• Česká internistická… || ZPRÁVY || ZPRÁVY Z ČLK
 • ZPRÁVY Z ČLK

  Dohoda mezi ČLK a VZP o kompenzaci negativního dopadu změn v Seznamu zdravotních výkonů pro ambulantní internisty za r. 2013

  S účinností od 1.1.2013 Seznam zdravotních výkonů zkrátil časy klinických vyšetření v některých lékařských oborech. Nejvíce byli touto změnou postiženi internisté.

  Zatím co pro rok 2012 platilo:

  11022 Cílené vyšetření – čas 40 min., 320 bodů

  11023 Kontrolní vyšetření – čas 20 min., 160 bodů

  Pro rok 2013 dle SZV platilo:

  11022 Cílené vyšetření – čas 30 min., 241 bodů

  11023 Kontrolní vyšetření – čas 15 min., 120 bodů

  Po přičtení minutové režie k jednotlivým výkonům došlo u výkonu 11022 ke zkrácení ohodnocení o 105 bodů, v případě výkonu 11023 o 53 bodů. Toto krácení úhrad v roce 2013 bylo v oboru vnitřní lékařství zcela bezprecedentní.

  V rámci projednávání novely Seznamu zdravotních výkonů uplatnila v listopadu 2013 ČLK jako svoji zásadní připomínku požadavek navrácení časů pro cílené (11022) a kontrolní (11023) interní vyšetření do stavu, který pro odbornost 101 – vnitřní lékařství – platil do roku 2012. Marně.

  Ministrem zdravotnictví Dr. Holcátem sice bylo přislíbeno, že zmíněnou diskriminaci odstraní a vadný stav napraví novela SZV pro rok 2014. Zjednání nápravy bylo rovněž dohodnuto a ze strany ministerstva slíbeno během jednání mezi zástupci ministerstva vedených náměstkyní pro zdravotní pojištění Ing. Rögnerovou a zástupců Sdružení ambulantních internistů (SAI). Žádný z těchto slibů však Ministerstvo zdravotnictví nedodrželo a připomínky komory nebyly vůbec projednány.

  Dne 20.12.2013 byla ve Sbírce zákonů pod číslem 421/2013 Sb. zveřejněna novela Seznamu zdravotních výkonů pro rok 2014. Internistů se tak, jako ostatních oborů, týká zvýšení minutové režijní sazby o cca 3,2 %. Navíc byly do vyhlášky zařazeny, údajně na návrh České internistické společnosti, dva nové výkony:

  11024 – předoperační vyšetření internistou,

  11025 – superkonziliární vyšetření internistou.

  Podmínky, které je však nutno splnit pro možnost vykázání těchto výkonů, jsou však tak striktní, že praktický dopad těchto změn bude pro ambulantní internisty minimální. Jedná se o typickou změnu, která má internistům „zavřít ústa“, možná navíc vzbudit závist u kolegů, kteří tyto výkony vykazovat nemohou, ale v žádném případě nenapravuje křivdy, kterých se ministerstvo na interním lékařství dopustilo.

  O nutnosti kompenzovat soukromým lékařům – internistům onen 25 % pokles příjmů za rok 2013, se hovořilo již dlouho bez konkrétních závěrů. Minulý týden jsem uzavřel s generálním ředitelem VZP Ing. Kabátkem dohodu (viz. příloha), že VZP bude kompenzovat ambulantním internistům, úhradu za rok 2013 na úroveň 98 % úhrady na jedno rodné číslo za rok 2011. Ambulantní internisté by se tak měli dostat na stejnou úroveň s ostatními ambulantními specialisty podle úhradové vyhlášky pro rok 2013. Negativní efekt zkrácení časů jejich klinických vyšetření tak bude eliminován. Pokud tuto dohodu mezi ČLK a VZP neodmítne správní rada pojišťovny, bude VZP kompenzaci vyplácet při vyúčtování roku 2013 všem ambulantním internistům s příjmy od VZP do úrovně 2 milionů Kč za rok.

  O možnosti kompenzace pro rok 2014 budeme s VZP jednat poté, až budou známy údaje o vývoji ekonomické bilance této pojišťovny. Prosazení novely Seznamu zdravotních výkonů od poloviny roku 2014 sice není příliš pravděpodobné, ale i o této možnosti budeme jednat s novým ministrem zdravotnictví. V každém případě udělá komora vše, co bude v našich silách pro to, aby v příští vyhlášce, tedy pro rok 2015, byla křivda spáchaná na internistech napravena. Internisté však musí především sami hájit své zájmy a nesmí se nechat ze strany ministerstva opět podvést.

  MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

  Kompenzace VZP ČR dopadu změn realizovaných v novele Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami na odbornost 101 – vnitřní lékařství – interna v roce 2013 je ke stažení ZDE.

  Nová dohoda ČLK a VZP

  Prodloužení termínu pro odevzdání Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK až do 31.3.2014

  Lékařky a lékaři, kteří neměli platný Diplom celoživotního vzdělávání ČLK ke dni 8.1.2014, získávají další dva měsíce času na to, aby si prostřednictvím svého OS ČLK Diplom nechali vystavit a aby ho předali místně příslušné regionální pobočce VZP. Pokud tak učiní, získají od VZP bonifikaci pro rok 2014.

  Zvýšení hodnoty bodu pro všechny ambulantní specialisty

  VZP zvýší bez dalších podmínek hodnotu bodu všem ambulantním specialistům o 1 haléř oproti vyhlášce č. 428/2013 Sb.

  Extra bonifikace 1 haléř pro držitele platného Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK zůstává. Tito lékaři budou mít tedy hodnotu bodu navýšenu o 2 haléře, ostatní o 1 haléř.

  Vyšší bonifikace za vzdělávání pro praktické lékaře

  Cílem naší dohody je dosáhnout pro soukromé lékaře s platným Diplomem celoživotního vzdělávání ČLK bonifikaci na úrovni přibližně 1 % příjmů.

  VZP zohlednila námitku ČLK, že praktičtí lékaři vykazují méně výkonů v porovnání s ambulantními specialisty či gynekology a z bonifikace za vzdělávání by tedy profitovali méně. Praktičtí lékaři, kteří jsou držiteli platného Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, tedy vedle bonifikace prostřednictvím zvýšení hodnoty bodu o 1 haléř získají navíc zvýšení kapitační platby o 50 haléřů.

  Dohodu uzavřeli 29.1.2014

  Za VZP – Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel

  Za ČLK – MUDr. Milan Kubek – prezident

  Námitka proti vyúčtování zdravotní péče

  Množí se žádosti o podporu při sporech s pojišťovnami o oprávněnosti sankcí za překročení preskribce, event. vyžádané péče. ČLK připravila oficiální odvolací dopis, který je vhodné použít. Tento materiál má název Námitka proti vyúčtování zdravotní péče poskytnuté v roce…“ a je ke stažení ZDE.