• Česká internistická… || ZPRÁVY || Změní výsledky stud…
 • Podávání statinu středně rizikovým pacientům snížilo během 5,6 let sledování výskyt kardiovaskulárních příhod o 24%.

  Studie HOPE-3 zahrnula 12705 pacientů bez manifestního kardiovaskulárního onemocnění, muže ve věku >55 let a ženy >65 let, kteří měli alespoň jeden další rizikový faktor:

  –          zvýšený poměr pas boky (>0,85 u žen a >0,9 u mužů)

  –          kouření (současné nebo v posledních 5 letech)

  –          nízký HDL cholesterol (<1,0 mmol/l u mužů a <1,3 mmol/l u žen)

  –          prediabetes nebo diabetes mellitus 2. typu na dietě

  –          rodinnou anamnézu předčasných kardiovaskulárních příhod (<55 let u mužů a <65 let u žen)

  –          počínající nefropatii (albuminurii, kreatinin >124 umol/l nebo GF <60 ml/min).

  Většina pacientů měla alespoň dva z těchto rizikových faktorů. Zajímavé je, že pacienti mohli být do studie zařazeni bez ohledu na hodnoty celkového cholesterolu, LDL nebo krevního tlaku.

  Pacienti byli randomizováni ke dvěma intervencím současně – k užívání rosuvastatinu 10 mg nebo placeba, a užívání fixní kombinace candesartan/hydrochlorothiazid 16/12,5 mg a placeba.

  Průměrný celkový cholesterol při zařazení do studie byl 5,2 mmol/l, LDL cholesterol 3,3 mmol/l. Při užívání rosuvastatinu LDL cholesterol ve studii poklesl během studie průměrně o 0,9 mmol/l na 2,4 mmol/l. Výskyt kardiovaskulárních příhod (kombinace výskytu nefatálního infarktu myokardu, nefatálních CMP a kardiovaskulárních úmrtí) byl podáváním rosuvastatinu významně snížen o 24% (z 4,8% na 3,7% během 5,6 let sledování). K zabránění jedné KV příhody tedy bylo zapotřebí léčit 72 pacientů po dobu 5,5 let (NNT, number needed to treat).

  Většina pacientů měla při zařazení do studie normální krevní tlak, průměrně 138/82 mmHg. Podávání antihypertenziv, candesartanu s hydrochlorothiazidem, vedlo sice v celém souboru ve srovnání s placebem při průměrném poklesu TK o 6/3 mmHg, ale nedošlo k významnému poklesu KV příhod (4,1% vs. 4,4%, p=0,40). Přínos antihypertenziv byl zaznamenán pouze u třetiny pacientů s nejvyšším krevním tlakem >143 mmHg při zařazení (průměrně 154 mmHg), zatímco třetiny pacientů s nejnižším tlakem <131,5 mmHg (průměr 122 mmHg) bylo podávání antihypertenziv spíše škodlivé.

  Léky v obou větvích byly dobře tolerovány. Při užívání statinu byl o něco častější výskyt myalgií a svalové slabosti, ale nevedl k častějšímu vysazení léčby a naopak také snižoval riziko vzniku žilní trombózy a plicní embolie. Pacienti užívající antihypertenziva měli oproti placebu častější výskyt hypotenze a závratí.

  Tato studie potvrzuje v současnosti platná doporučení ESH/ESC, že bychom neměli nasazovat antihypertenziva pacientům s prehypertenzí (tlakem v rozmezí 130-140/80-90 mmHg).

  Naopak, podávání statinu je u pacientů tohoto věku s přítomnými rizikovými faktory prospěšné. V současné době nasazujeme v primární prevenci statiny těm pacientům, kteří mají 10-leté riziko úmrtí na KV příhody dle tabulek SCORE 5% nebo vyšší. Velká část pacientů s nižším rizikem SCORE než 5% bude ale také zřejmě z nasazení statinu profitovat (viz černé ovály na obrázku 1), neboť dle autorů studie by kritéria pro zařazení do studie splnilo asi tři čtvrtiny všech mužů nad 55 let a žen nad 60 let.

  Obrázek 1: Tabulky SCORE: 10-leté riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin u populací s vysokým kardiovaskulárním rizikem. (Upraveno dle ref. 4.)

  Tabulky SCORE
  Bude zajímavé sledovat, jak na výsledky této studie zareagují odborné spolčenosti a budoucí doporučení pro léčbu dyslipidémií a kardiovaskulární prevenci.

  Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

   

  Literatura:

  1.       Yusuf S et al. Blood-Pressure and Cholesterol Lowering in Persons without Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1600177

  2.       Yusuf S et al. Cholesterol Lowering in Intermediate-Risk Persons without Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1600176.

  3.       Lonn EM et al. Blood-Pressure Lowering in Intermediate-Risk Persons without Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 2016. DOI: 10.1056/NEJMoa1600175

  4.       Reiner Ž et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. European Heart Journal (2011) 32, 1769–1818

   

   

  Komentáře nejsou povoleny.