, že to není populární, ale chtěl bych Vás všechny požádat o tuto podporu časopisu, který se Vám odmění opravdu novou kvalitou a zajímavostí. Někteří členové výboru se obávají masového odlivu členů společnosti. Já však věřím, že oněch maximálně 30 Kč měsíčně, kterými přispějeme na svůj vlastní časopis, je fér nabídka a pro převážnou většinu z nás bude spíše pozitivní fakt, že vedle mnoha nevyžádaných tisků dostaneme ve Vnitřním lékařství kvalitu, do jejíhož obsahu budeme mít právo všichni zasahovat.

  Samozřejmě, že bude pokračovat elektronická komunikace s našimi členy. Moc Vás prosím, aktualizujte své e-mailové adresy. Věřím, že webové stránky společnosti budou pro Vás všechny nadále informativní a zajímavé. Další elektronická média jako Intranet ČIS nebo e-interna budou i v letošním roce nabízet aktuality z našeho (našich) oborů.

  Česká internistická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je společnost velká se širokým zaměřením. Nechť je i v roce 2015 společností pro nás všechny, internisty ambulantní i nemocniční, mladé i zkušené, kolegy zaměřené široce na celé spektrum vnitřních nemocí i pro ty, kteří jsou specializováni v některém z oborů z interny vzešlých. Výbor bude i nadále úzce spolupracovat s primáři interních oddělení a s pracovními skupinami
  ambulantních a mladých internistů.

  Na závěr tohoto novoročního povídání bych rád poděkoval a popřál vše dobré v roce 2015. Vám všem, členům i příznivcům naší společnosti, partnerům, sponzorům a samozřejmě všem, kteří budou s námi spolupracovat, nebo jen nebudou házet klacky pod nohy na cestě ke zlepšení péče o naše nemocné. Ti jsou totiž při všech našich jednáních i v naší práci tím nejdůležitějším.

  Praha leden 2015

  R podpis

   

  Komentáře nejsou povoleny.