• Česká internistická… || ZPRÁVY || Zlepšují nová antid…
 • Autoři z USA použili data z 1,66 milionů pojištěných osob s diabetem 2. typu z let 2006 až 2013. Jednak z těchto dat stanovili proporci pacientů užívajících  v různých  obdobích jednotlivé druhy antidiabetik. Tato data porovnali s tím, jaká část těchto nemocných dosáhla hodnoty glykovaného hemoglobinu <6%, 6 až <7 % 7 až <8%, 8 až <9 % a ≥9%. Ve stejném období sledovali výskyt významných  hypoglykémií mezi nemocnými užívajícími antidiabetika. Data byla sledována zvlášť ve věkových skupinách 18 až 44, let 45 až 64, 65 až 74 let  a 75 roků a více, zvlášť  také  podle přítomných chronických komorbidit, (0, 1, nebo 2 a více).

  V letech 2006 až 2013 byla zvýšeno podávání metforminu ze 47,16 na 53,5% diabetiků, inhibitorů u DPP4 z 0,5 na 14,9% a inzulinu ze 17,1 na 23,0%. Užití preparátů sulfonylurey kleslo z 38,8 na 30,8% a thizolidindionů z 25,5 na 5,6%; pro všechny změny P <0,001. Proporce pacientů s hemoglobinem C v kategoriích  <7% poklesla z 56,4 na 54,2%; p <0,001. Navíc proporce pacientů s hemoglobinem C vyšším než 9 vzrostlo z 9,9 na 12, 2%; p <0,001. Glykemická kontrola byla odlišná v různých věkových skupinách a v roce 2013 byla zejména špatná u 23,3% nejmladší věkové kategorie a u  6 % v nejvyšší věkové kategorii. Celkový výskyt hypoglykémií zůstal populačně stejný 1, 3% na 100 pacientů a rok. V nejstarší věkové skupině pacientů výskyt  hypoglykemií mírně poklesl, ale zůstal velmi vysoký u nemocných s více komorbiditami.

  Klinický význam: během let 2006 až 2013 došlo v USA k podstatné změně skladby léků v terapii pacientů s diabetem 2. typu. Nicméně glykemická kontrola v populaci se vůbec nezlepšila a zejména u mladých pacientů je téměř u čtvrtiny nemocných zcela neuspokojivá. Přestože se u nových léků uvádí menší riziko hypoglykémií, k poklesu vážných hypglykemických epizod v populaci nedošlo.  Autoři správně  uvádějí, že  tato data  jsou  zklamáním, protože  nové  podávané  léky  jsou podstatně dražší.

  MUDr. Luboš Kotík

  Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

   

  Komentáře nejsou povoleny.