• Česká internistická… || ZPRÁVY || Vyjádření pracovní…
 • Internisté již několik let upozorňují na chybu systému – nesprávně postavenou filozofii úhrady ambulantním specialistům. Místo úhrady vykázané a uznané práce dle Seznamu zdravotních výkonů (dále SZV) ve výkonovém systému se používá výpočet pro úhradu práce – takzvaný Kalkulační vzorec pro ambulantní specializovanou péči.

  Kalkulační vzorec je paušál (tj. vyplacená úhrada) z vybraného minulého období, který lze překročit pouze vyhláškou o několik procent (obvykle 1-3%). To vede k tomu, že je prakticky lhostejné, jaká je aktuálně dohodnutá výše bodu v Úhradové vyhlášce k danému roku, jaký výkon internisté podají a jak se vývojem medicíny změnila situace. Internisté na skutečnou výši ohodnocení své práce dle Seznamu zdravotních výkonů – dále SZV- již po mnoho let nedosáhnou, protože jim v tom Kalkulační vzorec brání. Přestože práci odvedou, vykážou a je jim uznána, není většině z nich v plném rozsahu v důsledku použití Kalkulačního vzorce proplacena.

  Kalkulační vzorec je internisty chápán jako historický relikt, který naprosto nerespektuje to, co, se v medicíně a zejména v interních ambulancích děje. Vzorec počítá totiž s celkově stálým výkonem, opírá se o rodná čísla, průměry nákladů na léky a výkony v jednotlivých ambulancích.

  Avšak, na základě setrvalých jednání Pracovní skupiny k SZV na MZČR v posledních létech, došlo k významným změnám v kompetencích a v možnostech vykazovat různé výkony u odborností, které se interny přímo dotýkaly. Zejména v praktickém lékařství – preference navyšování kompetencí, ale i v ostatních klíčových oborech, jako je kardiologie, diabetologie, gastroenterologie, angiologie a dalších, u nichž je interna základem. To vede k velkému rozkolísání klíčových faktorů Kalkulačního vzorce (rodných čísel, nákladů i spektra výkonů) a k velkým změnám faktorů ve výpočtu úhrad. Pokles je možný v desítkách procent, například změny v rodných číslech, když praktické lékařství náhle získá kompetenci péče o diabetiky, rozšířené předoperační vyšetření, zhodnocené EKG vyšetření, nebo se objeví nové léky a léčebné postupy.

  Nárůst je povolen jen dle vyhlášky pro daný rok, a to jsou jednotlivá procenta. Tím dochází k tomu, že více než polovina interních ambulancí měla v roce 2016 výši bodu pod 90 haléřů a v mnoha případech dokonce nižší úhradu než v roce 2012, a to bez ohledu na výši bodu vyhlášenou vyhláškou.

  Filozofie tzv. kalkulačního vzorce nepočítá se skoky, ke kterým dochází v interní ambulanci, jako je nová kompetence v praktickém lékařství ošetřovat nekomplikovaného diabetika, rozšíření předoperačního vyšetření, zhodnocení EKG atd., a používá pouze srovnávací období (paušál). Ke změnám ve struktuře ošetřovaných pacientů v interní ambulanci dochází i při změnách kompetencí lékaře v kardiologii, angiologii, gastroenterologii atd., kde změnou formy sdílení bylo hodnocení přesunuto do obecných výkonů.

  Internistům tak ubývají „snadná“ rodná čísla, mění se náklady a spektrum ošetřených. Komplikovaní polymorbidní pacienti ve speciálních režimech, kde je internista nezbytný, a jejichž ošetření vyžaduje čas a zkušenost, pokud nemá dojít k opakovaným častým hospitalizacím, či dokonce ke zhoršení kvality péče, vedou ke změně struktury pacientů zasílaných na interní ambulance .

  Přitom dle časové kapacity, která je zohledněna i v SZV, je maximální možná úhrada ordinace při 30-35 hodinách práce týdně cca 98 980 Kč. Navíc interní ambulance je závislá pouze na příjmech od zdravotních pojišťoven. Není možné vybírat jakékoli úhrady nebo doplatky od pacientů. Není reálný ani žádný typ dotace

  Realizované navýšení ceny práce o 10% od 1. 1. 2016 mělo jeden háček: „ Neprojeví se to hned v úhradách péče, protože jsou podrobovány regulaci- kalkulačním vzorcem a srovnáváním nákladů.

  Bude se to projevovat postupně v jednotlivých letech. Nepůjde o žádné skokové navýšení, v rámci úhradové vyhlášky bude ten nárůst regulován tak, jak to systém dovolí. V roce 2015 byl v řádu několika málo procent, pravděpodobně to tak bude v dalších letech, Takže nějaké výrazné dopady do nákladů státu nebudou“. Tolik vyjádření MZ ČR.

  Za snižování počtů rodných čísel ve skocích, či jejich neproplaceném nárůstu – vinou rigidního Kalkulačního vzorce, nebo za nákladné pacienty neustále přibývající s vývojem medicíny a stárnutím populace, je i přes veškerou snahu šetřit, poháněn k zodpovědnosti lékař internista. Jeho náplní je přesně toto konat – přebírat komplikované pacienty, uvolňovat jednoduché, předepisovat drahé léky, drahá nezbytná vyšetření, protože například praktici toto nemají v referátu a všichni jsme bonifikováni za úspory. Takže internisté jsou zavázáni k něčemu, co fakticky nemohou plnit, protože nevědí, jací a jak nákladní pacienti jim přijdou do ordinací při vývoji medicíny a stárnutí populace a tedy při nárůstu polymorbidních starších pacientů. Je nesprávné toto průměrovat Kalkulačním vzorcem. Avšak – průměr je podstatou kalkulačního vzorce a regulací.

  Úhradově klesnout je možno i o desítky procent, ale vzestup úhrad je dle vyhlášky je možný jen v jednotlivých procentech. To vede k snižování úhrad internistům.

  Nesouhlasíme s tím, že nejsou vyrovnávány námi nezaviněné poklesy úhrad dle kalkulačního vzorce zaviněné změnou spektra ošetřovaných pacientů. Nesouhlasíme s tím, že neexistuje, žádný transparentní kompenzační mechanismus, který by finanční dopady, které internista nezavinil, dorovnával. Smluvní poskytovatel musí dle smlouvy poskytnout pacientům veškerou péči bez ohledu na referenční limit. Tato péče mu musí být uhrazena stejně jako péče do referenčního limitu. Snižování úhrady v důsledku ošetření nákladnějších pacientů oproti referenčnímu období, je nesmyslné a nespravedlivé. Řada poskytovatelů má v důsledku uplatnění kalkulačního vzorce vážné finanční problémy, řada z nich svoji praxi ukončila. Odmítáme další dohodu, která by konzervovala stávající stav. Navýšení PURO o několik procent problémy ambulantních internistů nevyřeší.

  Závěr:

  Žádáme pro interní lékařství systémovou změnu – požadujeme výkonový způsob úhrady vykázané a uznané péče dle Seznamu zdravotních výkonů s hodnotou bodu 1,07 Kč, tj. žádáme stejný způsob úhrady, který byl v minulých letech akceptován pro odbornosti 305, 306, 308 a 309. Odmítáme další uplatňování dosud zavedeného kalkulačního vzorce pro ambulantní internisty. Nesouhlasíme s tím, aby byla v rámci dohodovacího řízení pro rok 2020 uzavřena dohoda, která nebude požadavky ambulantních internistů zohledňovat.

  MUDr. Jana Lacinová
  Zástupkyně pracovní skupiny ambulantních internistů ČIS

  ČLK – prezident ČLK MUDr. Milan Kubek
  SAS – předseda SAS MUDr. Zorjan Jojko


                                                                                                                                             

                                                                                                                                        

                                                                                                                           

   

  Komentáře nejsou povoleny.