• Česká internistická… || ZPRÁVY || Zpráva z XXIII.…
 • XXIII. kongres České internistické společnosti se v roce 2016 uskutečnil v termínu 21. – 24. 9. v prostorách brněnského výstaviště a záštitu nad organizací a programem převzal prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., z II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Program byl zahájen ve středu 21. 9. 2016 sympoziem společnosti Servier s představením nové fixní kombinace Lipertance, tedy kombinace atorvastatinu, perindoprilu a amlodipinu a jejím unikátním postavením při snižování kardiovaskulárního rizika u pacientů s hypertenzí a dyslipidemií. Slavností zahajovací přednášky se ujal prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., z LF UP a FN v Olomouci a zaměřil se na problematiku mnohočetného myelomu a o kulturní zážitek se postaral dětský sbor Kantiléna z brněnské filharmonie.

  V dalších dnech pak program probíhal ve 3 sálech, v jeho průběhu zaznělo více jak 200 příspěvků, zúčastnilo se jej na 1 500 účastníků a pokrýval všechny aspekty vnitřního lékařství. V oblasti preventivní kardiologie, i s odkazem na zahajovací sympozium, zazněla řada příspěvků věnující se snižování kardiovaskulárního rizika zaměřená jak na nové možnosti léčby dyslipidemií (např. PCSK9 inhibitory), tak na studie prokazující dlouhodobou bezpečnost užívání statinů; krom dyslipidemií se pak v řadě příspěvků probírala i nutnost důsledné korekce krevního tlaku, redukce hmotnosti, zanechání kouření, a to jak s návody pro každodenní klinickou praxi, tak i s představením nových a pokročilých metod indikovaných u vysoce rizikových pacientů. Z oblasti kardiologie byly krom jiných témat akutní, či intervenční kardiologie diskutovány nové doporučené postupy léčby chronického srdečního selhání evropské i české kardiologické společnosti, které byly významně ovlivněny pozitivními výsledky studií využívajících novou skupinu léčiv – tzv. ARNI, tj. inhibitory angiotenzinového receptoru a neprilysinu. Rozmanité přednášky, bohaté diskuse a boření mýtů se v různých sekcích odehrávalo nad problematikou nových/přímých antikoagulancií a jejich užití v terapii a prevenci hluboké žilní trombózy, fibrilace síní, či jejich užití u pacientů indikovaných ke kardioverzi. V diabetologii byly představeny výsledky velkých studií zaměřených na kardiovaskulární bezpečnost antidiabetik, ale také na jejich vliv např. na progresi diabetické nefropatie, či retinopatie. V gastroenterologii se probíraly novinky v problematice nespecifických střevních zánětů, či nové možnosti endoskopických vyšetření. V geriatrické sekci jsme se zaměřili na nutnost komplexního náhledu na geriatrické pacienty a hodnocení jejich výživového statusu, ale v dalších sekcích věnovaných farmakologii pak i na polypragmazii, nevhodné kombinace léků a jejich rizika. Samozřejmě zazněla i řada dalších přednášek v ostatních oborech vnitřního lékařství (ať již šlo o endokrinologii, obezitologii, nefrologii, revmatologii, onkologii, hepatologii, infektologii či jiné obory), avšak s ohledem na rozsah této zprávy a také na rozmanitý obsah jednotlivých příspěvků, který nelze shrnout jen několika slovy, není možné na tomto místě uvést všechny.

  S velkým ohlasem a velice pozitivním hodnocením organizátora kongresu se setkaly přednášky zaměřené na diferenciální diagnostiku ve vnitřním lékařství, které se v letošním roce zaměřily na bolesti na hrudi (přednášky se ujal prim. MUDr. Zdeněk Monhart, PhD., ze Znojemské nemocnice), anémii (prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., z Hradce Králové), hypokalemii (prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc., jr. z Prahy) a na diagnózy, které v diferenciálně diagnostickém algoritmu často opomíjíme (prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc., z Prahy). Vlastní sekci jako již tradičně měli také zdravotní sestry; rozsah i úroveň této sekce se každým rokem zvyšují a komplementárně tak doplňují program internistických kongresů.

  V průběhu kongresu pak zazněla i řada příspěvků mladých internistů a v průběhu jejich sekce probíhající v sobotním dopoledni byly vyhlášeny výsledky Soutěže mladých internistů, kdy na 1. místě se umístil MUDr. Novák z II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny z Brna s přednáškou zaměřenou na nové diagnostické možnosti u spánkové apnoe (příspěvek „Hladiny cirkulující miR-210 a miR-126 jsou vyšší u hypertoniků s obstrukční spánkovou apnoe než u hypertoniků bez spánkové apnoe – pilotní studie“), na 2. místě MUDr. Nechutová, Ph.D., z II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny z Brna s přednáškou zaměřenou na význam neuromodulace v patofyziologii hypertenze („Neuromodulace u hypertenze – první výsledky“) a zároveň posterem popisujícím případ pacienta s nízce diferencovaným adenokarcinomem difuzního typu („Nízce diferencovaný adenokarcinom žaludku difuzního typu – karcinom z buněk pečetního prstenu, kazuistika“) a na 3. místě pak MUDr. Jirkovská z diabetologického centra Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze s posterem představujícím novou metodu jaterní elastografie a jejího využití u pacientů s diabetem („Korelace výše jaterních testů se stupněm tuhosti jater stanoveným pomocí tranzientní elastografie u pacientů s diabetem“).

  Kromě odborného programu bylo možné ve čtvrtek večer navštívit divadelní přestavení Agathy Christie „A pak už tam nezbyl ani jeden aneb Deset malých černoušků“ v inscenaci brněnského Mahenova divadla a v pátek večer pak společenský večer pořádaný v hotelu Voroněž.

  Letošní kongres byl velice vydařený, jeho organizátorům patří velké díky a na jeho další ročník se již nyní můžeme těšit v roce 2017, kdy se bude konat od 29. 10. do 1. 11. v Praze.

  MUDr. Jan Novák
  II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny

   

  Komentáře nejsou povoleny.