ATESTACE

Termíny atestačních zkoušek v oboru vnitřní lékařství v roce 2019

20. – 24. 5. 2019 – 1. LF UK Praha (více informací ZDE)

3. – 7. 6. 2019 – LF OsU Ostrava (více informací ZDE)

21. – 25. 10. 2019 – 2. LF UK Praha (více informací ZDE)

2. – 6. 12. 2019 – LF MU Brno (více informací ZDE)


Harmonogram předatestačních kurzů v roce 2019

Předatestační kurz včetně zkušebního testu zajišťuje v předstihu LF před termínem atestační zkoušky (kurz je povinný pro všechny, kteří se hlásí k atestaci):

1. – 12. 4. 2019 – 1. LF UK Praha, Kateřinská 32, Praha 2, kontaktní osoby: Mgr. Petra Průchová, tel.: 224 964 422, e-mail: petra.pruchova@lf1.cuni.cz; Mgr. Radka Stříbná, tel.: 224 964 304, e-mail: radka.stribna@lf1.cuni.cz

1. – 12. 4. 2019 – LF OsU Ostrava, Syllabova 19, 703 00  Ostrava – Zábřeh, kontaktní osoby: Lucie Horňáčková, tel.: 553 46 1707, e-mail: lucie.hornackova@osu.cz
Ing. Mirka Martínková, tel.: 553 46 1716, e-mail: mirka.martinkova@osu.cz

2. – 13. 9. 2019 – 2. LF UK Praha – V Úvalu 84, Praha 5, kontaktní osoby: Mgr. Eva Jogheeová, tel.: 224 435 855, e-mail: eva.jogheeova@lfmotol.cuni.cz; Lucie Hanušková, MBA, tel.: 22443 5856, e-mail: lucie.hanuskova@lfmotol.cuni.cz

7. – 18. 10. 2019 – LF MU Brno, Kamenice 5, 625 00 Brno, kontaktní osoba: Miroslava Šimková, tel.: 549 498 283, email: msimkova@med.muni.cz

Doporučujeme sledovat aktuální webové stránky daných fakult.

Pro všechny uchazeče k atestacím platí, že musí odevzdat seminární práci (nebo publikaci v recenzovaném časopise) ve dvojím vyhotovení – 1x na CD, 1x v tištěné formě nejpozději první den začátku kurzu.

Atestační otázky (zkušební otázky jsou na všech LF jednotné) – ústní část atestační zkoušky se skládá z odpovědi na 3 otázky, tj. otázky ze souboru č. 1, souboru 2+3 (otázka věnovaná náhlým situacím ve VL nebo otázka věnovaná diferenciální diagnostice) a otázka ze  souboru 4
Studijní literatura

Bližší informace poskytnou Oddělení (referáty) pro postgraduální studium jednotlivých LF v ČR:

1) 1. LF UK Praha
vedoucí OSCV
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., tel.: 224 964 305
email: jana.krejcikova@lf1.cuni.cz

Atestační zkoušky
Mgr. Petra Průchová, tel.: 224 964 422
e-mail: petra.pruchova@lf1.cuni.cz

Mgr. Radka Stříbná, tel.: 224 964 304
e-mail: radka.stribna@lf1.cuni.cz

Adresa: Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

2)  2. LF UK Praha
referentky specializačního vzdělávání
Mgr. Eva Jogheeová, tel.: 224 435 855,
e-mail: eva.jogheeova@lfmotol.cuni.cz

Lucie Hanušková, MBA, tel.: 22443 5856
e-mail: lucie.hanuskova@lfmotol.cuni.cz

Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

3) 3. LF UK Praha
Markéta Škrabalová, tel.: 267 102 197
e-mail: marketa.skrabalova@lf3.cuni.cz

Ing. Tomáš Plíšek, tel: 267 102 437
e-mail: tomas.plisek@lf3.cuni.cz

Bc. Kateřina Volfová, DiS., tel: 267 102 435
e-mail: katerina.volfova@lf3.cuni.cz

Adresa: Ruská 87, Praha 10

4) LF UK v Hradci Králové

Jana Churavá, tel.: 495 816 238
e-mail: churavaj@lfhk.cuni.cz

Adresa: poštovní přihrádka 38, Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové 1

5) LF UK v Plzni

Zdenka Tykalová, tel.: 377 593 435
e-mail: zdenka.tykalova@lfp.cuni.cz

Děkanát Lékařské fakulty UK v Plzni, Oddělení specializačního vzdělávání
Adresa: Husova 3, 306 05 Plzeň

6)  LF MU Brno
Miroslava Šimková, tel.: 549 498 283
email: msimkova@med.muni.cz

Miroslava Pauliková, tel.: 549 496 266
email: mpaulik@med.muni.cz

Adresa: Kamenice 5, 625 00 Brno

7) LF UP v Olomouci
Ing. Blanka Doleželová, tel.: 585 632 064
email: blanka.dolezelova@upol.cz

Bc. Iveta Elišková, tel.: 585 632 065
email: iveta.eliskova@upol.cz

Adresa: třída Svobody 8, 771 26 Olomouc

8) LF OsU Ostrava
Studijní referentky
Lucie Horňáčková, tel.: 553 46 1707, e-mail: lucie.hornackova@osu.cz
Ing. Mirka Martínková, tel.: 553 46 1716, e-mail: mirka.martinkova@osu.cz

Adresa: Syllabova 19, 703 00  Ostrava – Zábřeh

Specializační příprava se řídí Vzdělávacím programem v oboru Vnitřní lékařství, schváleným MZ ČR a Vyhlášky č. 188, 2009 Sb., průběh specializačního vzdělávání je zaznamenáván v Záznamu provedených výkonů ve specializačním vzdělávání (Logbook) pro obor Vnitřní lékařství. V rámci změn, které prodělalo specializační vzdělávání v předchozích letech lze postupovat podle verze Vzdělávacího programu 2005, event. podle verze 2009 a nejlépe podle verze 2011 – Vzdělávací program v oboru VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 2011.

Atestační zkoušky z VL
– Na základě veřejnoprávní smlouvy mezi univerzitami a Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 27. 9. 2012 byla organizace atestačních zkoušek převedena z IPVZ Praha na univerzity, resp. lékařské fakulty k 1. 1. 2012. Organizace atestačních zkoušek se řídí podle vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a dále ustanoveními v Příloze I. k veřejnoprávní smlouvě.
– Atestační zkouška se koná na závěr specializačního vzdělávání po splnění všech požadavků zvoleného vzdělávacího programu.
– Přihláška k atestační zkoušce se podává prostřednictvím Oddělení specializačního vzdělávání zvolené LF, na které hodlá lékař atestační zkoušku absolvovat. Přijetí přihlášky k atestační zkoušce je vázáno na splnění všech podmínek specializačního vzdělávání (absolvování kurzů včetně zkušebního testu, splnění podmínek stanovených v logbooku  a vypracováním atestační práce, jejíž téma zadává garant oboru VL na dané LF a mající charakter přehledové tématické práce.
– Z rozhodnutí SOR může atestační práci nahradit jednak disertační práce (nutno předložit alespoň autoreferát obhájené disertace) nebo publikace charakteru kvalitního kasuistického sdělení nebo přehledové práce v hlavním (prvním) autorství, zveřejněná v recenzovaném domácím nebo cizojazyčném periodiku. Atestační práce by měla mít nejméně 20 stran, být ve vázané (minimálně kroužkované) vazbě a respektovat v plném rozsahu doporučení časopisu Vnitřní lékařství nebo Časopis lékařů českých.
– Rozpis termínů praktické a teoretické části zkoušky zajišťuje Oddělení specializačního vzdělávání LF a garant oboru.
– Složení atestační komise schvaluje na podkladě návrhu SOR (Specializační oborové rady) a KOR (Koordinační rady) Ministerstvo zdravotnictví ČR a je složena ze zástupců jednotlivých LF, ČIS ČLS JEP a ČLK.
– Zkušební otázky z vnitřního lékařství k atestační zkoušce jsou na všech LF jednotné
– Atestační otázky byly připraveny Specializační oborovou radou pro Vnitřní lékařství a schváleny MZ ČR dne 14. 1. 2013.

Specializační oborová rada (SOR) v oboru vnitřní lékařství má následující složení:

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., II. interní klinika, FN Královské Vinohrady, Praha
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., Katedra interních oborů LF UK a FN v Hradci Králové
prof. MUDr. Richard Češka, CSc., III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., Interní klinika FN Motol, Praha
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., Interní klinika FN Ostrava
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., I. interní klinika FN Plzeň
prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. , Interní oddělení Nemocnice Znojmo
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., II. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., III. interní klinika FN Olomouc
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hematologie 1. LF UK a VFN Praha

_________________________________________________________________________

Specializační vzdělávání lékařů v České republice, září 2009

Postgraduální vzdělávání 2009

Získávání a uznávání odborné způsobilosti (Informuje prof. MUDr. J. Škrha, DrCs.)


Vzdělávací programy Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Informace na www.ipvz.cz